Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana

Llengua De Signes

Objectius generals

  Adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa, tipus, causes i graus de pèrdua.
  Aprendre els primers signes específics en LSC.
  Prendre consciència de la importància de l'espai en LSC.
  Comprendre les diferències quant a les descripcions espaials i de localització.
  Potenciar la utilització de classificadors per a la descripció d'objectes i llocs.
  Conèixer els classificadors instrumentals i manipulatius.

Continguts

6248

1. Comunitat Sorda
1.1. Elements diferenciadors en la comunicació no verbal de les P.S
1.2. Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
2.1. Coordinació i segmentació de les extremitats superiors

3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
3.1. On vius?
3.2. El meu barri
3.3. Per llepar-se els dits

4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
4.1. Verbs concordança I
4.2. Expressions idiomàtiques (signes especials). Introducció
4.3. Espai. Introducció

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Valoració


Estudiants formats

201

Compartir