Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana

Llengua De Signes

Objectius generals

  Descriure persones, coses i característiques bàsiques.
  Iniciar-se en la funció de rol.
  Utilitzar els recursos expressius en situacions quotidianes.
  Introduir signes temporals relacionats amb components no manuals.
  Establir graus de preferències.
  Rebatre i acceptar propostes i opinions alienes.
  Iniciar-se en els classificadors.
  Utilitzar verbs de desig per a expressar emocions.

Continguts

6250

1. Comunicació no verbal i expressió aplicada a la LSC
1.1. Comunicació amb el cos
1.2. Expressió facial
1.3. Comunicació i ús de l’espai

2. Continguts lèxics de la Llengua de Signes Catalana
2.1. Assumptes familiars
2.2. L’aparença física

3. Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana
3.1. Estructura dels signes
3.2. Adjectius 3.3. Verbs de desig
3.4. Verbs amb la mateixa configuració
3.5. Variants dels signes IGUAL / SEMPRE

Avaluació

- Prova teòrica objectiva tipus test
- Prova pràctica: presentació

Valoració


Estudiants formats

149

Compartir