SSCS0208_MF1018_Intervenció en l’atenció sociosanitària en institucions

Ref: 85467
Assistencia Social

Inici: 26/06/24

Fi: 15/07/24

70h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16:00 a 21:00 hores

85467

Perfil de l’estudiant

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

Objectius generals

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions (MF1018_2) del certificat de professionalitat SSCS0208 Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

   •  Col·laborar amb el personal de la institució en les actuacions que facilitin l'exploració i l’observació de l'usuari.
   •  Col·laborar amb el personal de la institució en les actuacions que facilitin l'administració de medicaments.

Objectius específics

   •  Col·laborar en la preparació de l'usuari per traslladar-lo, s’efectuen actuacions d'acompanyament, vigilància i suport, i s’assegura que es compleixen les condicions establertes per al trasllat.
   •  Acompanyar a l'usuari en la realització d'activitats per facilitar el manteniment i la millora de les capacitats físiques i motores, seguint el pla personal especificat en cada cas.
   •  Col·laborar en l'aplicació de tècniques de prevenció d'accidents, d'acord amb els protocols establerts i amb les indicacions del superior responsable.

Contingut

85467

1. Reconeixement de les necessitats especials de les persones dependents.
- Situacions especials: usuaris sense família, famílies desestructurades.
- Observació i registre de l'evolució funcional i el desenvolupament d'activitats d'atenció física.
- Tipus d'ajudes tècniques i tecnològiques per a la vida quotidiana.

2. Participació en l'atenció sanitària per a persones dependents en l'àmbit sociosanitari.
- Anatomofisiologia i patologies més freqüents.
- Participació en la presa de constants vitals.
- Participació en l'administració de medicació: vies oral, tòpica i rectal.
- Medicació en el cas de persones amb diabetis.
- Col   • laboració en l'aplicació de tècniques d’aerosolteràpia i oxigenoteràpia.
- Col   • laboració en l'aplicació de tractaments locals i mètodes de fred-calor.
- Ús de materials per a la medicació.
- Riscos dels medicaments.
- Prevenció de riscos laborals en les tasques sanitàries.

3. Col   • laboració en la mobilització, trasllat i deambulació dels usuaris.
- Principis anatomofisiològics de sosteniment i moviment del cos humà. Patologia més freqüent. Biomecànica de les articulacions.
- Principis anatomofisiològics del sistema nerviós.
- Posicions anatòmiques.
- Principis de mecànica corporal.
- Tècniques de mobilització, trasllat i deambulació:
- Prevenció de riscos laborals en les tasques de deambulació, trasllat i mobilització.

4. Prestació de primers auxilis en situacions d'urgència en institucions.
- Reconeixement de les situacions de risc: protocols i normes sobre quan cal intervenir-hi. Avisos a les professionals responsables.
- Tècniques d'actuació urgent en cas de:
- Manteniment de farmacioles

5. Compliment de les normes de neteja de materials i instruments sanitaris.
- Aplicació d'operacions de neteja de materials sanitaris.
- Procés de desinfecció. Mètodes i materials.
- Procés d'esterilització. Mètodes i materials.
- Prevenció d'infeccions.
- Eliminació de residus sanitaris.
- Prevenció de riscos laborals en les tasques de neteja de material sanitari.

Avaluació

- Prova teòrica:
Tipus test
Preguntes breus i/o obertes

- Prova pràctica:
Resolució d’un cas pràctic
Presentació d’un projecte
Aplicació d’una tècnica concreta

L’avaluació final és de caràcter obligatori, s’han d’aprovar les dues parts. Si algun alumne suspèn la prova final, tindrà dret a examinar-se en una segona convocatòria.

Si el mòdul te unitats, a la prova final s’haurà d'identificar la puntuació obtinguda en cada una de les unitats que el composen. Així mateix, per aprovar, l'alumne haurà d'obtenir un 5 en cadascuna de les unitats.