La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família

La Comunicacio Entre El Professional Sanitari I El Malalt I Familia

Objectius generals

 Desenvolupar les habilitats comunicatives necessàries per millorar la comunicació que s'estableix entre el professional de la
salut i la persona atesa i la seva família.

Continguts

7107

1. La comunicació
2. Abordatge de situacions complexes
3. Notícies dolentes i recolçament emocional

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Valoració


Estudiants formats

74

Compartir