Intermediate English Conversation

Intermediate English Conversation

Objectius generals

 Utilitzar l'idioma amb seguretat i flexibilitat receptiva i productiva per poder comunicar-se en situacions quotidianes i menys
habituals.
 Poder parlar de temes generals o d'interès personal.

Objectius específics

 Comprensió oral
 Entendre el sentit general: Punts principals i informació específica sobre temes generals, d'actualitat en registre estàndard, de
forma clara i a una velocitat mitjana.
 Expressió oral:
Expressar-se adequadament, amb fluïdesa, precisió i correcció en una àmplia gama de situacions i temes, narrant i descrivint
experiències, sentiments i fets.
 Transmetre informació, presentant un tema conegut i donant la seva opinió.
 Plantejar un discurs senzill de forma clara i coherent.

Continguts

7068

1. Presentacion
2. Entonació i pronunciació
3. Vocabulari relacionat amb situacions formals i informal
4. Expressions freqüents de l'anglès col·loquial
5. Diàlegs i debats

Avaluació

- Prova teòrica-pràctica que consisteix en un exercici d’àudio amb preguntes de comprensió oral i un altra exercici en el que els alumnes hauran de ser capaços de mantenir una conversa segons el nivell cursat

Valoració


Estudiants formats

494

Compartir