Informació i atenció turística en llengua estrangera, anglès

Ref: 86709

Inici: 30/09/24

Fi: 18/11/24

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 16:00 a 18:00 hores

86709

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aplicar les expressions i el vocabulari suficient per interaccionar correctament amb visitants de parla anglesa.

Objectius específics

   •  Elaborar la resolució de dubtes i preguntes al client de parla anglesa.
   •  Generalitzar l'atenció de queixes i reclamacions dels clients de parla anglesa.

Contingut

86709

 Mòdul 1: Atenció al client de parla anglesa. 15h
Identificació d'un ampli però senzill repertori de vocabulari, estructures i fórmules apreses.
   •  Gramàtica: present simple i present continous, pronoms.
   •  Vocabulari i fonètica.
   •  Construcció d'oracions.
Realització de les transaccions que es requereixen per donar informació de la destinació.
   •  Gramàtica: adjectius, adverbis.
   •  Vocabulari i fonètica.
   •  Construcció d'oracions.

 Mòdul 2: Resolució de queixes i reclamacions. 15h
Comunicació adequada en un registre neutre, encara que amb prou flexibilitat per adaptar-se a diferents situacions.
   •  Gramàtica: past simple, past continuous i preposicions.
   •  Vocabulari.
   •  Construcció d'oracions.
Expressió correcta del que es vol dir sobretot en situacions imprevistes i de certa tensió.
   •  Gramàtica: future simple, future continous i conjuncions.
   •  Vocabulari.
   •  Construcció d'oracions.

Avaluació

• Teòrica: exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
• Cas pràctic de conversa entre els i les alumnes

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

137

Comparteix