Preparació concurs oposició estabilització ICS: Tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures d'auxiliars d'infermeria

Ref: 83190
Sanitat Ics
Preu:

450€

Afiliats:

350€

Nous afiliats:

350€

Afiliats nous i afiliats nous: les persones que es preinscriuen al curs han pagat tres quotes de membre (quota de formació immediata) i mantenen l’afiliació durant la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació.

Inici: 25/03/23

Fi: 21/10/23

80h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

83190

Forma de Pagament

El pagament es realitzarà en dos terminis. 1er termini: abans de la inscripció al curs. 2on termini: al 40% de les hores del curs La forma de pagament serà mitjançant targeta bancària. El cobrament del segon pagament es farà automàticament amb un càrrec a la targeta de crèdit/dèbit amb la que es faci la inscripció al curs. La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades. En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, però abans de l'inici del curs, es retornarà el 50% de la matricula.

Continguts

83190

Temari transversal

Tema 1
El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya:
principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut
Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
Tema 2
L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del
personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels
empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del
personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
Tema 3
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del
pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció
de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
Tema 4
Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el
treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol
per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de
l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 5
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels
poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i
finalitat.
Tema 6
Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les
dades i les funcions assistencials.

Temari específic

Tema 1 Prestació de cures auxiliars o delegades.
1.1 Actuació davant situacions urgents. Primers auxilis. Maniobres de suport vital bàsic.
1.2 Cures auxiliars en la necessitat d'alimentació de la persona.
1.3 Cures auxiliars en la necessitat d'higiene i vestir.
1.4 Cures auxiliars en la necessitat de mobilització i transferència.
1.5 Cures auxiliars en la necessitat d'eliminació urinària i digestiva.
1.6 Cures auxiliars en la necessitat de repòs i son.
1.7 Altres accions, tècniques i procediments delegats des del pla terapèutic o el pla de cures.
1.7.1 Administració de medicació per via oral, rectal o tòpica.
1.7.2 Administració d'ènemes.
1.7.3 Obtenció i transport de mostres de líquids o teixits orgànics.
1.7.4 Preparació del pacient per exploració o procediment diagnòstic o terapèutic.
1.7.5 Col·laboració en el manteniment de dispositius terapèutics (sondes, drenatges, vies, bombes de perfusió).
1.7.6 Termoteràpia bàsica: aplicació de fred o calor.
1.7.7 Determinació de signes vitals i de paràmetres antropomètrics bàsics.
1.7.8 Exercicis d'amplitud de moviment.
1.7.9 Preparació prequirúrgica. Col·laboració en les cures perioperatòries.
1.7.10 Col·laboració en la prevenció i cura de ferides i lesions.
1.7.11 Administració de nutrició enteral per sonda nasogàstrica.
1.7.12 Aplicació de subjeccions mecàniques.
1.7.13 Canvis posturals.
1.7.14 Col·laboració en les tècniques que requereixen camp estèril.
1.7.15. Procediment de cures postmortem.
1.8. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones vulnerables o grups específics: nadons, infants, adolescents, ancians, persones amb discapacitat o estats de fragilitat.
1.9 Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones en situació de malaltia terminal. El procés de dol.
1.10 Suport de cures auxiliars en la salut bucodental.
1.11 Dentició temporal i permanent; terminologia essencial en la salut bucodental.
1.12 Material i instrumental en els procediments dentals.
1.13 Aspectes bàsics de la odontologia preventiva.
1.14 Cures auxiliars en la promoció de la salut i d'hàbits de vida saludables.

Tema 2 Comunicació i relació terapèutica.
2.1 Aspectes ètics de la prestació de cures.
2.2 Relació terapèutica. Tècniques de comunicació. Estils de comunicació. La comunicación verbal i no verbal.
2.3 Procediment d'acolliment del pacient.
2.4 Aspectes específics de la comunicació amb infants i adolescents.
2.5 Aspectes específics de la comunicació amb persones amb trastorns mentals i/o de la conducta. La comunicació amb el pacient desorientat.
2.6 Comunicació amb la família/cuidador.

Tema 3 Cures auxiliars en la seguretat de pacients.
3.1 Principis d'asèpsia i esterilització. La infecció nosocomial. El rentat de mans. Precaucions universals. Aïllaments o precaucions específiques.
3.2 Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials i instrumental.
3.3 Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
3.4 Els programes de seguretat clínica.
3.5 Seguretat en les transferències dels pacients. La prevenció de caigudes.
3.6 Seguretat en l'administració de medicaments per via oral, tòpica o rectal.
3.7 Prevenció de riscos biològics, químics o radiològics

Tema 4 Cures auxiliars de l'entorn del pacient.
4.1 La informació i la documentació clínica a l'àmbit assistencial.
4.2 Manteniment de les condicions higièniques, ambientals i de confort de l'entorn del pacient i de l'entorn de treball.
4.3 Manteniment i comprovacions de seguretat del mobiliari clínic i el material o instrumental.
4.4 Tècniques d'emmagatzematge, conservació i disposició de materials clínics i productes sanitaris.
Tema 5 Prevenció de riscos laborals.
5.1 Risc biològic, tipus d'agents biològics, vies d'entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d'aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d'agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d'emergència: incendis riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l'estrès. Situacions de violència.

Forma de Pagament

Targeta de dèbit o crèdit

visamastercardamexdiscoverdinersclubjcb

Més informació

fppuerto@ccoo.cat934812717

dl,dm,dc,dj (9:30 a 14; 16 a 18) i dv (9:30 a 14)

Lloc

CCOO LLEIDA
C ENRIC GRANADOS 5
25006
Lleida

Valoració


Estudiants formats

225

Compartir