Anglès A2.B

Angles A2b

Requisits del curs

Nivell Elementary.

 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell A1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els dos nivells d’ Anglès A2 (A-B) (total 120 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Objectius generals

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu.

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
   •  Fer anuncis i presentacions breus, preparades prèviament, sobre temes i activitats de la vida quotidiana.
   •  Participar amb una facilitat raonable i de forma eficaç en situacions de comunicació habituals i en converses curtes, amb la col   • laboració d'una persona interlocutora.
   •  Reaccionar de forma adequada en intercanvis i transaccions breus i senzilles en situacions de la vida quotidiana.
   •  Escriure textos curts i senzills sobre necessitats personals i situacions de la vida quotidiana, seguint les convencions i formats adequats a cada tipus de text, i utilitzant frases simples connectades amb elements de cohesió bàsics.
   •  Comprendre l'essencial de missatges breus, clars i senzills, articulats amb claredat i certa lentitud en llengua estàndard, contextualitzats i sobre temes coneguts, per satisfer necessitats bàsiques.
   •  Extreure els punts principals i la informació detallada de textos orals emesos per mitjans audiovisuals o sense la presència de la persona emissora, en bones condicions acústiques i sempre que es pugui tornar a escoltar-ne alguns fragments.
   •  Comprendre les idees principals de textos curts, sobre temes habituals o familiars, amb l'ajut del context i del suport visual i icònic.
   •  Localitzar informació específica en textos de diversa tipologia, per satisfer necessitats bàsiques de la vida quotidiana.

Continguts

1904

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu
1.1.1. Tipus de substantius: Noms col·lectius
1.1.2. Morfologia del substantiu (gènere i nombre): Concordança verbal d’alguns noms col·lectius freqüents
1.2. Els pronoms: Els pronoms relatius
1.3. L’adjectiu
1.3.1. Posició bàsica de l’adjectiu dins el sintagma: l’adjectiu davant del nom: L’ordre dels adjectius dins d’un mateix sintagma
1.3.2. Parelles d’adjectius acabats en -ed / -ing. Too i enough
1.4. El verb
1.4.1. Tipus de verbs: Verbs amb partícules. Transitius i intransitius. La complementació bàsica del verb (Complement Directe i Complement Indirecte). Posició dels complements del verb
1.4.2. Formes no personals del verb (infinitiu, gerundi i participi). Substantivació (nucli del sintagma nominal. Adjectivació
1.4.3. Usos bàsics de la forma –ed.
1.4.5. Temps i aspecte: El simple past, el past progressive i el past perfect. El futur simple amb will. Altres formes d’expressió del temps present, passat i futur més habituals. Contrast entre formes simples i perifràstiques
1.4.6. Modalitat: Construccions semimodals bàsiques. Tell i want amb ús persuasiu. Make, let seguits de complement i d'infinitiu
1.4.7. Veu activa i veu passiva: formes bàsiques de la veu passiva.
1.5. L’oració simple
1.5.1. L’estil indirecte amb say i tell.
1.5.2. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració.
   •  So i neither amb inversió (So do I, neither do you...).
1.6. L’oració composta
1.6.1. La subordinació: Oracions subordinades substantives. Oracions subordinades adjectives o de relatiu. Oracions subordinades adverbials (amb els connectors més freqüents) Temporals, Concessives, Causals, Finals, Condicionals (If sentences). Construccions bàsiques

2. Continguts lèxics i semàntics
2.1. Formació de paraules. Paraules derivades amb prefixos i sufixos d’ús freqüent: Prefixos. Sufixos
2.2. Paraules que poden tenir diferents funcions
2.3. Frases fetes, dites, refranys d’ús més freqüent

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 7

Valoració


Estudiants formats

638

Compartir