Anglès B.1.B.

Ref: 86710

Inici: 24/09/24

Fi: 28/11/24

60h

Presencial

dimarts i dijous de 18:30 a 21:30 hores

86710

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

Els participants han de complir els següents requisits:
   •  Edat: 16 anys complerts.
   •  Nivell acadèmic o de coneixements generals mínim: segon curs d'educació secundària obligatòria (ESO) o nivell equivalent a efectes acadèmics o professionals.
   •  Nivell de coneixements de la llengua anglesa: nivell A2 acreditatiu o contrastable mitjançant prova específica de nivell.

Objectius generals

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per mediar entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè es puguin presentar a les proves d’acreditació oficial del nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Contingut

86710

-Competències lingüístiques
-Competències sociolingüístiques i socioculturals
-Competències pragmàtiques

Avaluació

Simula l’examen oficial. Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
• Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
• Redaccions
• Exercici oral
• Exercicis de comprensió oral

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació Preliminary English Test (PET)

Estudiants formats

934

Comparteix