Anglès A2.A

Angles A2a

Requisits del curs

Nivell Elementary.

 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell A1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els dos nivells d’ Anglès A2 (A-B) (total 120 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Objectius generals

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
   •  Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
   •  Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col   • laboració d'una persona interlocutora.
   •  Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
   •  Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
   •  Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
   •  Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.
   •  Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
   •  Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

Continguts

1903

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1. Tipus de substantius: Concrets/abstractes. Comptables/incomptables
1.2. Els determinants (morfologia i posició)
1.2.1. Quantificadors: Quantitatius. Partitius
1.2.2. Indefinits
1.3. Els pronoms (morfologia i posició)
1.3.1. Els pronoms it i there en estructures bàsiques
1.3.2. Els pronoms indefinits compostos
1.4. L’adjectiu
1.4.1. Morfologia de l’adjectiu: Grau: expressió de la comparació. Formes comparatives i superlatives de l’adjectiu. Comparatius irregulars bàsics
1.4.2. Preposicions que acompanyen alguns adjectius molt freqüents
1.5. El verb
1.5.1. Tipus de verbs: regulars i irregulars. Formes dels verbs irregulars
1.5.2. Usos bàsics de la forma –ed. Formació del past tense
1.5.3. Usos molt bàsics de l’infinitiu amb to i sense to.
1.5.4. Temps i aspecte: Formes bàsiques de present, passat i futur. Formes simples, compostes i perifràstic. El present simple, el present progressive (continuous) i el present perfect.

1.6. Les preposicions
1.6.1. Formes simples i locucions preposicionals d’ús freqüent: moviment i altres
1.7. Els adverbis
1.7.1. Formes simples i locucions adverbials d’ús freqüent: temps, lloc, grau
1.7.2. Morfologia d’adverbis d’ús més freqüent: Formes comparatives freqüents
1.8. Conjuncions d’ús freqüent: Subordinades. Correlatives
1.9. L’oració simple
1.9.1. Estructura de l’oració: Interrogativa. Exclamativa. Imperativa
1.9.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració.
1.10. L’oració composta
1.10.1. La coordinació: Juxtaposades. Conjuntives. Disjuntives. Adversatives

2. Continguts lèxics i semàntics
2.1. Famílies lèxiques. Sinònims, antònims i mots polisèmics freqüents
2.2. Abreviacions: sigles, símbols i abreviatures més freqüents, acrònims bàsics:Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 6.5

Valoració


Estudiants formats

691

Compartir