A.2.D. Llengua de Signes Catalana

Ref: 82210
Llengua De Signes

Inici: 20/10/23

Fi: 17/11/23

30h

Presencial

dijous i divendres de 17:30 a 21:00 hores

82210

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

INFORMACIÓ IMPORTANT

TAL I COM INDICA EL NIVELL A2D, AQUEST ÉS EL VUITÈ CURS DE L'ITINERARI DE LLENGUA DE SIGNES. NO ÉS UN CURS INICIAL, ELS I LES ALUMNES DISPOSEN DE 210 HORES DE FORMACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES.


Per tant, has de disposar de formació en llengua de signes per a poder realitzar-lo.

Objectius generals

- Refrescar la memòria i treballar la discriminació visual
- Conèixer signes relatius als esports
- Ampliar vocabulari de l’àmbit sanitari
- Millorar l’ús dels verbs espai-locatius
- Aprendre metàfores en LSC
- Conèixer el moviment associatiu sord

Continguts

82210

1. Continguts
Comunitat Sorda
Les associacions de persones sordes. La FESOCA. La CNSE. La WFD.
2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
Memòria i Discriminació Visual
3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
Fent esport
Les malalties
Comunitat Sorda
4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
Metàfores
Expressions idiomàtiques (signes especials)
Signes GRÀCIES/CULPA
Diferents usos del signe FALTAR
5. Variant del signe MAL

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Lloc

INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA
C BONAVISTA 70
08940
Cornellà de Llobregat

Entitats col·laboradores


Valoració


Estudiants formats

24

Compartir