• Administració i gestió
  • Agrària
  • Comerç i màrqueting
  • Electricitat i electrònica
  • Ensenyament i formació
  • Fabricació mecànica
  • Formació complementària transversal
  • Hostaleria i turisme
  • Idiomes
  • Informàtica i comunicacions
  • Sanitat
  • Seguretat i medi ambient
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Transport i manteniment de vehicles
  • Activitats físiques i esportives
  • Arts gràfiques
  • Energia i aigua
  • Imatge i so
  • Indústria alimentària
  • Alemany (1 curs)
  • Altres
  • Altres
  • Altres
  • Altres
  • Anàlisi i control
  • Anglès (8 cursos)
  • Atenció al client
  • Atenció sanitària (no infermeria) (1 curs)
  • Atenció social (4 cursos)
  • Calçat i marroquineria
  • Català
  • Compra-Venda (1 curs)
  • Confecció
  • Construccions metàl·liques i soldadura (1 curs)
  • Cures auxiliars i infermeria (4 cursos)
  • Dietètica (2 cursos)
  • Disseny de mitjans didàctics
  • Disseny gràfic
  • Disseny i multimèdia (3 cursos)
  • Educació en el lleure
  • Electricitat
  • Electromecànica de vehicles
  • Embelliment tèxtil
  • Energia renovable
  • Especialitats sense àrea definida (agrària)
  • Fabricació ceràmica
  • Fabricació de fusteria i moble
  • Filatures
  • Gestió ambiental
  • Habilitats personals i interpersonals (7 cursos)
  • Igualtat d'oportunitats
  • Indústries de begudes
  • Informàtica (1 curs)
  • Instal·lació i moblament
  • Instal·lacions i aïllaments
  • Intervenció educativa (7 cursos)
  • Logística comercial i gestió del transport
  • Maquinària i equips industrials
  • Màrqueting i relacions públiques (3 cursos)
  • Mecànica
  • Mecanització agrària
  • Metodologia didàctica (21 cursos)
  • Obra i acabats d'obra
  • Ofimàtica i Internet (5 cursos)
  • Perruqueria i estètica
  • Publicitat i imatge
  • Ramaderia
  • Recursos humans i personal
  • Restauració (1 curs)
  • Rus
  • Seguretat i salut laboral (4 cursos)
  • Transformació de la fusta i del suro
  • Transport per carretera (3 cursos)
  • Turisme
  • Vidre industrial
  • Forn, pastisseria, confiteria
  • Activitats físiques i esportives recreatives
  • Control i seguretat (3 cursos)
  • Desenvolupament
  • Administració i auditoria (1 curs)
  • Activitats culturals i recreatives
  • Formació i educació
  • Informació i comunicació
  • Convivència i mediació escolar
  • Assistència social (2 cursos)
  • Llengua de signes
  • Francès
  • Gestió i consultoria empresarial-legislació
  • Funció pública
  • Agricultura
  • Edició (1 curs)
  • Produccions fotogràfiques (1 curs)
  • Qualitat
  • Serveis i productes sanitaris (1 curs)
  • Suport administratiu a la gestió de recursos humans
  • Accés professional transport
  • Acompanyament durant el procés de dol
  • Actualització fiscal i comptable
  • ADGD0108 Formació complementària
  • Administració de serveis d'internet
  • Administració de servidors
  • Administratiu ICS: acompanyament a la preparació d'oposicions per a la promoció interna
  • Adobe photoshop: Aplicaciones cámara digital
  • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1) (1 curs)
  • AFDA0611 Formació complementària
  • AGAU0108 Formació complementària
  • Agricultura ecològica
  • Ajudant de cuina
  • Alemany A1
  • Alemany nivell A1.A
  • Alemany nivell A1.B
  • Alemany nivell A2.A
  • Alemany nivell A2.B
  • Alemany_The job of my life
  • Alimentació com a base per la salut
  • Alzheimer i el seu tractament
  • Amor i bon humor
  • Anàlisi de balanços
  • Anàlisi dels comptes anuals d'una empresa
  • Anàlisi i aplicació de convenis
  • Anàlisi i assaigs de laboratori
  • Anàlisis de riscos i mitjans de cobertura en les operacions de comerç internacional
  • Analítica web. Certificat GAIQ
  • Analítica Web i pla de màrqueting digital
  • Anatomia palpatòria per a fisioterapeutes
  • Anglès: Atenció al públic
  • Anglès A1.A
  • Anglès A1.B
  • Anglès A2
  • Anglès A2.A
  • Anglès A2.B
  • Anglès B1
  • Anglès B1.A (1 curs)
  • Anglès B1.B
  • Anglès B1.C
  • Anglès B1.D
  • Anglès B2
  • Anglès B2.A
  • Anglès B2.B
  • Anglès B2.C
  • Anglès B2.D (1 curs)
  • Anglès C1.A
  • Anglès C1.B
  • Anglès C1.C
  • Anglès C1.D
  • Anglès oral i escrit en el comerç internacional
  • Anglès oral i escrit en el comerç internacional
  • Anglès professional per a activitats comercials
  • Anglès professional per a logística i transport internacionals
  • Anglès professional per a turisme
  • Anglès professional per al comerç internacional
  • Animació social de persones depenents en institutcions
  • Animació sociocultural
  • Animació turística
  • Aparadorisme
  • Aparadorisme.
