Llengua de Signes Catalana A.1.C.

Ref: 84992
Llengua De Signes

Inici: 23/09/24

Fi: 23/10/24

30h

Presencial

dilluns i dimecres de 18:00 a 21:00 hores

84992

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Perfil de l’estudiant

No s'exigeix cap requisit per accedir a la formació, encara que s'han de posseir prou habilitats de comunicació lingüística que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Incorporar la llengua de signes catalana, nivell A1, utilitzant les experiències prèvies, tant lingüístics com socioculturals, per contribuir a eliminar les barreres de comunicació amb les persones sordes i prenent consciència de les característiques culturals pròpies de la comunitat sorda.

Aquesta acció formativa forma part d'un itinerari de quatre cursos (A.1.A, A.1.B, A.1.C, A.1.D)

Objectius específics

   •  Localitzar i enunciar les estructures bàsiques del lèxic per a la competència de comunicació corresponent al nivell A.1.
   •  Localitzar i enunciar les estructures bàsiques de la gramàtica per a la competència de comunicació corresponent al nivell A.1.
   •  Manejar i aplicar eines bàsiques d'expressió corporal per a la comunicació en Llenguatge de Signes Catalana de nivell A.1.
   •  Analitzar la realitat social de la Comunitat Sorda i Sordcega.

Contingut

84992

 Mòdul 1 Estructures bàsiques del lèxic.
Indicació del lèxic
   •  Identificació personal
   •  Accions quotidianes. Casa i entorn. El meu barri
   •  Viatges per Catalunya
   •  A classe i al supermercat
   •  El llibre de la selva
   •  Salut i higiene
   •  El treball
 Mòdul 2 Estructures bàsiques gramaticals.
Organització de la gramàtica
   •  Alfabet dactilològic
   •  Números cardinals i ordinals
   •  Presentacions intercanvi d'informació personal
   •  Fórmules de cortesia
   •  Pronoms personals
   •  Sol·licituds
   •  Variabilitat de les expressions segons els contextos
   •  La descripció: persones, llocs i objectes
   •  Variants del signe en diferents situacions comunicatives
   •  Introducció de verbs simples, direccionals i espacials
   •  Adjectius
   •  Aspectes temporals
   •  Partícules interrogatives
   •  Classificadors i tipus
   •  L'afirmació i la negació
   •  Expressió numèrica
   •  L'estructura bàsica de les oracions a LSC.
 Mòdul 3 Eines bàsiques d'expressió corporal.
Execució de l'expressió corporal
   •  Les mans i el cos. L'expressió facial i corporal
   •  Atenció, percepció, discriminació i memòria visual
   •  Comunicació i coordinació de l'ús de l'espai visual
 Mòdul 4 Realitat social de la Comunitat Sorda i Sordcega.
Anàlisi de la situació de la Comunitat Sorda i Sordcega
   •  Introducció a la psicosociologia de les persones sordes i sordcegues.
   •  Aspectes socioculturals.
   •  Estratègies i recursos comunicatius
   •  Variants del signe en diferents situacions comunicatives
   •  Classificadors i tipus

Avaluació

• Prova teòrica objectiva tipus test
• Prova pràctica: presentació

Lloc

INSTITUT CARLES VALLBONA
C CAMP DE LES MORERES 14
08401
Granollers

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

241

Comparteix