Tècniques de rehabilitació: fisioteràpia i psicomotricitat

Ref: 82808
Tecniques De Rehabilitacio Fisioterapia I Psicomotricitat

Inici: 12/06/23

Fi: 12/07/23

30h

Presencial

dilluns, dimecres i dijous de 17:30 a 20:30 hores

82808

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

Adquirir i desenvolupar estratègies d'intervenció i tècniques de rehabilitació basades en la fisioteràpia i la psicomotricitat.

Objectius específics

- Conèixer les tècniques, mètodes, procediments i actuacions fisoterapèutiques encaminades a la pràctica clínica.
- Identificar i definir quins són els objectius plausibles del tractament fisioterapèutic.
- Aprendre a planificar el tractament de fisioteràpia en les alteracions de l'aparell locomotor en base als objectius que es volen assolir.
- Conèixer les lesions i patologies que requereixen rehabilitació i les tècniques més adequades en cada cas.
- Conèixer els tractaments més habituals i també les últimes tècniques utilitzades com la cinesiteràpia.
- Adquirir els valors ètics i professionals necessaris per a la pràctica clínica.

Continguts

82808

1. Models d'intervenció
1.1 Fonamentació i fases del procés d’intervenció en fisioteràpia
1.2 Anamnesi i la valoració
1.3 Diagnòstic fisioterapèutic
1.4 Pronòstic: pla d’intervenció
1.5 Avaluació dels resultats i els informes

2. Tècniques d'intervenció
2.1 L'exercici terapèutic i tècniques manuals:
2.1.1 Introducció
2.1.2 Cinesiteràpia
2.1.3 Mecanoteràpia
2.1.4 Suspensoteràpia i politxoteràpia
2.1.5 Entrenament muscular
2.1.6 Estiraments miotendinosos
2.1.7 Reeducació propioceptiva
2.1.8 Massoteràpia
2.2 Els agents físics
2.2.1 Electroteràpia
2.2.2 Termoteràpia

3. Àrees de intervenció
3.1 Àmbits d'actuació de la fisioteràpia
3.1.1 Traumatologia i ortopedia
3.1.2 Neurologia
3.1.3 Reumatologia
3.1.4 Geriatria
3.1.5 Cardiologia
3.1.6 Pediatria
3.1.7 Pneumologia
3.1.8 Uro-ginecologia
3.1.9 Esport
3.1.10 Estètica
3.1.11 Salut mental
3.1.12 Educació especial
3.1.13 Altres: sistema digestiu, veterinària i arts escèniques
3.2 Ètica i deontologia del fisioterapeuta

Avaluació

Pel que fa a l’avaluació final es realitzarà una prova teòrica i una prova pràctica.

1. Prova escrita – tipus test
Durada: 45 minuts
Característiques: 25 ítems del tipus “resposta única a partir de quatre opcions”.
Valoració: Per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 13 punts. Per cada resposta correcta se sumarà 1 punt. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

2. Prova pràctica – simulació
Durada: 30 minuts
Característiques: Segons les indicacions del formador, els alumnes, en parelles, primer un farà de pacient i l’altre de fisioterapeuta, i viceversa, hauran d’aplicar algunes de les tècniques d’intervenció treballades al llarg del curs.
Valoració: L’escala és de l’1 al 10 i per aprovar la prova caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

La nota final serà la mitjana que s’obtingui entre les puntuacions de la prova teòrica i la prova final.

Per tal d’optar al certificat d’aprofitament del curs l’alumne haurà d’obtenir una qualificació igual o superior al 5. Aquesta qualificació s’obtindrà mitjançant la ponderació de la qualificació d’avaluació continua en un 30% del total, i la qualificació d’avaluació final en el restant 70%.

Lloc

CCOO Granollers
Pius XII 5-6 bxos
08400
Granollers

Entitats col·laboradores


Certificat

Assistència i Aprofitament

Valoració


Estudiants formats

65

Compartir