BigData I

Bigdata I

Objectius generals

 Oferir una visió teòrica i practica de les tecnologies i mètodes per la exploració de manera innovadora de grans fons de dades obertes.

Objectius específics

 Plantejar les oportunitats de l'aplicació de la metodologia i tecnologies Big Data i els requeriments per la seva implantació, fent un recorregut per les tècniques més comunes per la recollida, anàlisi i visualització de grans volums de dades no estructurades.
 Proporcionar pistes de com innovar en els processos socials i productius per superar limitacions dels plantejaments actuals.

Continguts

10754

1. Introducció a Big Data. La cadena de valor. Ecosistema d’eines per Big Data.
2. Introducció a estadística per Big Data
3. Introducció a programació per Big Data
4. Ingesta i preparació de dades. Infraestructura i eines emprades
5. Procediments per l’anàlisi de dades
6. Explotació i visualització de dades

Avaluació

- Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
- Prova pràctica: crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Compartir

Pròxims cursos