Desenvolupament aplicacions amb Android nivell bàsic

Ref: 82342
Desenvolupament Aplicacions Amb Android Nivell Basic

40h

Aula Virtual

82342

Requisits del curs

Segons normativa de la subvenció que finança el curs, la participació del personal al servei de l'administració pública en aquesta acció formativa, queda limitada a un màxim del 10% del total dels participants del pla formatiu.

Objectius generals

 Aprendre a configurar un entorn de desenvolupament i aplicar tècniques per crear aplicacions amb dispositius Android.

Continguts

82342

1. Disseny d'aplicacions
1.1. Programació orientada a objectes
1.2. Introducció a la programació en xarxa
1.3. Java Database Connectivity (JDBC)
1.4. Construcció d'interfícies gràfiques d'usuari (GUI) en JAVA

2. Entorn gràfic de l'App
2.1. Aprèn a configurar l'entorn de desenvolupament (Android SDK + Eclipse)
2.2. Disseny de l'esquelet de l'aplicació
2.3. Components d'una app
2.4. Gestió de permisos
2.5. Connecta la teva app amb dades externes (Content Providers)
2.6. Gestiona tots els recursos de l'app (Resource Managers)
2.7. Depura i optimitza la teva app

3. Multitasca
3.1. Processos simultanis. Threads i taskes asíncrones
3.2. Utilitzant dades en local:
3.3. Utilitzant dades en remot amb webservices:
3.4. Aprendre a fer servir les tècniques de geo-posicionament: GPS/Wi-fi
3.5. Notificacions locals i remotes (Push Notifications).

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

72

Compartir