Anglès C.1.A

Angles A2b

Requisits del curs


 Superar l’examen de competència i nivell de la nostra entitat, corresponent al nivell C1

 Es prioritzarà la participació d’aquelles persones que es comprometin a presentar-se a l'examen CAE (Certificate Advanced in English). Les taxes d'aquest examen aniran a càrrec del/de la alumne/a.

Objectius generals

Aquesta acció forma part d’un itinerari formatiu que és preparatori per a l'obtenció del Certificate in Advanced English (CAE).

Finalitzat l’itinerari s'hauran adquirit les habilitats següents:
   •  Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos orals ben estructurats, clars i detallats de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic), sobre diversitat de temes, amb diferents funcions, fins i tot amb usos emocionals, al   • lusius i humorístics, en interacció i dirigits a un únic interlocutor, un col   • lectiu reduït o una audiència amplia.
   •  Expressar-se espontàniament, amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, en diversitat de situacions, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, prendre i mantenir la paraula i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, utilitzant un repertori ampli de lèxic i d’estructures, i suplint fàcilment les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
   •  Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat.
   •  Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció de l’interlocutor o interlocutors.
   •  Produir, amb un alt grau de correcció gramatical i un repertori lèxic ampli i precís, textos escrits d’una certa extensió, clars, detallats, ben estructurats i cohesionats, amb objectius i funcions diverses, i de diferents àmbits (personal, social, professional i acadèmic).
   •  Expressar-se amb flexibilitat, fluïdesa i pràcticament sense esforç, utilitzant, si s’escau, les tecnologies de la informació i la comunicació, per formular idees i opinions de manera precisa, i relacionar hàbilment la pròpia contribució al discurs amb la dels altres interlocutors, suplint les mancances amb l’ús de les estratègies adequades.
   •  Resumir i sintetitzar informació provinent de textos de diferent tipologia i complexitat sobre temes de diferents àmbits, amb un alt grau de correcció gramatical i l’ús d’un repertori lèxic ampli i ric.
   •  Seleccionar l’estil i el registre apropiats en funció del lector o lectors.
   •  Comprendre, amb cert detall i sense gaire esforç -fins i tot en condicions acústiques poc favorables, textos orals conceptualment i lingüísticament complexos sobre temes concrets i abstractes, encara que no siguin de la seva especialitat, articulats a velocitat normal o ràpida, si l’accent li és familiar o té temps per acostumar-s’hi. Reconèixer els implícits i els usos al   • lusius i connotatius, quan es disposa de context suficient, i identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col   • loquials.
   •  Identificar els canvis de registre i reconèixer diferents varietats no estàndard de la llengua i llenguatges específics d’un grup social, generacional o professional.
   •  Comprendre amb detall textos escrits llargs, conceptualment i lingüísticament rics i complexos, sobre temes concrets i abstractes, tant si es relacionen amb el seu camp d’especialitat professional, com si no; copsar els implícits, els usos al   • lusius i connotatius, i els matisos subtils, així com identificar el sentit d’una àmplia gama d’expressions idiomàtiques i col   • loquials, sempre que es puguin tornar a llegir les seccions que puguin resultar difícils.
   •  Reconèixer diferències d’estil en textos de caràcter literari, periodístics, tècnics, de divulgació, publicitaris, i administratius adreçats al públic en general, així com en textos de diferent tipologia publicats en diferents suports.

Continguts

2821

1. Continguts morfosintàctics
1.1. El substantiu: Plurals irregulars: comuns i cultes. Comptables i no comptables
1.2. Els pronoms: Els pronoms personals amb referència indefinida. Els pronoms one i you amb referència impersonal o general
1.3. L’adjectiu
1.3.1. La posició de l’adjectiu: Funció atributiva i funció predicativa
1.3.2. Comparatius i superlatius: Estructures per fer comparacions. Modificació dels adjectius superlatius
1.4. El verb
1.4.1. L’ús de l’auxiliar per expressar l’èmfasi
1.4.2. Verbs modals i semi modals i les seves funcions
1.4.3. Phrasal verbs: Transitius i intransitius
1.4.4. Complements verbals: El complement preposicional. Verbs reflexius
1.4.5. Patrons verbals (Verb patterns). Consolidació i ampliació de patrons complexos
1.4.5. Alguns temps verbals amb un ús molt específic
1.5. Les preposicions i locucions preposicionals
1.6. L’ adverbi
1.6.1. Posició dins l’oració d’un o diversos adverbis
1.6.2. Locucions adverbials
1.7. El sintagma nominal: Posició de l’adjectiu que complementa el sintagma nominal:
1.8. L’oració: Modificacions en l’estructura de l’oració. Inversió del temps condicional per expressar registres formals
1.8.2. Tag questions
1.8.3. Echo Questions

2. Fonètica i fonologia
2.1. Accent, ritme i entonació, patrons tonals de l’oració (word stress i sentence stress)
2.1.1. Qüestions de word stress: Derivació i canvis de la síl·laba tónica

3. Ortografia i aspectes gràfics: Ortografia: l’ús de majúscules.

4. Lèxic i aspectes semàntics
4.1. Formació de paraules. Mecanismes de derivació.
4.1.1 Derivació mitjançant sufixació: En la formació de substantius. D’adjectius. De verbs. D’adverbis
4.1.2. Derivació mitjançant prefixació: Negatius o antònims. Que denoten alteració, reducció o augment. Que fan referència a relacions d’espai. Que fan referència a relacions de temps. Altres prefixos
4.1.3. Derivació zero (recategorització sense procés morfològic)

Avaluació

La prova final s’estructura igual que el model d’examen de CAE:

Reading and Use of English (comprensió escrita i ús de la llengua)
Tipus de prova: 8 parts amb 56 preguntes. De la part 1 a la 4, són exercicis gramaticals i de vocabulari. De la part 5 a la 8, són exercicis de comprensió.
Durada: 1 hora i 30 minuts
Característiques: Lectura i comprensió de textos curts i llargs amb l’objectiu de respondre preguntes d’opció múltiple. També realitzarà exercicis de formació de paraules, transformar frases, i d’emplenar textos.
Valoració: 25% del total de la prova

Writing (expressió escrita)
Tipus de prova: 2 parts
Durada: 1 hora i 30 minuts
Característiques: dues redaccions d’entre 220-260 paraules cadascuna, una d’una temàtica obligatòria i l’altra a escollir entre tres opcions. Els escrits seran: articles, correu electrònic / carta; assaig; informe de revisió.
Valoració: 25% del total de la prova

Listening (comprensió oral)
Tipus de prova: 4 parts amb exercicis de comprensió oral. L’alumne haurà de contestar 30 preguntes repartides entre les 4 parts
Durada: 40 minuts
Característiques: Exercicis de resposta múltiple i completar frases.
Valoració: 25% del total de la prova

Speaking (expressió oral)
Tipus de prova: 4 exercicis d’expressió oral, es realitzaran en parelles
Durada: 15 minuts
Característiques: intercanvis curts amb el professor i amb l'altre alumne; parlar durant 1 minut (exercici individual), discussió entre els dos candidats, tasca col•laborativa entre els dos alumnes
Valoració: 25% del total de la prova

L’examen final s’aprovarà amb una puntuació igual o superior a 5,25.
Realització d’un examen de les mateixes característiques que el que hauran de realitzar en la prova oficial de Cambridge. Consta de quatre parts: Reading and Use of English, Listening, Writing i Speaking. Els criteris de correcció seran els mateixos que estableix Cambridge en les proves oficials.

Valoració


Estudiants formats

334

Compartir