El procés d’enologia i el tast

Ref: 85223

Inici: 06/04/24

Fi: 25/05/24

40h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

85223

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1.
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent,
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Quan l’aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l’experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d’accés.

Objectius generals

Identificar els principals conceptes relacionats amb l'enologia i la producció del vi i adquirir les habilitats necessàries per fer un tast.

Objectius específics

   •  Identificar els diferents tipus de vi, les composicions i l'etiquetatge.
   •  Analitzar les fermentacions i acabat dels vins.
   •  Realitzar un tast de vi identificant els aspectes que intervenen

Contingut

85223

 Mòdul 1: Tipus de vi i etiquetatge 10h.
Distinció de criteri a l'elecció de vins.
   •  Tipus de vi i composició.
   •  Etiquetatge.

 Mòdul 2: Operacions de vinificació 15h.
Anàlisi del procés de la fermentació del vi.
   •  Característiques de qualitat i higiene.
   •  Fermentació de mosts, elaboració d'acord amb els manuals de procediment.
   •  Operacions de recollida, depuració i abocament de residus protegint el medi ambient


 Mòdul 3: Tast de vi 15h.
Aplicació dels assaigs de tast.
   •  Tipus de tast.
   •  Metodologia.
   •  Resultats de l'anàlisi sensorial.

Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Prova final pràctica que consisteix en crear un producte (creació d’una llista de maridatge enològic i/o gastronòmic)

Lloc

CCOO Vilafranca del Penedès
Penedès 4 2n
08720
Vilafranca del Penedès

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

108

Comparteix