Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1)

Angles A2b

Objectius generals

  Desenvolupar la comprensió oral.

Objectius específics

  Ser capaç d’utilitzar la llengua anglesa per comunicar-se amb correcció en contextos formals.
  Desenvolupar la capacitat d’utilitzar l’anglès en la vida diària, en contextos més informals.
  Ser capaç d’expressar opinions, sentiments i defensar arguments en tot tipus de situacions, utilitzant vocabulari avançat i estructures gramaticals complexes.
  Enriquir-se amb una àmplia varietat de vocabulari.
  Entendre l’anglès oral a nivell avançat per ser capaç de donar respostes adequades.
  Desenvolupar la capacitat d’entendre l’anglès en diferents accents i formats.
  Fomentar l’autoaprenentatge per mantenir els coneixements i no perdre vocabulari.

Continguts

6246

1. Expressió oral
1.1. Presentacions
1.2. Diàlegs
1.3. Discussions
1.4. Negociació i consens

2. Comprensió oral
2.1. Varietats de la llengua
2.2. Frases fetes
2.3. Vocabulari

Avaluació

(simula l’examen oficial)
Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.

Conversa
- Prova teòrica-pràctica que consisteix en un exercici d’àudio amb preguntes de comprensió oral i un altra exercici en el que els alumnes hauran de ser capaços de mantenir una conversa segons el nivell cursat.

Valoració


Estudiants formats

303

Compartir

Pròxims cursos