Català. Certificat de nivell superior de català (C2)

Ref: 82051
Catala Certificat De Nivell Superior De Catala C2
Preu:

250€

Afiliats:

100€

Nous afiliats:

100€

Nous/ves Afiliats/des: Persones que previ a la inscripció al curs han abonat tres quotes d'afiliació (quota formació immediata), i mantenen l'afiliació durant tota la durada del curs. Uniu-vos a CCOO i trieu la quota de formació. Afilia't

Més de 20 places

Inici: 04/02/23

Fi: 15/04/23

90h

Aula virtual: 30h

Teleformació: 60h

Mixta

dissabte de 09:00 a 12:00 hores

82051

Informació important

Proves oficials
Enguany, la inscripció a les proves lliures que convoca la Secretaria de Política Lingüística està limitada a 7000 persones. Quan s’arribi al límit de places establert, es tancarà la inscripció, així que és molt important que asseguris la teva plaça per poder fer l’examen. El període d'inscripció és del 23 de gener al 02 de febrer.
 
Aquest curs és preparatori per a la prova, és responsabilitat de l'alumnat fer la inscripció a la prova en el termini establert.
 

El curs té 90 hores (30h d'aula virtual i 60h de teleformació).
Les 30h d'aula virtual, es duran a terme en l'horari estipulat. Aquestes classes, es gravaran i estaran disponibles com a material de consulta.
Les 60h de teleformació, es faran a través de la plataforma, on les participants aniran treballant els continguts i fent les tasques encomanades.

Forma de Pagament

Període de matrícula:
El pagament es realitzarà en únic termini, en el moment de la inscripció al curs, i mitjançant targeta bancària.
La realització del curs està condicionada a que es cobreixin les places disponibles, en cas que no es pugui realitzar per baixa demanda, es comunicarà a les persones matriculades i es retornaran íntegrament les quantitats abonades.
En el cas que els/les alumnes matriculades es donin de baixa, es retornarà el 80% de la matricula si la baixa es anterior en 7 dies a la data d’inici del curs. Si la baixa és posterior, i no ha transcorregut més del 50% de les classes, es retornarà el 50% de la matrícula, sempre que la baixa es produeixi com a conseqüència de causa justificada sobrevinguda i estigui documentada.
Per a qualsevol dubte podeu adreçar-vos a la Fundació Paco Puerto: telèfon 934812717 de dilluns a dijous de 09:30 a 18:00, o a l’adreça de correu fppuerto@ccoo.cat.

Objectius generals

 Els referits en el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa per al nivell de competència
lingüística C2.

Objectius específics

 Comprendre pràcticament tot el que llegeix o escolta, així com extreure, seleccionar i integrar informació, idees i opinions per
elaborar un text nou.
 Expressar-se oralment i per escrit amb naturalitat, fluïdesa i precisió, fins i tot en les situacions més complexes, ja sigui per fer
una intervenció espontània o un monòleg planificat.
 Interactuar amb facilitat i habilitat, així com captar i utilitzar els senyals no verbals i d'entonació.
 Emprar un repertori lingüístic ampli que permeti mostrar una gran flexibilitat a l'hora de reformular idees sota formes
lingüístiques diferents o transmetre amb precisió matisos subtils de significat, pràcticament sense limitacions.
 Dur a terme tasques complexes, habituals o no, sobre temes abstractes o tècnics, sobretot en l’àmbit públic, acadèmic i
professional, mostrant una bona capacitat d'adaptar el missatge a les necessitats de l'auditori i a la finalitat del discurs.

Continguts

82051

1. Morfologia i sintaxi
1.1. Oració simple: tipus d’oració
1.2. Oració composta: oracions coordinades i subordinades
1.3. Modificacions de l’estructura oracional: complements pronominalitzat
1.4. Concordances
1.5. Determinants i quantificadors: Substantius i adjectius; Pronoms; Verb; Adverbis; Preposicions

2. Elements lexicosemàntics i estilístics
2.1. Derivació
2.2. Composició
2.3. Habilitació
2.4. Altres procediments de formació de ms
2.5. Relacions lexico-semàntiques
2.6. Recursos estilístics
2.7. Precisió lèxica

3. Fonètica, ortografia i convencions
3.1. Ortografia i elements gràfics
3.2. Convencions
3.3. Elements fonològics

4. Context de la comunicació
4.1. Varietats funcionals
4.2. Varietats dialectal
4.3. Cortesia lingüística

5. Producció del discurs
5.1. Elements d’adequació a la situació comunicativa
5.2. La connexió
5.3. Els signes de puntuació: funcions textuals i usos convencionals: La referència; La concordança verbal; L’ordre dels mots i l’estructura informativa de l’oració; Estil gramatical propi del discurs oral formal

Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

389

Compartir