Anglès B1

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:

   •  Títol de Batxillerat o equivalent
   •  Títol de Tècnic Superior (FP Grau superior) o equivalent
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles formatius de Grau Superior
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 3
   •  Títol de Grau o equivalent
   •  Títol de Postgrau (Màster) o equivalent

Requisits del curs

No disposar de l'acreditació de nivell de llengüa estrangera (anglès) B1 o superior

Objectius generals

Adquirir un grau satisfactori de domini de la competència comunicativa en llengua estrangera (anglès) en comprensió oral i escrita, expressió i interacció oral i expressió escrita, que permeti una certa autonomia en situacions de la vida quotidiana i una iniciació en altres situacions de comunicació menys habituals, de manera adequada i en una llengua estàndard.

Objectius específics

 Comprensió oral i escrita dels punts principals de textos clars i en llengua estàndard sobre qüestions conegudes, ja sigui en situacions de treball, d'estudi o d'oci.
 Expressió i interpretació oral de diferents tipus de discurs concordes a la situació comunicativa en diferents contextos socials i culturals.
 Producció de textos senzills i coherents sobre temes familiars o en els quals existeix un interès personal o professional.
 Descripció d'experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com expressió breu d'opinions o explicació de plans.
 Interacció oral en situacions de la vida diària i sobre temes familiars, d'oci, laborals, viatges o d'actualitat.

Contingut

10653

-Utilització de les funcions lingüístiques i aspectes socioculturals en situacions de comunicació de llengua anglesa.
-Elements gramaticals, fonètics i d'ortografia de la llengua anglesa.
-Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per a escoltar, parlar i conversar.
-Desenvolupament d'habilitats lingüístiques per a llegir i escriure.
-Tècniques de cerca, tractament i presentació de la informació.