Programa de formació contínua CAP per a conductors amb sensibilització i educació viària (Mercaderies i Viatgers)

Ref: 85306

Inici: 01/10/24

Fi: 11/10/24

35h

Presencial

dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 18:00 a 22:00 hores

85306

Requisits del curs

En aquesta acció formativa no poden participar les persones treballadores al servei de l'administració pública.
Durant el procés de selecció es verificarà que la capçalera de la nòmina aportada per la persona que ha fet la inscripció no correspon a un organisme de l'administració pública.

Perfil de l’estudiant

Conductors professionals que siguin titulars del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial i que es trobin en possessió del permís de conduir D1, D1+E, D, D+E o C1, C, C1+E o C+E en vigor.

Objectius generals

Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats al transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció dels quals s'exigeixi els permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a l'exercici de la seva activitat professional, en matèria de sensibilització i reeducació vial.

Objectius específics

   •  Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats a transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció dels quals s'exigeixi els permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a l'exercici de la seva activitat professional (Formació Contínua part comuna).
   •  Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles destinats a transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció dels quals s'exigeixin els permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a l'exercici de la seva activitat professional (Formació sobre sensibilització i educació vial).

Contingut

85306

 Mòdul 1: Formació contínua de conductors, part comuna (CAP). 21h
Identificació dels riscos de la carretera i dels accidents de treball.
   •  Tipologia dels accidents de treball al sector del transport.
   •  Estadístiques dels accidents de circulació.
   •  Implicació dels vehicles pesants/autocars.
   •  Conseqüències humanes, materials i econòmiques.
Manteniment saludable de les aptituds física i mental.
   •  Principis d'una alimentació sana i equilibrada.
   •  Efectes de l'alcohol, els medicaments o qualsevol altra substància que pugui modificar comportament.
   •  Símptomes, causes i efectes de la fatiga i estrès.
   •  Paper fonamental del cicle bàsic activitat/repòs.
Coneixement de les característiques tècniques i el funcionament dels dispositius de seguretat
   •  Frens i alentidors.
   •  Selecció de la millor combinació entre velocitat i relació de transmissió.
   •  Utilització de la inèrcia del vehicle, dels mitjans d'alentiment i de la frenada a les baixades.
   •  Accions que cal adoptar en cas de fallada.
   •  Ús de dispositius electrònics i mecànics com el programa electrònic d'estabilitat (ESP)
   •  Sistemes avançats de frenada d'urgència (AEBS), Sistema antibloqueig de rodes (ABS), Sistemes de control de tracció (TCS), Sistemes de vigilància dels vehicles (IVMS)
   •  Altres dispositius d'automatització o ajuda a la conducció la utilització dels quals hagi estat aprovada.
Optimització del consum de carburant mitjançant l'aplicació de tècniques determinades.
   •  Importància d'anticipar el flux del trànsit
   •  Distància apropiada amb altres vehicles i ús de l'impuls dels vehicles
   •  Velocitat constant, conducció fluida i pressió adequada dels pneumàtics
   •  Coneixement dels sistemes de transport intel·ligent que incrementen l'eficiència de la conducció i ajuden a planificar la ruta
Caracterització de l'entorn sociolaboral del transport per carretera i la reglamentació
   •  Durada màxima de la jornada laboral específica del sector dels transports
   •  Principis, aplicació i conseqüències del Reglament (CE) número 561/2006 i del Reglament (UE) número 165/2014
   •  Sancions en cas de no utilització, mala utilització o manipulació fraudulenta del tacògraf
   •  Drets i obligacions del conductor en matèria de qualificació inicial i de formació continua
   •  Formació pràctica amb simulador de tacògraf digital

 Mòdul 2: Formació sobre sensibilització i educació vial. 14h
Reconeixement dels riscos de la carretera i dels accidents de treball, la importància de l'aptitud física i mental
   •  Accidents de trànsit: la magnitud del problema
   •  Dinàmica d'un impacte i conseqüències per a les víctimes
   •  Conducció: una tasca de presa de decisions
   •  Aptituds i capacitats bàsiques per a una conducció segura
   •  Grups de risc
   •  Factors de risc en la conducció
   •  Seguretat activa i passiva
   •  Conducció preventiva i compliment de les normes de trànsit
Avaluació de situacions d'emergència
   •  Actuació en cas d'accident de trànsit

Avaluació

• Prova teòrica tipus test
• Prova pràctica amb tacògraf

Lloc

CCOO LLEIDA
C ENRIC GRANADOS 5
25006
Lleida

Entitats col·laboradores


Certificat

Preparatòria Acreditació Certificat d’Aptitud professional CAP

Valoració


Estudiants formats

3433

Comparteix