Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana

Llengua De Signes

Objectius generals

  Entendre els paràmetres fonològics del signe i els components no manuals.
  Aprofundir en l'ús gramatical de l'espai i el rol, mitjançant classificadors i identificacions amb diferents personatges.

Continguts

6247

1. Comunitat Sorda
1.1. Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda
1.2. Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
2.1. Discriminació Visual
 Memòria Visual

3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
3.1. El llibre de la selva
3.2. Anem a treballar

4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
4.1. Classificadors descriptius
4.2. Aprofundiment de rol
  Signes idiomàtics
4.3. Ús de l’espai
4.4. Variants de diferents signes

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Valoració


Estudiants formats

114

Compartir