A.2.B. Llengua de Signes Catalana

Ref: 82207
Llengua De Signes

Inici: 26/10/23

Fi: 28/11/23

30h

Presencial

dimarts i dijous de 18:00 a 21:00 hores

82207

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

­- Ampliar Vocabulari de l’àmbit laboral
- Practicar el discurs espontani
- Ser capaç d’expressar informacions horàries de forma correcta
- Expressar aficions, gustos i preferències
- Expressar desil·lusió, entusiasme i avorriment
- Dominar les diferents maneres d’expressar la negació
- Aprendre a situar esdeveniments en el temps utilitzant la línia temporal de forma adequada

Continguts

82207

1. Continguts
Comunitat Sorda
Educació de les Persones Sordes
2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
Comunicació i ús de l’espai
3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
A la feina
Temps d'oci
A l'escola
4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
Línia temporal
Adjectius relacionats amb l’educació
Signes amb diferents usos
Partícules de negació en LSC
Expressions idiomàtiques
Variants dels signes FIX / ACOMIADAR
Variants del signe ESPERAR
Variants del signe CRÉIXER
Variants dels signes ESGOTAR

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

47

Compartir