Català B

Catala Basic

Objectius generals

   •  Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.
   •  Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors.
   •  Produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Objectius específics

   •  Comprensió oral: Comprendre conferències i discursos llargs i, fins i tot, seguir una argumentació complexa si el tema és relativament familiar. Comprendre la majoria de les notícies de televisió i els programes d’actualitat. Comprendre la majoria de les pel   • lícules en el registre estàndard.
   •  Comprensió lectora: Llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista. Comprendre prosa literària contemporània.
   •  Interacció oral: Comunicar-se amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la interacció amb parlants nadius. Participar activament en una conversa en contextos familiars, presentant i defensant les opinions pròpies.
   •  Expressió oral: Presentar descripcions clares i detallades sobre una àmplia gamma de termes relatius a centres d’interès. Explicar el propi punt de vista sobre un tema i exposar els avantatges i inconvenients de diferents opcions.
   •  Expressió escrita: Escriure textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de temes relatius als interessos propis. Escriure un assaig o informe i transmetre una informació o donar raons a favor o en contra d’una opinió determinada. Escriure cartes que remarquin la importància personal que tenen alguns fets i experiències.

Continguts

316

1. Gèneres textuals
Habilitats receptives. Comprensió oral i lectora
Habilitats productives. Expressió oral i escrita

2. Elements lingüísticotextuals
2.1 El text com a unitat de comunicació: Concepte i propietats i Etapes de producció
2.2 Adequació: a la situació comunicativa
2.3 Adequació al gènere
2.4 Estil i modalització: coherència i cohesió
2.5 Gèneres textuals: quant a la conversa, la carta, els textos orals, l’article.
2.5.1 Funcions textuals dels elements de la llengua
Referència, connexió, recursos lèxics, morfosintaxi i lèxic: l'oració: conceptes generals, components i funcions sintàctiques, components del grup nominal; nom, determinants i quantificadors; adjectiu, pronoms i relatius (components del grup verbal, enllaços, signes de puntuació i lèxic); fonètica i ortografia (vocalisme i consonantisme i convencions gràfiques)

3. Marc sociolingüístic
Formació i evolució de la llengua catalana (estat actual)
Varietats de la llengua
El procés de comunicació

Avaluació

La prova final consisteix en:

Expressió escrita
Dos exercicis: redactar text de registre informal i formal a escollir entre carta formal, informe senzill, redacció descriptiva.
Durada: 1 hora i 30 minuts.

Comprensió lectora
Tres exercicis de lectura diversa de respondre qüestions de veritat o fals, d’elecció múltiple i d’aparellar.
Durada: 1 hora.

Comprensió oral
Tres exercicis de comprensió de textos orals en registre col•loquial o de formalitat mitjana, d’extensió diversa (diàlegs, notícies comentades, converses sobre un tema polèmic, conferències.... ). L’alumne respondrà qüestions d’elecció múltiple i de resposta breu i prendrà notes.
Durada: 1 hora i 15 minuts.

Gramàtica i vocabulari
Sis exercicis: tres de morfosintaxi (omplir buits, triar la resposta correcta i transformar frases) i tres de lèxic i fraseologia (omplir buits, triar la resposta correcta i transformar frases).
Durada: 1 hora a l’aula teòrica

Expressió oral
Tres exercicis de: parlar sobre un tema durant un minut (individual), arribar a un acord o prendre una decisió a partir d’una tasca (en parella) i conversar sobre un tema concret (en parella).
Durada: 30 minuts.

L’examen final es programarà a partir que s’hagi superat el 95% del curs, es realitzarà a l’aula teòrica i cada bloc tindrà un pes del 20% del total.

Valoració


Estudiants formats

363

Compartir