Preparació concurs oposició estabilització ICS:Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic

Preparacio Concurs Oposicio Estabilitzacio Icstecnica Especialista De Grau Superior Sanitari En Imatge Per Al Diagnostic

Continguts

10813

Temari transversal
Tema 1
El sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L'empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l'Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l'ICS.
Tema 2
L'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d'aplicació, drets i deures del personal estatutari. L'Estatut bàsic de l'empleat públic: objecte i àmbit d'aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.
Tema 3
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària: dret d'informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protección de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d'aplicació, conceptes bàsics, principis de la protección de dades. La figura del delegat de protecció de dades.
Tema 4
Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó de sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
Tema 5
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d'actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.
Tema 6
Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Temari especific
Tema 1. Atenció al pacient
1.1. Organització sanitària.
1.2. Acolliment del pacient.
1.3. Preparació del pacient.
1.4. Manipulació i control d'equips.

Tema 2. Anatomia per la imatge
2.1. Fonaments d'anatomia, d'anàlisi d'imatges i d'oncologia.
2.2. Anatomofisiologia i patologia radiològica de l'aparell locomotor.
2.3. Anatomofisiologia i patologia radiològica dels sistemes de relació i control.
2.4. Anatomofisiologia i patologia radiològica de la cavitat toràcica i abdominopelviana.

Tema 3. Protecció radiològica
3.1. Principis de la protecció radiològica.
3.2. Gestió de les instal·lacions radioactives.
3.3. Plans de garantia de qualitat i d'emergències.

Tema 4. Tècniques de radiologia simple
4.1. Exploracions radiològiques d'extremitats cintura escapular i cintura pelviana.
4.2. Exploracions radiològiques de cap, coll i columna vertebral.
4.3. Exploracions radiològiques de tòrax, abdomen i pediàtriques.

Tema 5. Tècniques de radiologia especial
5.1. Exploracions radiològiques de l'aparell digestiu i vascular.
5.2. Exploracions radiològiques genitourinàries i mamografies.
5.3. Exploracions radiològiques densitomètriques, orals i amb portàtil.

Tema 6. Tècniques de tomografia computada i ecografia
6.1.1. Exploracions radiològiques per tomografia computada (TC).
6.2.2 Exploració ecogràfica.

Tema 7. Tècniques d'imatge per ressonància magnètica
7.1. Preparació de l'exploració i processament d'imatges amb ressonància magnètica (RM).
7.2. Protocol d'exploració i aplicacions avançades de la ressonància magnètica (RM).

Tema 8. Tècniques d'imatge en medicina nuclear.

Tema 9. Tècniques de radiofarmàcia.

Tema 10. Fonaments físics i equips
10.1. Radiacions i ones.
10.2. Equips de raigs X, tomografia computada i radioteràpia.
10.3. Processament de la imatge.
10.4. Equips de ressonància magnètica i ultrasons.

Tema 11. Formació i orientació laboral
11.1. Incorporació al treball
11.2. Prevenció de riscos laborals

Compartir