  • Aplicació de recursos informàtics a l'aula
  • Aplicació de tècniques decoratives a l'aula
  • Aplicacions didàctiques de la pissarra digital
  • Aplicacions i recursos educatius online: Web quest, poster multimèdia i blogs
  • Aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals
  • Aplicacions informàtiques de comptabilitat
  • Aplicacions informàtiques de fulls de càlcul
  • Aplicacions informàtiques de tractament de textos
  • Aplicacions informàtiques per a presentacions: gràfics d'informació
  • Aproximació a la història de Barcelona
  • Aproximació a les emocions d'una persona amb discapacitat
  • Aspectes ambientals de l'organizació
  • Aspirant a vigilant de seguretat privada
  • Aspirant escorta privat
  • Assessor sociolaboral
  • Assessores davant l'assetjament sexual i per raó de gènere
  • Assistència a la investigació de mercats
  • Assistència en la gestió dels procediments tributaris
  • Assistència sanitària immediata. Nivell II
  • Assistència sanitària immediata. Nivell II. Reciclatge
  • Atenció a la diversitat
  • Atenció a la diversitat als centres educatius
  • Atenció a la diversitat: dislèxia (1 curs)
  • Atenció a la diversitat: Iniciació a la Llengua de Signes Catalana
  • Atenció a la diversitat: TDA (1 curs)
  • Atenció a les persones
  • Atenció a les persones afiliades i/o usuàries 2
  • Atenció infermera al pacient amb accidents vasculars
  • Atenció al client
  • Atenció al client, consumidor o usuari (1 curs)
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Anglès
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Francès
  • Atenció al client del petit comerç en llengua estrangera: Rus
  • Atenció al client en anglès
  • Atenció al contribuent en la gestió administrativa tributària
  • Atenció al pacient geriàtric
  • Atenció infermera al pacient oncològic (1 curs)
  • Atenció al pacient politraumàtic per infermera
  • Atenció de l'auxiliar d'infermera al malalt quirúrgic
  • Atenció especialitzada en malalts d'Alzheimer
  • Atenció precoç de la dislèxia
  • Atenció sociosanitària a persones depenents en institucions socials
  • ATEX Nivell 2
  • Atmosferes explosives ATX
  • Auditor intern de sistemes de gestió de seguretat i salut laboral
  • Auditor intern gestió de la qualitat
  • Auditor intern gestió mediambiental (ISO 14001:2004)
  • Auditoria
  • Auditoria de les àrees de l'empresa
  • Autisme i síndrome d'Asperger
  • Autocad
  • Autocura de la persona cuidadora
  • Autòmates programables
  • Automatismes elèctrics
  • Automatismes hidràulics
  • Automatismes industrials
  • Automatismes industrials
  • Automatismes pneumàtics
  • Automatismes pneumàtics i hidràulics
  • Automatització elèctrica cablada
  • Automatització pneumàtica i electropneumàtica
  • Automatització programable
  • Automatització Programable I
  • Automatització Programable II
  • Autòmats programables i robòtica
  • Autonomia i gestió de centres educatius
  • Avaluació del procés d'ensenyament–aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
  • Benestar animal
  • Benestar animal avícola
  • Benestar animal boví
  • Benestar animal en el transport
  • Benestar animal porcí
  • CAD 2D
  • CAD 3D
  • Càlcul de costos en processos de mecanització per arrencament de ferritja
  • CAP Ampliació qualificació inicial permís C
  • CAP Ampliació qualificació inicial permís D
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies (3 cursos)
