Preparació concurs oposició estabilització ICS: Infermeria

Ref: 82929
Sanitat Ics
Preu:

690€

Afiliats:

385€

Nous afiliats:

429€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació. Afilia't

Més de 20 places

90h

Aula Virtual

82929

Informació important

El curs es farà a través d'aula virtual. Aquestes classes es gravaran, estant disponibles com a material de consulta, durant el curs, i fins que acabi el procés de concurs-oposició. En el preu del curs no entren els llibres d'estudi. Si necessites adquirir-los ho podràs fer per 140€
Per un bon seguiment del curs, és imprescindible que les persones inscrites tinguin un ordinador amb bona connexió a internet.
Per qualsevol dubte, contacteu amb Fundació Paco Puerto. fppuerto@ccoo.cat

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà en dos terminis. 1er termini: abans de la inscripció al curs. 2on termini: al 40% de les hores del curs La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs. La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades. En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l'inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula. Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Continguts

82929

Temari transversal

Tema 1
El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya:
principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut
Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
Tema 2
L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del
personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels
empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del
personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
Tema 3
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del
pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció
de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
Tema 4
Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el
treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol
per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de
l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 5
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels
poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i
finalitat.
Tema 6
Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les
dades i les funcions assistencials.

Temari específic

Tema 1
Tenir cura de la persona, la família i la comunitat. Conèixer i incorporar a la pràctica els aspectes ètics de la prestació de cures, el codi deontològic i el codi ètic de la disciplina infermera. Conèixer i saber aplicar el desenvolupament teòric infermer, els fonaments teòrics i metodològics disciplinaris, el procés d'atenció d'infermeria i els llenguatges clínics. Aconseguir en la relació terapèutica una comunicació efectiva mitjançant tècniques de comunicación bàsiques i avançades. Saber aplicar estils de comunicació en la comunicació verbal i no verbal i saber gestionar la comunicació en situacions de crisi.

Conèixer i saber aplicar els aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i qualitativa.

Tema 2
Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut social, pública i comunitària i promoure la salut i l'autonomia del pacient. Desenvolupar també accions dirigides a la prevenció de la malaltia, el deteriorament i la dependència. Conèixer el concepte de cronicitat. Conèixer els factors de risc en les diferents etapes del cicle vital. Saber identificar els aspectes específics de l'atenció a la salut dels infants i adolescents, i els aspectes específics de l'atenció a la salut dels ancians. Saber valorar la salut familiar, la dinàmica, el funcionament i els rols familiars. Conèixer els atributs de la família funcional/disfuncional i conèixer les teories sobre vinculació afectiva.

Tema 3
Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en situacions d'urgència o emergència. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en l'embaràs, part i puerperi. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris i/o de l'aparell reproductor.

Tema 4
Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nutricionals, metabòlics i/o endocrinològics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes neurològics i/o musculars i esquelètics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes infecciosos i/o parasitaris. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes digestius, hepatobiliars o pancreàtics.

Tema 5
Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cutanis i/o tegumentaris. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans hematopoètics, la sang o el sistema immunitari. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials, otorrinolaringològics i/o oftalmològics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemas multiorgànics/multisistèmics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes mentals, del comportament (incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal. *Procés de cures (...) inclou com a mínim els coneixements d'anatomia i fisiologia, fisiopatologia, valoració/avaluació, diagnòstic, detecció precoç i actuació.

Tema 6
Ajudar el pacient en el compliment del tractament i saber fer-lo partícip. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació sanitària. Conèixer i saber aplicar els models d'intervenció educativa per a la salut, els mètodes i procediments educatius, els conceptes i indicadors de seguiment i compliment, adhesió i adherència al tractament i/o als consells de salut. Conèixer i saber aplicar les bases de la farmacologia clínica, principals grups de medicaments: generalitats, accions, usos, principals efectes secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Saber administrar els medicaments i fer les cures associades a l'administració de medicaments: conèixer i saber aplicar les tècniques de conservació, preparació i administració, comprovacions de seguretat, càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió, paràmetres de valoració –pre, trans i/o post– administració, cures associades, avaluació de la resposta terapèutica i educació sanitària per al maneig de la medicació. Conèixer les tècniques en nutrició i dietètica. Saber indicar l'administració de dietes terapèutiques i la nutrició artificial. Conèixer i saber adequar les accions de l'educació nutricional. Conèixer i saber aplicar les intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla de cures.

Tema 7
Contribuir a garantir la seguretat del pacient i gestionar el procés assistencial. Conèixer i saber aplicar els principis d'asèpsia i esterilització. Saber desenvolupar accions conduents a la prevenció i abordatge de la infecció nosocomial i de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària. Conèixer i saber aplicar les mesures d'aïllaments i les precaucions que cal aplicar. Conèixer els programes de seguretat clínica, la teoria de l'error humà en l'atenció de la salut i els conceptes de seguretat clínica. Conèixer el sistema de prevenció d'errors i d'esdeveniments adversos. Prevenir les caigudes i disminuir les lesions. Conèixer i saber aplicar el sistema de seguretat farmacològica i transfusional, el sistema de seguretat periquirúrgica i periintervencionista. Conèixer i saber determinar l'eficàcia de la conciliació de medicació.

Tema 8
Facilitar el procés d'adaptació i saber gestionar l'afrontament al nou estat de salut. Conèixer i saber aplicar les teories de l'estrès i l'afrontament, i els mecanismes i estratègies d'adaptació i afrontament. Conèixer el procés d'adaptació i afrontament a la malaltia, discapacitat o situació vital. Saber valorar, diagnosticar i abordar els problemes i complicacions associades amb els processos d'afrontament i intervencions de suport. Saber fer intervenció d'atenció a la família/cuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats o estats de fragilitat. Saber identificar les necessitats per fer l'adaptació i afrontament del cuidador/família. Saber prevenir la claudicació familiar i del cansament del rol de cuidador. Saber valorar, diagnosticar i intervenir en aquest àmbit. Conèixer el procés de dol i saber detectar el dol funcional i el dol disfuncional.

Compartir