Francès B.2.D.

Ref: 82379
Frances

Inici: 18/04/23

Fi: 22/06/23

60h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

82379

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Adquirir i desenvolupar una competència comunicativa en francès amb un nivell comú de referència B2, usuari independent.
 Entendre les idees principals de textos complexos que tractin temes tant concrets com abstractes, fins i tot els de caràcter tècnic sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització.
 Relacionar-se amb parlants nadius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es faci sense esforç per part dels interlocutors.
 Produir textos clars i detallats sobre temes diversos així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Objectius específics

 Adquirir i desenvolupar una competència pragmàtica d'ús de la llengua corresponent a un nivellB2 MCERL (funcional, discursiva i organitzativa).
Comprensió oral:
 Comprendre tant converses cara a cara com discursos retransmesos, sobre temes,habituals o no, de la vida personal, social, acadèmica o professional.
 Comprendre les idees principals d'un discurs complex lingüísticament, que tracti tant temes concrets com a abstractes, pronunciats en un nivell de llengua estàndard, amb línies complexes d'argumentació, sempre que el tema sigui raonablement conegut i el desenvolupament del discurs es faciliti amb marcadors explícits.
Expressió oral:
 Realitzar descripcions i presentacions clares i detallades sobre un ampli espectre d'assumptes relacionats amb la seva especialitat, ampliant i defensant les idees amb aspectes complementaris i exemples rellevants.
Comprensió escrita:
 Llegir amb un alt grau d'independència, adaptant l'estil i la velocitat de lectura a diferents textos i finalitats i utilitzant fonts de referència apropiades de manera selectiva.
 Tenir un vocabulari ampli i actiu de lectura, encara que se continuïn tenint algunes dificultats amb modismes poc freqüents.
Expressió escrita:
 Escriure textos clars i detallats, sobre una varietat de temes relacionats amb la seva especialitat, així com sobre fets i experiències reals o imaginàries, indicant els pros i els contres de les diferents opcions, sintetitzant i avaluant informació i arguments procedents de diverses fonts.Interacció oral i escrita
 Prendre part activa en converses formals i informals, amb la fluïdesa i espontaneïtat suficients perquè es produeixi una interacció satisfactòria amb parlants nadius.
 Participar en discussions, de context conegut, donant-ne l'opinió o el punt de vista.
 Interactuar adequadament en una àmplia gamma de situacions, sobre temes generals,acadèmics o professionals, cooperant i expressant-se amb espontaneïtat i eficàcia.
 Comprendre i expressar idees, opinions, acords, arguments, consells i informació complexa, marcant amb claredat la relació entre les idees.
 Intercanviar correspondència i correus electrònics, expressant i comentant informacions,notícies i punts de vista de forma eficaç.
 Adquirir i desenvolupar una competència sociocultural, intercultural i sociolingüística d'ús de la llengua corresponent a un nivell B2 MCERL.
 Ampliar i diversificar el coneixement dels aspectes socioculturals de les comunitats on es parla la llengua i adquirir una actuació natural i segura, ajustant-ne el comportament,reaccions, actitud, missatge i formulació als canvis de situació, estil i èmfasi.
 Identificar els aspectes més destacats d'una varietat de registres formals i informals freqüents, orals i escrits i utilitzar amb propietat expressions, pronunciació i entonació dels registres més comuns.
 Desenvolupar una consciència intercultural que li permeti fer-se conscient i interpretar les situacions de comunicació i les convencions socials amb què es trobarà en els seus intercanvis interculturals.
 Adquirir i desenvolupar una competència lingüística d'ús de la llengua corresponent a un nivell B2 MCERL (lèxic-semàntic, gramatical, fonològic, ortogràfic, ortoèptic).
 Disposar d'un ampli vocabulari sobre assumptes relatius a la seva especialitat així com sobre temes més generals. Variar la formulació per evitar la repetició. La precisió lèxica és generalment alta, encara que es tingui alguna vacil·lació, confusió o es cometi alguna incorrecció en seleccionar les paraules, sense que això obstaculitzi la comunicació.
 Tenir un bon control gramatical; encara es poden cometre «lliscades» esporàdiques, errors no sistemàtiques i petites fallades en l'estructura de la frase, però són escasses i sovint es poden corregir retrospectivament. Manifestar un grau relativament alt de control gramatical. No cometre errors que produeixin malentesos.
 Adquirir una pronunciació i una entonació clares i naturals.
 Produir una escriptura contínua intel·ligible que segueix les convencions d'organització i de distribució en paràgrafs. L'ortografia i la puntuació són raonablement correctes, però es pot manifestar la influència de la llengua materna.
 Adquirir i desenvolupar una competència estratègica.
 Desenvolupar autonomia en la planificació de l'aprenentatge i en l'ús conscient de les estratègies.
 Contextualitzar i explotar els recursos lingüístics de què disposa en cada situació, localitzar els que necessita, observar com funcionen, exercitar-se, esquivar les dificultats, construir llenguatge i evitar llacunes d'informació.
 Valorar la consecució dels seus objectius, expressar els seus èxits i dificultats i els mitjans que posa en funcionament per progressar. Planificar la seqüència d'acord amb això.
 Aplicar, amb ajut extern, els criteris d'avaluació estandarditzats. Realitzar autoavaluacions.

Continguts

82379

1. Competències lingüístiques
2. Continguts de les competències sociolingüístiques i socioculturals
3. Continguts de les competències pragmàtiques: funcionals i discursius

Avaluació

Prova teòrico-pràctica que contindrà les següents parts:
- Exercicis de gramàtica i de comprensió escrita.
- Redaccions.
- Exercici oral.
- Exercicis de comprensió oral.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Compartir