Atenció a persones malaltes amb demència

Ref: 85169

Inici: 02/03/24

Fi: 16/03/24

15h

Presencial

dissabte de 09:00 a 14:00 hores

85169

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Certificat de professionalitat nivell 1
   •  Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau o la prova oficial d'accés a la Universitat

Quan l'aspirant no disposi del nivell acadèmic mínim demostrarà coneixements i competències suficients per participar en el curs amb aprofitament mitjançant una prova d'accés.

Objectius generals

Seleccionar les accions adequades tant per a la cura de les persones amb demència com per a l'autocura de les persones que les atenen, en funció de la tipologia i les problemàtiques associades.

Objectius específics

   •  Identificar els tipus de demència i les problemàtiques associades a aquesta.
   •  Identificar necessitats i implementar accions tant per a les cures de les persones amb demència com per a les autocures dels propis professionals que els atenen.

Contingut

85169

 Mòdul 1: Les característiques de les demències. 8h

Identificació de les demències
   •  Definició
   •  Marc teòric
Classificació de les demències
   •  Malaltia d'Alzheimer
   •  Demències subcorticals
   •  Altres demències
Identificació de la problemàtica associada a la demència
   •  Efectes en la persona malalta des del punt de vista biopsicosocial
   •  Efectes a l'entorn
Anàlisi la valoració funcional a les demències
   •  Paper clau de l'avaluació per al pronòstic i el pla de cures
   •  Escales funcionals d'avaluació en funció de l'autonomia per a activitats a la vida diària

 Mòdul 2: Els professionals a cura de les persones amb demència. 7h

Anàlisi de l'actuació de les persones professionals davant de les persones amb demència
   •  Models de prevenció
   •  Cures a domicili oa institucions
Identificació d'eines de suport per pal·liar l'esgotament professional
   •  Factors de risc emocional
   •  Anàlisi de la síndrome de burnout
   •  Intervencions psicoeducatives per prevenir el burnout
   •  Intervencions dirigides a reduir l'estrès


Avaluació

• Prova teòrica: Qüestionari tipus test o preguntes curtes
• Prova pràctica: Resolució d’un cas, exercici d’aplicació de coneixements, tècniques, estratègies, etc. O bé simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

32

Comparteix