Anglès B.2.C

Ref: 82238
Angles A2b

Inici: 14/06/23

Fi: 18/09/23

60h

Presencial: 30h

Aula virtual: 30h

Aula Virtual

dilluns de 18:00 a 21:20 hores

82238

Observacions

Aquest curs té 30 hores presencials i 30 en aula virtual.

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Requisits del curs

Nivell Intermediate  Upper Intermediate.
 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, i/o
 Acreditar haver superat el nivell B1 en els darrers dos anys: haurà de ser una titulació oficial, ja sigui de l’Escola Oficial d’Idiomes o de Cambridge i saber la nota (aquesta titulació estarà subjecta a la validació per part del responsable del curs).

Comprometre’s a:
 Cursar els quatre nivells d’ Anglès B2 (A-B-C-D) (total 180 hores)
 Un treball i esforç personal d’aproximadament 10 hores setmanals fora de classe

Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que tinguin una necessitat clara d’acreditar el nivell B2 i es comprometin a presentar-se a algun dels exàmens d’aquest nivell com el FCE (First Certificate in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per utilitzar l'idioma amb desimboltura i eficàcia en situacions habituals i més específiques que requereixin comprendre, produir i tractar textos orals i escrits, conceptual i lingüísticament complexos, en una varietat de llengua estàndard, amb un repertori lèxic ampli encara que no molt idiomàtic, i que versin sobre temes generals, actuals o propis del camp d'especialització del parlant.

Aquest programa formatiu proporcionarà als alumnes la formació en llengua anglesa necessària perquè puguin presentar-se a les proves d'acreditació oficial del nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL).

Continguts

82238

1. Continguts morfosintàctics
1.1. Els determinants
1.1.1 Quantitatius: casos especials i expressions alternatives: Forma emfàtica amb determinant. Altres expressions de quantitat. Expressions idiomàtiques de quantitat
1.2. L’adjectiu
1.2.1. La modificació de l’adjectiu: El sintagma preposicional
1.3. El verb
1.3.1. Temps i aspecte: El mode subjuntiu
1.3.2. Veu activa i passiva: formes complexes (temps passats, perfectes i progressius). Construccions amb have i get
1.4. Els adverbis
1.4.1. Els adverbis i les locucions adverbials segons el significat. Temps
1.4.2. Posició dels adverbis en l’oració i en una seqüència d’adverbis
1.4.3. La modificació de l’adverbi
1.5. L’oració simple
1.5.1. Modificacions de l’estructura bàsica de l’oració: Inversions. Anteposició d’elements (Headers)
1.6. L’oració subordinada
1.6.1. La coordinació: Oracions juxtaposades. Oracions disjuntives. Oracions adversatives

2. Continguts fonètics i fonològics: Processos fonològics (ensordiment, sonorització, assimilació, elisions, alternança vocàlica, emmudiments…)
2.2. Syllabic consonants
2.2.1. Accentuació de la paraula: accent principal i secundari
2.2.2. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració. Diferents patrons d’entonació. L’accentuació anglesa. Trets suprasegmentals significatius

3. Continguts lèxics i semàntics
3.1. Famílies lèxiques (sinònims, antònims, mots polisèmics, ...): Parònims. Paraules polisèmiques
3.2. Formació de paraules
3.3. Préstecs i mots d’origen estranger
3.4. Frases fetes, dites, refranys, swear words
3.5. Símils i expressions comparatives
3.6. Ús d’eufemismes i understatements
3.7. Valor literal i metafòric d’ús freqüent de substantius i de partícules

Avaluació

Avaluació final: (simula l’examen oficial)

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita
- Redaccions
- Exercici oral
- Exercicis de comprensió oral

La nota mínima que cal obtenir per aprovar l’examen és: 5,75

Lloc

FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS
C BADALONA 1 BIS
08223
Terrassa

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació First Certificate in English (FCE)

Valoració


Estudiants formats

952

Compartir