Català C (suficiència)

Ref: 82253
Catala C Suficiencia

Inici: 02/02/23

Fi: 18/05/23

120h

Presencial: 40h

Teleformació: 80h

Mixta

dijous de 18:00 a 21:00 hores

82253

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

En acabar l’acció l’alumne haurà d’acreditar un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal o formal; que li permeti superar sense dificultats la prova corresponent per obtenir el “certificat de nivell de suficiència C1” que anualment convoca la Direcció General de Política Lingüística.

Objectius específics

En acabar l’acció, l’alumne, haurà d’acreditar un domini de l’ús de la llengua general, en la varietat estàndard, per comunicar-se satisfactòriament en les situacions comunicatives que requereixen l’ús d’un llenguatge mitjanament formal; que li permeti superar sense dificultats la prova corresponent per obtenir el “certificat de nivell de suficiència C.

El Certificat de nivell de suficiència de català (C), es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).

Continguts

82253

1. Textos
Habilitats receptives. Comprensió oral i lectora
  Textos de caràcter narratiu, descriptiu, directiu, explicatiu, predictiu i argumentatiu
Habilitats productives. Expressió oral i escrita
  Textos de caràcter narratiu, descriptiu, directiu, explicatiu, predictiu i argumentatiu

2. Elements lingüísticotextuals
2.1. El text com a unitat de comunicació: propietats, formes d’organització textual i etapes de producció
2.2. Adequació: anàlisi de la situació en què es produeix el text i adequació a la situació comunicativa
2.3. Adequació al gènere
2.4. Estil i modalització: coherència i cohesió
2.5. Formes d’organització textual quant al text descriptiu, narratiu, directiu, explicatiu, predictiu i argumentatiu
2.5.1. Funcions textuals dels elements de la llengua
Referència; concordança; connexió; recursos textuals; morfosintaxi i lèxic: l'oració simple i l’oració composta coordinades/subordinades i components del grup nominal; determinants i quantificadors; nom: flexió de gènere i de nombre: adjectiu, pronoms i relatius (components del grup verbal, enllaços, signes de puntuació i lèxic); fonètica i ortografia (vocalisme i consonantisme i convencions gràfiques)

3. Marc sociolingüístic
Formació i evolució de la llengua catalana (estat actual )
Varietats de la llengua
Estàndard i normativa; varietats geogràfiques, històriques, generacionals i socials

Lloc

+ TALENT
C ACADEMIA 1 ALTELL
25002
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

2041

Compartir