Desenvolupament aplicacions amb Android nivell bàsic

Desenvolupament Aplicacions Amb Android Nivell Basic

Objectius generals

 Aprendre a configurar un entorn de desenvolupament i aplicar tècniques per crear aplicacions amb dispositius Android.

Continguts

10234

1. Disseny d'aplicacions
1.1. Programació orientada a objectes
1.2. Introducció a la programació en xarxa
1.3. Java Database Connectivity (JDBC)
1.4. Construcció d'interfícies gràfiques d'usuari (GUI) en JAVA

2. Entorn gràfic de l'App
2.1. Aprèn a configurar l'entorn de desenvolupament (Android SDK + Eclipse)
2.2. Disseny de l'esquelet de l'aplicació
2.3. Components d'una app
2.4. Gestió de permisos
2.5. Connecta la teva app amb dades externes (Content Providers)
2.6. Gestiona tots els recursos de l'app (Resource Managers)
2.7. Depura i optimitza la teva app

3. Multitasca
3.1. Processos simultanis. Threads i taskes asíncrones
3.2. Utilitzant dades en local:
3.3. Utilitzant dades en remot amb webservices:
3.4. Aprendre a fer servir les tècniques de geo-posicionament: GPS/Wi-fi
3.5. Notificacions locals i remotes (Push Notifications).

Avaluació

- Prova teòrica objectiva de tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta.
- Prova final pràctica que consisteix en crear un producte vinculat al projecte treballat durant el curs.

Valoració


Estudiants formats

35

Compartir