Programa de Formació Continua CAP. per conductors amb Sensibilització i Educació Vial . Mercaderies i Viatgers

Transport Per Carretera

Objectius generals

Mantenir actualitzats els coneixements inicialment exigits als conductors de vehicles
destinats a transport de mercaderies o de viatgers per carretera per a la conducció dels quals s'exigeixi els
permisos C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E a l'exercici de la seva activitat professional, en matèria
de sensibilització i reeducació vial.

Continguts

10692

-Formació continua de conductors, part comú (CAP)
-Formació sobre sensibilització i educació vial

Valoració


Estudiants formats

47

Compartir

Pròxims cursos