Prevenció de risc elèctric en la manipulació de vehicles amb alt voltatge (nivell 2)

Electromecanica De Vehicles

Objectius generals

Qualificar per realitzar activitats de desconnexió del sistema d'alt voltatge quan no es pot mitjançant
els procediments habituals, per exemple en vehicles accidentats, treballs a l'interior d'unitats d'emmagatzematge d'energia (per exemple bateries) i tots els treballs on es pugui tenir accés a contacte
directe amb parts en tensió i per a treballs amb tensió activa fins a 1000Vac. o 1500Vdc

Objectius específics

Avaluar el risc elèctric de sistemes d'alt voltatge defectuosos o greument danyats, establint els
mètodes de treball segurs en sistemes d'alt voltatge sota tensió mitjançant l'ús dels EPIs i dels
elements de protecció sobre descàrregues o arcs elèctrics i realitzar la diagnosi, reparar, substituir components interns en bateries d'alt voltatge, fer-ne la classificació per determinar la
perillositat per al transport, l'emmagatzematge, el reciclatge i, en cas d'accident, realitzar els
primers auxilis per a lesions causades pel corrent elèctric.

Continguts

10796

Prevenció sobre risc elèctric en la manipulació de vehicles amb alt voltatge (Nivell2)

Avaluació

La prova de coneixements teòrics tindrà un dels següents formats:
- Tipus test
- Preguntes breus i resolució de problemes
- Preguntes obertes

La prova pràctica consistirà en crear un producte o demostrar in situ el maneig o habilitats apreses durant el curs. En funció de l’acció: configurar un circuit d’automatismes programables, muntar un sistema de circuits elèctrics i/o solar fotovoltaic, realitzar un circuit electropneumàtic, elaborar una peça mitjançant soldadura o amb eines de mecanitzat, una programació bàsica robòtica, desmuntatge, un treball pràctic sobre el motor tèrmic, sistemes auxiliars, suspensió, direcció i sistemes de transmissió o realització d’un manual pràctic amb tots els oscil·logrames del vehicle dels seus circuits elèctrics/electrònics.

Compartir