  • CAP Qualificació inicial accelerada permís C
  • CAP Qualificació inicial accelerada permís D
  • Castellà
  • Castellà per a la integració social
  • Català B
  • Català bàsic
  • Català B1
  • Català B2
  • Català B3
  • Català C
  • Català per a la integració social
  • Coaching
  • Coaching i lideratge d'equips
  • Coaching i lideratge personal
  • Cocteleria
  • Coeducant en el pati
  • Com parlar en públic
  • Comerç a través de les xarxes socials
  • Comerç electrònic i botiga virtual
  • Comitès d'empresa europeus
  • [COML0309_M1014_U0926] Disseny i organització del magatzem
  • Community manager (2 cursos)
  • COMM0111 Formació complementària
  • COMM0112 Formació complementària
  • Competencias básicas educativas. Educación por competencias y proyectos de innovación
  • Comprovació i optimització del programa CNC per a la mecanització per arrencament de ferritja
  • Comptabilitat avançada
  • Comptabilitat avançada.
  • Comptabilitat bàsica
  • Comptabilitat de gestió
  • Comptabilitat informatitzada (1 curs)
  • COMT0411 Formació complementària
  • Comunicació efectiva i treball en equip
  • Comunicació i confidencialitat en l'entorn sanitari
  • Comunicació no verbal i educació
  • Conducció de carretons: Reciclatge
  • Confecció i publicació de pàgines web
  • Construcció de pàgines web
  • Contenció emocional per a educadors II
  • Contextos socials d'intervenció comunitària
  • Contractació
  • Contractació i retribució
  • Control de magatzem
  • Control numèric de màquines i eines. CNC
  • Controlador d'accessos (1 curs)
  • Inglés básico
  • Convivencia en los centros educativos: convivencia y resolución de conflictos
  • Convivència escolar habilitats socials i resolució de conflictes
  • Coordinador/a de proyectos pedagógicos y de ocio
  • Creació d'empreses
  • Creació i manteniment de pàgines web (avançat)
  • Creació i manteniment de pàgines web (bàsic)
  • Cuentos, canciones y juegos en la escuela infantil
  • Cuina bàsica
  • Cuina creativa
  • Cuina creativa o d'autor
  • Cuina espanyola i internacional
  • Cuina nacional
  • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària (1 curs)
  • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria (1 curs)
  • Cures auxiliars en geriatria.
  • Cures auxiliars d'infermeria en pacients amb risc de lesions cutànies
  • Cures bàsiques infermeres per al pacient inestable
  • Cures pal·liatives
  • Curs bàsic de formació sindical
  • Curs bàsic de salut laboral
  • Curs de control postural i mobilitat
  • Curso básico de primeros auxilios en niños y bebés
  • Curso de orientación y mediación familiar
  • Danses del món i la seva aplicació a l'escola
  • Decoració d'espais nupcials
  • Decoració i exposició de plats
  • Delegat de prevenció
  • Delinqüencia jovenil - Bandes organitzades
  • Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologia web
  • Desenvolupament de productes turístics
  • Desenvolupament d'equips i gestió de l'estrès
  • Desenvolupament processos operatius de mecanitzat
  • Desenvolupar el programa CNC asistit per ordinador (CAD CAM)
  • DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE COMISSIONS DE CONTROL
  • Diagnòstic, resolució d'avaries i manteniment d'ordinadors
  • Dibuix tècnic aplicat als automatismes i mecanització de quadres elèctrics
  • Dificultades específicas:dislexia y TDA causas del fracaso escolar
  • Dinàmica de grups, treball en equip
