Anglès B.2.A

Ref: 81529
Angles A2b

Inici: 20/09/22

Fi: 29/11/22

60h

Presencial: 30h

Teleformació: 30h

Mixta

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

81529

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Requisits del curs


 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, corresponent al nivell B2.

 Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que es comprometin a presentar-se a l'examen FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts

81529

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu:
1.1.1. Tipus de substantius
1.1.2. Morfologia del substantiu (gènere, nombre): Formació del plural regular, irregular i mots invariables. El plural en els mots compostos
1.1.3. La modificació del nom: El substantiu com a complement del nom. El complement preposicional. L’adverbi com a complement del nom
1.2. Els determinants
1.2.1. Articles: Articles definits i indefinits. Ús i omissió de l’article
1.2.2. Demostratius: usos especials
1.2.3. Possessius: usos especials
1.2.4. Quantitatius: casos especials i expressions alternatives:
1.3. Els pronoms
1.3.1. Els pronoms personals (de subjecte i de complement), reflexius i recíprocs
1.3.2. Els pronoms possessius, casos especials
1.4. L’adjectiu:
1.4.1. Posició dels adjectius dins el sintagma
1.4.2. Gradable i absolute
1.4.3. Parelles d’adjectius acabats en –ed
1.4.4. Adjectius substantivats
1.4.5. La modificació de l’adjectiu
1.5. El verb
1.5.1. La complementació del verb
1.5.2. Temps i aspecte: Present simple i Present progressive i el present perfect. Simple past, Past progressive i Past perfect
1.5.3. Modalitat: Contrast o diferències entre verbs modals. Unreal past.
1.5.4. Veu activa i passiva: formes complexes. Passiva amb transitius dobles
1.6. Les preposicions: Contrast entre like i as
1.7. Els adverbis: Els adverbis i les locucions adverbials: Freqüència. Manera
1.8. L’oració simple: Estructura de l’oració
1.9. L’oració subordinada: Substantives. De relatiu. Adverbials: Adversatives. Causals

2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Representació gràfica de fonemes i sons. Possibles regularitats entre ortografia i pronunciació. Sons i fonemes vocàlics. Ús de la vocal neutra. Relació entre prefixos, sufixos i pronunciació.

3. Continguts ortogràfics
3.1. Ampliació dels usos dels signes ortogràfics i de puntació. Signes ortogràfics

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Ampliació del cabal lèxic referit a camps semàntics d’ús general i a les àrees temàtiques del nivell
4.2. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...)

Avaluació

Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació First Certificate in English (FCE)

Valoració


Estudiants formats

975

Compartir