Controlador d'accessos

Ref: 82694
Controlador Daccessos

Inici: 12/06/23

Fi: 28/06/23

60h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 15:00 a 20:00 hores

82694

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Objectius generals

L’objectiu general del curs és que l’alumne pugui obtenir l’habilitació professional de personal de control d'accés regulada en la Llei 11/2009, del 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i en el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Objectius específics

Els objectius d’aquesta acció formativa es concreten en donar compliment a allò que s’estableix en l’article 61.e del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en relació al curs que han de realitzar les persones que vulguin habilitar-se com a personal de control d’accés.

Continguts

82694

Els continguts d’aquesta acció formativa es corresponen amb els establerts a l’annex V, apartats 2 i 3, del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en relació als continguts i programes dels mòduls.

1. Mòdul de coneixements teòrics
1.1. Drets fonamentals de la persona
1.2. Regulació del dret d'admissió
1.3. Mesures de seguretat als establiments de pública concurrència
1.4. Fulls de reclamacions
1.5. Horaris de tancament
1.6. Armes als locals de pública concurrència

2. Mòdul de coneixements pràctics
2.1. Primers auxilis
2.2. Autocontrol i avaluació psicològica
2.3. Defensa personal

Avaluació

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: prova final amb 40 preguntes amb una única resposta correcta dels mòduls de coneixements, i 10 preguntes amb una única resposta correcta dels mòduls de formació de caràcter pràctic.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Els alumnes que superin l’avaluació final i obtinguin el certificat d’aprofitament podran presentar-se a les proves per a obtenir la habilitació de personal de control d’accés, que convoca el Director General d’Administració de Seguretat segons estableix l’Annex V apartat IV del Decret 112/2010.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació Controlador d’accessos d’establiments d’espectacles i activitats recreatives

Valoració


Estudiants formats

245

Compartir