Anglès B.2.C

Ref: 82235
Angles A2b

Inici: 27/02/23

Fi: 17/05/23

60h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

82235

Observacions

Aquest curs, impartit per la formadora Margarida Delgado, es divideix en:
¿
¿
1. 30 hores de classes presencials al centre +Talent, C/ Acadèmia, 1, Altell de Lleida que es realitzaran els dilluns de 18:00 a 21:00 hores.
¿
2. 30 hores de formació en aula virtual en directe, amb el suport la plataforma de Cambridge, que es realitzaran els dimecres de 18:00 a 21:00 hores
¿
¿
Aquest curs és el tercer de l'itinerari Anglès B2 que es completarà amb el curs Anglès B2D, fent un total de 120 hores de formació.

L'objectiu és la preparació per a l'examen First Certificate in English (FCE).

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Requisits del curs

Nivell Intermediate  Upper Intermediate.
 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els quatre nivells d’ Anglès B2 (A-B-C-D) (total 180 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts

82235

1. Continguts morfosintàctics
1.1. Els determinants
1.1.1 Quantitatius: casos especials i expressions alternatives: Forma emfàtica amb determinant. Altres expressions de quantitat. Expressions idiomàtiques de quantitat
1.2. L’adjectiu
1.2.1. La modificació de l’adjectiu: El sintagma preposicional
1.3. El verb
1.3.1. Temps i aspecte: El mode subjuntiu
1.3.2. Veu activa i passiva: formes complexes (temps passats, perfectes i progressius). Construccions amb have i get
1.4. Els adverbis
1.4.1. Els adverbis i les locucions adverbials segons el significat. Temps
1.4.2. Posició dels adverbis en l’oració i en una seqüència d’adverbis
1.4.3. La modificació de l’adverbi
1.5. L’oració simple
1.5.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració: Inversions. Anteposició d’elements (Headers)
1.6. L’oració subordinada
1.6.1. La coordinació: Oracions juxtaposades. Oracions disjuntives. Oracions adversatives

2. Continguts fonètics i fonològics: Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, alternança vocàlica, emmudiments…)
2.2. Syllabic consonants
2.2.1. Accentuació de la paraula: accent principal i secundari
2.2.2. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració. Diferents patrons d’entonació. L’accentuació anglesa. Trets suprasegmentals significatius

3. Continguts lèxics i semàntics
3.1. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics, ...): Parònims. Paraules polisèmiques
3.2. Formació de paraules
3.3. Préstecs i mots d’origen estranger
3.4. Frases fetes, dites, refranys, swear words
3.5. Símils i expressions comparatives
3.6. Ús d’eufemismes i understatements
3.7. Valor literal i metafòric d’ús freqüent de substantius i de partícules

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 5,75

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació First Certificate in English (FCE)

Valoració


Estudiants formats

914

Compartir