Gestió administrativa sanitària

Gestio Administrativa Sanitaria

Objectius generals

 Actualitzar els coneixements dels administratius sanitaris en una organització hospitalària i atenció al client.

Continguts

6288

1. La gestió sanitària en general
2. Les tècniques d'atenció al client
3. Els sistemes d'informació

Avaluació

- Prova teòrica: Combinació preguntes breus i tipus test
- Prova pràctica: Cas pràctic
El pes de l’avaluació final és del 70% de la nota final.

Valoració


Estudiants formats

151

Compartir