  • Dinamització, programació i desenvolupament d'accions culturals
  • Dirigir persones
  • Disseny de nous productes florals
  • Disseny de pàgines web: HTML, PHP i MySQL
  • Disseny de pàgines web: Wordpress
  • Disseny de productes i serveis turístics locals
  • Disseny de sistemes de control elèctric
  • Disseny i creació de pàgines web
  • Disseny i impressió 3D: Introducció al món de la fabricació additiva 3d
  • Disseny i organització del magatzem
  • Disseny industrial assistit per ordinador
  • Docència de la formació professional per a l'ocupació
  • Documentació en anglès per al comerç internacional
  • Documentació en anglès per al comerç internacional
  • Documentació en llengua estrangera, diferent de l'anglès, per al comerç internacional
  • Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors
  • Domòtica
  • Drenatge limfàtic
  • Dret del treball
  • Dret sindical
  • Drogues i toxicomanies
  • Edició i tractament de la imatge
  • Educació de la veu
  • Educació emocional
  • Educació emocional. Eines i habilitats per estar bé i recuperar-se
  • Educació i tècnica de la veu a l'aula
  • Educació per la pau
  • Educació visual i plàstica
  • Eduquem en valors a través del teatre
  • EELE0109 Formació complementària
  • Eines de coaching nivell 2 (1 curs)
  • Eines de gestió de la formació avançat
  • Eines de gestió de l'estrès als centres educatius
  • Eines google
  • Eines Google aplicades a l'aula i altres recursos per a l'organització educativa
  • Eines pel guia turístic
  • Eines per millorar el clima escolar i l'èxit educatiu. La intervenció en les primeres etapes i l'educació respectuosa
  • Eines TIC-TAC per utilitzar el curriculum escolar
  • Eines 2.0 per millorar l'organització del treball
  • El conta contes com a recurs a l'aula
  • El deporte como herramienta dinamizadora
  • El docent-coach, facilitador del desenvolupament integral de l'alumne
  • El menjador escolar
  • El sistema d'APPCC en la indústria alimentària
  • El taller de les lletres: com ajudar als alumnes a llegir i escriure
  • El teatre de titelles a l'educació infantil
  • El tratamiento del autismo en el aula
  • El treball en equip: el lideratge, les tècniques de negociació i la resolució de conflictes
  • Elaboració avançada de documents amb bases de dades
  • Elaboració culinària bàsica
  • Elaboració de la documentació de les instal•lacions elèctriques de baixa tensió en l'entorn d'edificis d'apartaments, indústries, oficines i locals de
  • Elaboració de la documentació dels sistemes de control per sistemes seqüencials dels processos d'automatització industrial
  • Elaboració de materials de màrqueting i comunicació autoeditables
  • Elaboració de programació i unitats didàctiques
  • Elaboració de programes en CNC per a la fabricació de peces per arrancament de ferritja
  • Elaboració d'inventaris de consum de matèries primeres i recursos
  • Elaboració d'inventaris de focus contaminants
  • Elaboració d'un pla de lectura del centre
  • Elaboracions bàsiques de plats elementals amb carns, aus i caça
  • Elaboracions bàsiques de plats elementals amb hortalisses, llegums secs, pastes, arrossos i ous
  • Elaboracions bàsiques de plats elementals amb peixos, crustacis i mol·luscs
  • Elaboracions bàsiques de rebosteria i postres elementals
  • Elaboracions bàsiques per a pastisseria i rebosteria
  • Eleccions sindicals
  • Electricitat de l'ordinador
  • Electricitat industrial
  • Electricitat industrial.
