Alemany A1.B

Alemany A1b

Objectius generals

  Aconseguir un nivell elemental de comprensió oral i escrita i en expressió i interacció oral i escrita que permeti als alumnes intercanvis comunicatius molt simples i controlats sobre temes familiars i habituals destinats a satisfer necessitats de tipus immediat, amb parlants que s'esforcen a fer-se entendre.
  Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació i l'aprenentatge en llengua alemanya necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell A1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Objectius específics

  Competències pragmàtiques: funcional i discursiva.

Comprensió oral
  Identificar la intenció comunicativa, la idea principal i els punts principals de missatges orals breus sobre temes familiars i de la vida quotidiana, emesos en situació de comunicació. Directa, molt a poc a poc, amb pauses i amb possibilitat de repeticions o aclariments.
  Comprendre el sentit global i confirmar detalls predictibles en textos orals breus i senzills, emesos per mitjans tècnics i articulats, en bones condicions acústiques, molt a poc a poc, amb claredat, pauses i sent possible la repetició.

Expressió oral
  Realitzar intervencions breus i senzilles, però que resultin comprensibles, adequades i coherents, relacionades amb els seus interessos i amb les necessitats de comunicació més immediates previstes a la programació, en un registre neutre, amb pauses i interrupcions considerables, amb un repertori i control molt limitat dels recursos lingüístics i recorrent al suport gràfic i de comunicació gestual.

Comprensió escrita
  Captar la intenció comunicativa, el sentit global, els punts principals, la informació específica predictible i el registre formal o informal de textos breus i senzills en llengua estàndard, recolzant-se en la informació visual i el context.

Expressió escrita
  Oferir informació personal per escrit, emplenar formularis senzills i transcriure informació.
  Escriure missatges i textos breus i senzills, relatius a aspectes quotidians concrets, adequats a la situació de comunicació, amb una organització i cohesió elemental, un registre neutre i un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Interacció oral i escrita
  Participar en converses senzilles relacionades amb situacions de comunicació habituals, sempre que l'interlocutor parli a poc a poc, amb claredat i es puguin sol·licitar aclariments o repeticions.
  Comprendre i escriure missatges i textos breus de caràcter personal i social, adequats a la situació de comunicació, utilitzant una organització elemental, un registre neutre i amb un control molt limitat dels recursos lingüístics.

Competència sociocultural i sociolingüística
  Familiaritzar-se amb els aspectes socials més rellevants de les situacions de la vida quotidiana i personal amb la finalitat de fer un ús bàsic apropiat de la llengua i adequat a la situació comunicativa.
  Reconèixer i utilitzar les formes de relació i tractament social més usuals, dins d'un registre estàndard.
  Comprendre els comportaments i valors diferents dels propis que subjauen en els aspectes socioculturals més quotidians i evidents.

Competència lingüística
  Utilitzar un repertori bàsic de lèxic i expressions relatives a les situacions i funcions més habituals previstes en aquest programa.
  Aconseguir un control molt limitat dels recursos lingüístics, amb els possibles errors sistemàtics propis del nivell.

Competència estratègica
  Desenvolupar estratègies de treball personal i autònom utilitzant diverses fonts de comunicació i recursos, incloses les tecnologies de la informació i la comunicació, que permetin plantejar un aprenentatge al llarg de la vida.
  Participar activament en el procés d'aprenentatge en col·laboració amb el formador i altres alumnes, progressant cap a un aprenentatge autònom.
  Avaluar les produccions pròpies i les dels altres, analitzant errors i dificultats.

Continguts

7202

1. Vocabulari
 Identificació personal: Lèxic bàsic relacionat amb la informació personal.
-L'habitatge: tipus, ubicació, parts i distribució. Mobiliari, objectes i utensilis.
 La ciutat. Divisió territorial del país o països de la llengua objecto d'estudi.
 Activitats de la vida diària..
 Temps lliure i oci: Lèxic bàsic relacionat amb les activitats: esports, activitats culturals
 Llocs d'oci: teatre, museu, platja
 Viatges: Mitjans de transport. Noms de països.
 Relacions humanes i socials: Lèxic relacionat amb els membres d'una família.
 Salut i cures físiques: Parts del cos. Símptomes i malalties.
 Educació: Lèxic relacionat amb les activitats de l'aula i material escolar.
 Compres i activitats comercials.
 Alimentació.
 Béns i serveis: Serveis privats i públics: bancs, correus,
 Llengua i comunicación.
 Mitjans de comunicació: televisió, ràdio
 Clima, condicions atmosfèriques i medi ambient: Fenòmens atmosfèrics i climàtics.
 Ciència i tecnologia: Lèxic relacionat amb el telèfon, l'ordinador, Internet i altres mitjans.
2. Cultura dels països de parla alemanya
 Identificació personal. Nombre i ordre dels cognoms. Gestos per saludar i acomiadar-se.
 Habitatge, llar i entorn: Tipus d'habitatge més comuns. Aspectes geogràfics bàsics.
 Activitats de la vida diària: La puntualitat. Elements socials.
 Temps lliure i oci
 Viatges: Hàbits cívics: normes de conducció, etc. Destinacions turístiques més populars.
 Relacions humanes i socials: Usos i costums de la vida familiar. L'estructura familiar.
 Compres i activitats comercials: Hàbits de consum.
 Alimentació: Gastronomia i hàbits d'alimentació. Menjars típics para determinades festes.
 Béns i serveis: Horaris de tendes, bancs, etc.
 Ciència i tecnología. Noves tecnologies de la informació i de la comunicació.
3. Estructures gramaticals
Les competències lingüístiques de fonologia, ortografia i gramàtica són un mitjà per ajudar a comunicar-se i s'adquireixen a través de tasques en les quals entre el seu ús. Amb la finalitat de comprendre i produir textos. S'analitzen les propietats del text:
Adequació. Intencionalitat comunicativa. Context i situació. Registre i nivell de llengua. Coherència textual. Estructuració del contingut. Idees principals i secundàries. Selecció lèxica i funcions del llenguatge. Cohesió textual. Elements prosòdicos i ortogràfics (entonació i puntuació). Recursos de recurrencia.
Marcadors del discurs: marcadors espacials (d'ubicació); marcadors temporals ; marcadors o connectors textuals entre oracions coordinades i subordinades i marcadors o connectors textuals d'enllaç i relació lògica entre oracions o paràgrafs.

Avaluació

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

Valoració


Estudiants formats

62

Compartir