Atenció al malalt d´Alzheimer

Atencio Social

Objectius generals

 Conèixer la patologia d’Alzheimer i les seves fases.
 Planificar les cures al pacient d’Alzheimer tenint en compte les seves necessitats.

Objectius específics

 Realitzar una comunicació adequada amb la persona amb Alzheimer.
 Posar en practica tractaments no farmacològics per potenciar la memòria.
 Organitzar tasques i treballs manuals per potenciar les habilitats de cada pacient.

Continguts

10785

1. L’Alzheimer, que és i com es diagnostica?
2. Altres tipus de demències.
3. Les fases del Alzheimer i les seves conseqüències en la salut de la persona i en l’entorn familiar.
4. La comunicació amb les persones amb Alzheimer.
5. L’auxiliar dins l’equip de treball en pacient amb demència.
6. Tipus de tractaments no farmacològic.
7. Jocs i treballs manuals per ajudar al pacient amb Alzheimer.
8. La planificació de les cures personalitzades al pacient amb Alzheimer.
9. Consells per als familiars del pacient amb Alzheimer.

Avaluació

Prova teòrica:
- Prova de preguntes obertes
- Prova objectiva tipus test de 20 preguntes

Prova pràctica:
- Resolució d’un cas
- Exercici d’aplicació de coneixement.
- Simulació d’una situació en què l’alumne ha d’actuar en un rol professional concret.

Compartir

Pròxims cursos