Energia solar fotovoltaica d’autoconsum. Nivell II

Energia Solar Fotovoltaica Dautoconsum Nivell Ii

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
 Certificat de professionalitat nivell 1.
 Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim o de l'experiència professional, demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.
 Serà necessari disposar de coneixements previs en matèria d'energia solar fotovoltaica d'autoconsum.
 Certificar formació prèvia en matèria d'Energia solar fotovoltaica d'autoconsum. Nivell I.

Objectius generals

Ampliar els coneixements d'instal·lacions elèctriques en matèria d'instal·lacions elèctriques fotovoltaiques per a l'autoconsum, a fi de ser capaços de dur a terme la seva instal·lació.

Objectius específics

 Identificar els elements i requisits per a la instal·lació de panells solars fotovoltaics per a autoconsum.
 Identificar les característiques dels elements que formen la instal·lació solar fotovoltaica.
 Executar el manteniment de les instal·lacions solars fotovoltaiques per a l'autoconsum.

Contingut

10944

Mòdul1: Requisits de la instal·lació fotovoltaica. 10h
   •  Identificació dels elements i requisits per realitzar una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum.
 Requisits legals continguts a la normativa estatal
 Elements necessaris per a la instal·lació
 Característiques de la instal·lació
 Amortització de la instal·lació

Mòdul 2: Els elements de la instal·lació. 15h
   •  Classificació dels elements necessaris per realitzar la instal·lació d'acord amb les necessitats del client
 Selecció de l'inversor
 Necessitats de la instal·lació
 Principals models existents i característiques
   •  Configuració del camp de panells
 Necessitats de la instal·lació
 Principals models de panells existents i característiques
 Orientació òptima de la instal·lació
 Selecció de l'estructura de suport
   •  Identificació dels elements de seguretat personal
 Proteccions elèctriques necessàries
 Elements de seguretat passiva necessaris
   •  Selecció de les bateries
 Necessitats de la instal·lació
 Principals models de bateries existents i característiques

Mòdul 3: Manteniment de la instal·lació. 5h
   •  Descripció de les tasques de manteniment
 Necessitat de manteniment dels elements de la instal·lació solar fotovoltaica
 Eines necessàries