  • Electrónica
  • Electropneumàtica
  • ELEM0311 Formació complementària
  • Els càlculs i elaboració de plans per a sistemes seqüencials dels processos d'automatització industrial de control
  • Els prerequisits del sistema APPCC en el sector vitivinícola
  • Emprenedoria
  • Encarregat d'obra: nivell avançat
  • Energía solar fotovoltaica I
  • Energía solar térmica I
  • Enfrontant nous reptes
  • English immersion
  • Entorn i informació de mercats
  • Equips, dispositius, materials i eines en instal·lacions elèctriques interiors
  • Ergonomía aplicada a la movilización de enfermos
  • Ergonomia i higiene postural
  • Especialització de vigilants amb aparell de raigs X
  • Especialització de vigilants amb gossos
  • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis (2 cursos)
  • Especialización en comedor escolar
  • Especialización en ludotecas
  • Especificacions tècniques en processos de mecanització per arrencament de ferritja
  • Estratègies de Marketing 2.0
  • Estratègies personals per al control de l'estrès, burnout i altres cingles psicosocials
  • Estructures vegetals comercials
  • Estudiar i treballar a Alemanya
  • Exercicis i jocs de relaxació a l'aula
  • Facioteràpia
  • Financiació internacional
  • Fiscalitat de les operacions de comerç internacional
  • Fiscalitat operativa
  • Fitoteràpia
  • FMEH0109 Formació Complementària
  • FMEH0109 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
  • Fonaments de xarxes
  • Fonaments del Mètode Montessori a l'Educació Primària
  • Fontaneria
  • Formació d'assessores davant l'assetjament sexual
  • Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Dos especialitats)
  • Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d'internament i dependències de seguretat
  • Formació específica: Serveis de vigilància en instal·lacions nuclears i altres infraestructures crítiques, en el patrimoni històric i artístic
  • Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports
  • Salut i exercici físic per l'esquena
  • Formació tècnica industrial: Manteniment bàsic
  • Francès A.2.A
  • Francès A.2.B
  • Funció del comandament intermedi en la prevenció de riscos laborals
  • Funcions del representant legal dels treballadors
  • Gestió administrativa dels procediments d'aplicació dels tributs
  • Gestió administrativa dels procediments sancionador i de revisió
  • Gestió administrativa i financera del comerç internacional
  • Gestió administrativa sanitària
  • Gestió ambiental
  • Gestió censal, notificació d'actes i emissió de documents de gestió tributària
  • Gestió comercial de vendes
  • Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
  • Gestió de comandes i estoc
  • Gestió de conflictes i procés de mediació (2 cursos)
  • Gestió de la força de vendes i equips de comercials
  • Gestió de la informació i documentació turística local
  • Gestió de la prevenció de riscos laborals a l'empresa
  • Gestió de la qualitat
  • Gestió de la web i la botiga virtual
  • Gestió de l'aula i benestar docent
  • Gestió de l'equip de treball del magatzem
  • Gestió de les operacions de finançament internacional
  • Gestió de les operacions d'emmagatzematge
  • Gestió de l'estrés
  • Gestió de l'estrés per professionals sòcio-sanitaris
  • Gestió de màrqueting i comunicació
  • Gestió de queixes i reclamacions en matèria de consum
  • Gestió de reclamacions i queixes
  • Gestió de recursos humans i comportaments relacionats amb la seguretat i higiene de Gestor/a de magatzems
  • Gestió de residus
  • Gestió de residus urbans i industrials
  • Gestió del temps i reunions
  • Gestió d'esdeveniments de màrqueting i comunicació
  • Gestió d'impostos
  • Gestió d'incidències
  • Gestió duanera del comerç internacional
  • Gestió fiscal
  • Gestió fiscal de l'empresa
  • Gestió i control de l'aprovisionament
  • Gestió per competències
  • Gestió personal del canvi
  • Gestor de magatzem
  • Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana
  • Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana
  • Guia caní
  • Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya
  • Guia per itineraris eqüestres en el medi natural
  • Habilitació d'informadors i orientadors/assessors/avaluadors en l'acreditació de competències
  • Habilitats de comunicació (1 curs)
  • Habilitats directives i treball en equip
  • Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí
  • Higiene persones tercera edat
  • Homologació en soldadura
  • HOTI0108 Formació complementària
  • IFCD0110 Formació complementària
  • Igualtat d'oportunitats
  • Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
  • Implementació i control d'un sistema comptable informatitzat
  • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes (1 curs)
  • Incorpora't: estratègies i recursos per a la incorporació al mercat laboral
  • Infeccions nosocomials
  • Infermeria ICS: Acompanyament a la preparació d'oposicions per a promoció interna
  • Informació i atenció al client/consumidor/usuari
  • Informació i atenció al visitant
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Anglès
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Francès
  • Informació i atenció turística en llengua estrangera: Rus
  • Informació i gestió operativa de la compravenda internacional
  • Informació i gestió operativa de la compravenda internacional
  • Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica de les instal·lacions elèctriques interiors
  • Iniciació a la Llengua de Signes Catalana
  • Inspecció de Treball
  • Instal·lacions elèctriques automatitzades i instal·lacions d'automatismes
  • Instal·lacions elèctriques en edificis d'habitatges
  • Instal·lacions elèctriques en edificis d'oficines, comerços i indústries
  • Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i industries
  • Instal·lacions fotovoltaiques
  • Instal·lador de gas nivell 1
  • Instal·lador de gas nivell 2
  • Instrumentació i control
  • Integració d aplicacions ofimàtiques
  • Integració de components de programari en pàgines web
  • Integració sociolaboral en l'empresa
  • Intel·ligència emocional
  • Intel·ligència emocional i resolució de conflictes.
