Iniciació a la Llengua de Signes Catalana

Iniciacio A La Llengua De Signes Catalana

Objectius generals

  Adquirir nocions bàsiques sobre la sordesa, tipus, causes i graus de pèrdua.
  Prendre consciència de l'expressió facial i corporal.
  Familiaritzar-se amb les configuracions manuals.
  Comprendre missatges senzills en LSC.
  Produir missatges propis en LSC en situacions bàsiques de comunicació.
  Donar informació personal bàsica i demanar aclariments.
  Adquirir habilitat amb el sistema dactilològic.
  Potenciar la memòria visual.
  Desenvolupar habilitats perceptives i d'atenció.
  Mostrar estats d'ànim a través de l'expressió facial.

Continguts

6249

1. Comunitat Sorda
1.1. La Comunitat Sorda

2. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
2.1. Comunicació amb el cos
2.2. Expressió facial

3. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
3.1. Presentacions
3.2. Un dia qualsevol
3.3. El tren surt a les tres en punt

4. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
4.1. Estructura de l’oració bàsica
4.2. La negació
4.3. La interrogació
4.4. Demanar informació

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Valoració


Estudiants formats

234

Compartir