Alemany A.2.B

Alemany A2b

Objectius generals

Capacitar a l'alumnat per utilitzar el idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se i
interactuar, tant en forma parlada com a escrita, en situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en
diversos registres i en llengua estàndard, que versin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions,
estructures i lèxic d'ús freqüent.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin
presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics

Competències pragmàtiques: funcional i discursiva
Comprensió oral
 Comprendre prou com per satisfer necessitats bàsiques, identificant la intenció
comunicativa, l'assumpte, els punts principals i el registre, formal o informal, dins de l'estàndard, de missatges breus, clars i
senzills, contextualitzats i sobre assumptes coneguts.
 Extreure la informació essencial i els punts principals de missatges gravats o emesos per mitjans audiovisuals, sobre assumptes
quotidians contextualitzats, pronunciats amb claredat, en bones condicions acústiques i sempre que existeixi la possibilitat de
tornar a escoltar algunes parts més difícils.
Expressió oral
 Produir intervencions comprensibles, adequades i coherents per complir les funcions
bàsiques de comunicació i les relacionades amb els seus interessos.
 Utilitzar un repertori lingüístic bàsic però suficient per fer-se comprendre, encara que amb un
control encara limitat, amb necessitat de pauses, reformulacions, gestos i suport gràfic.
Comprensió escrita
 Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals i detalls rellevants, el registre, formal o informal dins de
l'estàndard, de correspondència personal habitual, així com
de textos senzills sobre temes quotidians, recolzant-se en el context, el reconeixement de l'estructura i la disposició gràfica.
 Localitzar informació específica en llistats, anuncis, diaris, pàgines web, etc. I entendre normes o instruccions senzilles, de
seguretat, d'ús d'un aparell, etc.
Expressió escrita
 Escriure missatges i textos senzills, relatius a aspectes concrets coneguts, adequats a la situació de comunicació, en un registre
neutre i amb un control limitat dels recursos lingüístics.
 Organitzar els textos i cohesionar-los amb recursos elementals, respectant raonablement les convencions del llenguatge escrit.
Interacció oral i escrita
 Realitzar intercanvis senzills, sense molt esforç i de manera eficaç, i participar activament en converses relacionades amb
situacions de comunicació habituals, personals o professionals, utilitzant un llenguatge estàndard i amb l'ajuda dels interlocutors.
 Comprendre i escriure notes, missatges breus o cartes senzilles, així com missatges rutinaris de caràcter social, adequats a a la
situació de comunicació, utilitzant una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control limitat dels recursos
lingüístics,reconeixent i utilitzant els formats i les convencions d'aquests tipus d'escrits.
Competència sociocultural i sociolingüística
 Conèixer els aspectes socioculturals i les convencions socials més rellevants en la vida diària, així com els referits al propi àmbit,
amb la finalitat de plasmar-los en el seu comportament i comunicació.
 Reconèixer i utilitzar les fórmules de salutació, de cortesia i de tractament més habituals.
 Utilitzar un registre formal i informal, bàsic però cura, en llengua estàndard i reconèixer algunes expressions col   • loquials d'ús freqüent, així com referències culturals elementals relacionades amb la vida quotidiana.
 Comprendre els gestos, comportaments i valors diferents als propis, que s’amaguen en els aspectes socioculturals més quotidians
i evidents.
Competència lingüística
 Aconseguir un repertori

Contingut

8222

A. Vocabulari
Identificació personal: Lèxic bàsic relacionat amb el caràcter, les habilitats i la descripció física de les persones i el seu entorn
Activitats de la vida diària: Lèxic bàsic relacionat amb les activitats a la casa, en el treball o en centres escolars.
Lèxic relacionat amb: el turisme i l'emigració, les relacions personals, el món laboral, el món sanitari, l'educació, els béns i serveis i les condicions atmosfèriques i medi ambient

B. Cultura dels països de parla alemanya
Activitats de la vida diària:
Temps lliure. Hàbits cívics. Relacions humanes i socials. Educació. Activitats comercials.
Alimentació. Ciència i tecnologia.

C. Estructures gramaticals
Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica
Propietats del text:
Intencionalitat comunicativa. Context. Coherència textual. Cohesió textual.Elements prosòdics i ortogràfics.
Estructures gramaticals en el Nivell Bàsic 2:
Oració composta i subordinada
Oracions de dass (completivas) Concessió: obwohl. Condició: wenn ..., (dann) ...(Wenn dónes)
Causa: weil. Finalitat: damit, um ...zu ... Resultat: sota ..., dass... Relacions temporals.
Simultaneïtat: als, wenn. Anterioritat. Posterioritat: bevor.
El substantiu:
Cas: genitiu. Modificació del nucli.
L'adjectiu.

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

Valoració


Estudiants formats

17

Comparteix