Anglès B.2.B

Ref: 83250
Angles A2b

Inici: 02/05/23

Fi: 29/06/23

60h

Presencial: 3:20h

Aula virtual: 56:40h

Aula Virtual

dimarts i dijous de 18:00 a 21:20 hores

83250

Observacions

Aquest curs s'impartirà a través d'aula virtual, excepte la darrera sessió, que serà presencial.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Requisits del curs

Nivell Intermediate  Upper Intermediate.
 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els tres nivells d’ Anglès B2 (B-C-D) (total 180 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts

83250

1. Continguts morfosintàctics
1.1. Els determinants
1.1.1. Quantitatius: casos especials i expressions alternatives
1.1.2. El genitiu saxó; construccions alternatives i casos especials
1.2. L’adjectiu
1.2.1. Morfologia de l’adjectiu
1.2.2. Comparació: formes reduplicades i correlatives
1.3. El verb
1.3.1. La complementació del verb: Transitius i intransitius simples i dobles. Verbs predicatius
1.3.2. Verbs amb partícules amb dues o tres partícules, separables o inseparables
1.3.3. Temps i aspecte: Futur amb construccions alternatives
1.3.4. Modalitat: construccions alternatives als modals. Perífrasis verbals complexes
1.3.5. Veu activa i passiva: formes complexes. Modals en veu passiva.
1.4. Les preposicions
1.4.1. Fomes complexes: De lloc. De temps. De moviment.
1.4.2. Desplaçament de la preposició (en interrogatives, oracions de relatiu, etc)
1.5. Els adverbis: Els adverbis i les locucions adverbials segons el significat. Lloc
1.6.1. L’oració simple: Estructura de l’oració. Modificacions de l’estructura bàsica 1.7. L’oració subordinada: Oracions de relatiu: casos especials. Oracions subordinades adverbials: Condicionals. Oracions de resultat i/o finalitat
2. Continguts fonètics i fonològics
2.1. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de la frase: Mots simples i mots compostos, phrasal verbs i mots foranis

3. Continguts ortogràfics
3.1. Els signes de puntuació
3.2. Abreviatures

4. Continguts lèxics i semàntics
4.1. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics...): Homònims i homòfons. Mots amb dos o més significats diferents, segons la pronunciació
4.2. Formació de paraules
4.2.1 Paraules derivades: Prefixos i sufixos
4.2.2 Mots compostos: Modificació del nom. Adjectius compostos. Canvi de funció de paraules
4.3. Sigles, abreviatures i blends
4.4. Onomatopeies
4.5. Collocations: Adjuncts. Idiomatic.
4.6. Proverbis i cites molt conegudes: Binomials i expressions al·literatives. Expressions numerals i matemàtiques

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 5.5

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació First Certificate in English

Valoració


Estudiants formats

1016

Compartir