CAP. Formació contínua renovació

Cap Formacio Continua Renovacio

Objectius generals

Actualitzar els coneixements essencials per a l'exercici de les funcions dels conductors inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 284/2021, de 20 d'abril, d'acord a l'establert en l'article 7

Continguts

10700

El contingut està establert segons normativa: Reial Decret 284/2021, 20 d'abril pel qual es regulen la qualificació inicial i la formació contínua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera i pel qual es modifica el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres, aprovat pel Reial Decret 1211/1990, de 28 de setembre.
El contingut versarà, segons l'establert en l'apartat 2 de l'article 7 del Reial Decret 284/2021, de 20 d'abril, sobre les matèries que integren el programa assenyalat en l'annex I, lletra B.

Avaluació

Tipus de la prova: Prova teòrica. Constarà de 10 preguntes de tot el temari, amb quatre opcions de resposta i només sent una correcta


Tipus de la prova: Prova pràctica. Simulació d’una jornada de treball: els alumnes hauran de realitzar, en un disc-diagrama homologat, les anotacions corresponents a la conducció d’una jornada laboral, en què utilitzen dos vehicles diferents.


Valoració


Estudiants formats

98

Compartir