Formació específica per a Vigilants de Seguretat que prestin servei de vigilància en centres hospitalaris

Ref: 86612
Control I Seguretat:actualitzacio I Especialitzacio Per Vigilants De Seguretat Vigilants Dexplosius I Escortes Privats

Inici: 30/09/24

Fi: 03/10/24

20h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 09:00 a 14:00 hores

86612

Comentaris

Amb aquest curs els Vigilants de seguretat poden certificar les 20 hores de formació obligatòria que han de fer anualment i pot ser inscrit en la Cartilla de seguretat.

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Complir com a mínim algun dels següents requisits:
   •  Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
   •  Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
   •  Certificat de Professionalitat de nivell 2.
   •  Haver superat la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà.
   •  Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Per exercir la professió de Vigilant de Seguretat i Escolta Privat cal estar en possessió de la Targeta d'Identitat Professional (TIP) expedida pel Director General de la Policia segons la Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada i la Resolució de 12 de novembre de 2012, de la Secretaria dEstat de Seguretat, per la qual es determinen els programes de formació del personal de seguretat privada.

Objectius generals

Identificar les funcions, les actuacions i els procediments adequats per al desenvolupament del servei de vigilància en centres hospitalaris, així com els riscos i les mesures preventives davant de situacions d'emergència.

Objectius específics

   •  Identificar les funcions, les actuacions i els procediments adequats per al desenvolupament del servei de vigilància en centres hospitalaris, així com els riscos i les mesures preventives davant de situacions d'emergència.

Contingut

86612

 Mòdul 1: Servei de vigilància a centres hospitalaris. 20h
Identificació de la seguretat a Centres Hospitalaris.
   •  Característiques generals.
   •  Zones i àrees de seguretat.
   •  Protecció d'edificis.
   •  Anàlisi de riscos i amenaces.
Característiques del servei de seguretat.
   •  Sala de control.
   •  Àrees controlades.
   •  Circuit tancat de vigilància.
   •  Sistemes d'emmagatzematge digital d'imatges.
   •  Tancament i control de dependències.
Organització de la seguretat i el procediment d'actuació.
   •  Control d'accessos de persones.
   •  Control de vehicles.
   •  Estacionaments exteriors.
   •  Control de claus.
   •  Control de paqueteria i mercaderies.
   •  Control de sistemes de seguretat
   •  Actuació davant de riscos excepcionals: intrusió en àrea restringida.
   •  Intrusió en una àrea vital.
Definició de les mesures preventives davant de situacions d'emergència.
   •  Tipus d'emergència.
   •  Actuació davant de missatges d'alerta i alarma.
   •  Plans d'evacuació.
   •  Prioritats a l'evacuació.
   •  El comportament humà en situacions d'emergència.
Prevenció de riscs laborals.
   •  Àrees hospitalàries.
   •  Especial consideració a l'exposició a contaminants químics, biològics o radiològics.
Col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.
   •  Identificació de les forces i cossos de seguretat.
   •  Tipus de col·laboracions amb les Forces i Cossos de Seguretat.

Avaluació

Es realitza mitjançant una prova teòrica tipus test particular a cadascuna de les especialitats i/o formacions d’actualització.

Lloc

Fundació Paco Puerto
VIA Laietana 16-18 8è
08003
Barcelona

Entitats col·laboradores


Estudiants formats

167

Comparteix