Controlador d'accessos

Controlador Daccessos

Objectius generals

L’objectiu general del curs és que l’alumne pugui obtenir l’habilitació professional de personal de control d'accés regulada en la Llei 11/2009, del 6 de juliol,de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i en el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

Objectius específics

Els objectius d’aquesta acció formativa es concreten en donar compliment a allò que s’estableix en l’article 61.e del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en relació al curs que han de realitzar les persones que vulguin habilitar-se com a personal de control d’accés.

Continguts

3261

Els continguts d’aquesta acció formativa es corresponen amb els establerts a l’annex V, apartats 2 i 3, del DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en relació als continguts i programes dels mòduls.

1. Mòdul de coneixements teòrics
1.1. Drets fonamentals de la persona
1.2. Regulació del dret d'admissió
1.3. Mesures de seguretat als establiments de pública concurrència
1.4. Fulls de reclamacions
1.5. Horaris de tancament
1.6. Armes als locals de pública concurrència

2. Mòdul de coneixements pràctics
2.1. Primers auxilis
2.2. Autocontrol i avaluació psicològica
2.3. Defensa personal

Avaluació

1. Prova escrita – tipus test
Durada i lloc de realització: 30 minuts i es farà a classe
Característiques: prova final amb 40 preguntes amb una única resposta correcta dels mòduls de coneixements, i 10 preguntes amb una única resposta correcta dels mòduls de formació de caràcter pràctic.
Valoració: Es puntuarà de l’1 al 10, per aprovar caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Els ítems no contestats no seran valorats.
Temporització: A partir de la penúltima sessió del curs.

Els alumnes que superin l’avaluació final i obtinguin el certificat d’aprofitament podran presentar-se a les proves per a obtenir la habilitació de personal de control d’accés, que convoca el Director General d’Administració de Seguretat segons estableix l’Annex V apartat IV del Decret 112/2010.

Valoració


Estudiants formats

218

Compartir