  • Internacionalització de l'empresa
  • Internet y diseño de páginas web
  • Interpretació de plànols
  • Intervenció davant greus trastorns de conducta
  • Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
  • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions (1 curs)
  • Introducció a la formació sindical
  • Introducció a la formació sindical
  • Introducció a la mobilitat sostenible
  • Introducció a la mobilitat sostenible als centres de treball
  • Introducció a l'electricitat
  • Introducció a les xarxes socials a l'àmbit educatiu. Recursos, metodologies, experiències i eines TAC per una educació 2.0
  • Investigació i recollida d'informació de mercats
  • Jardineria
  • Joc, creació i emocions: tres eixos fonamentals a l'acció educativa
  • Juguem amb la música, llum, colors i cos
  • La negociació col·lectiva
  • La pràctica holística
  • La programació pedagògica dels mòduls professionals
  • La qualitat dels serveis universitaris
  • La responsabilitat social de les empreses
  • la sostenibilitat com a valor a l'escola
  • La traçabilitat en el sector vitivinicola
  • La traçabilitat en la indústria agroalimentària
  • L'àmbit jurídic en la negociació col·lectiva
  • L'assegurança de mercaderies en comerç internacional
  • L'assetjament en l'àmbit sanitari
  • Les emocions: educar amb llenguatges expressius a l'educació infantil
  • Lesionats medul·lars
  • Licitacions internacionals
  • Lideratge
  • Lideratge d'equips (1 curs)
  • Linux Essential
  • Llançament i implantació de productes i serveis
  • Llei del menor més actualització normativa
  • Llengua estrangera oral i escrita, diderent de l'anglès, en el comerç internacional
  • Llenguatge de signes
  • Llenguatge de signes 2
  • Llenguatge de signes 3
  • Localització i anàlisi d'avaries en sistemes hidràulics i electrohidràulics
  • Localització i anàlisi d'avaries en sistemes pneumàtics i electropneumàtics
  • Logística integral
  • M Actualització normativa i armament i tir
  • M Primers auxilis i prevenció d'incendis
  • M Tècniques d'intervenció i bandes organitzades
  • Malalts terminals i cures pal·liatives
  • Maneig de màquines agrícoles d'accionament i tracció
  • Maneig de plataformes elevadores
  • Maneig i manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció
  • Maneig i manteniment d'equips d'aplicació de fertilitzants
  • Maneig i manteniment d'equips d'aplicació de fitosanitaris
  • Maneig i manteniment d'equips de càrrega, descàrrega i transport de productes agraris
  • Maneig i manteniment d'equips de fertilitzants i fitosanitaris
  • Maneig i manteniment d'equips de preparació del sòl
  • Maneig i manteniment d'equips de recol·lecció, càrrega, descàrrega i transport de productes agraris
  • Maneig i manteniment d'equips de recol·lecció de productes agraris
  • Maneig i manteniment d'equips de sembra i plantació
  • Maneig i manteniment d'equips per fer cures culturales
  • Maneig, prevenció i seguretat pont grua
  • Manipulación de alimentos en un centro educativo
  • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell bàsic
  • Manipulador de productes fitosanitaris. Nivell qualificat
  • Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader
  • Manteniment de màquines agrícoles d'accionament i tracció
  • Manteniment de sistemes d'enllumenat i senyalització
  • Manteniment de xarxes multiplexades
  • Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars
  • Manteniment dels dispositius elèctrics d'habitatge i cofre motor
  • Manteniment d'instal·lacions
  • Manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions
  • Manteniment i reparació d'ordinadors
  • Manteniment industrial en general
  • Maquillatge nivell superior
  • Màquines elèctriques
  • Marc legal de les relacions laborals
  • Marc legal de les relacions laborals..
  • Màrqueting cultural
  • Màrqueting digital
  • Màrqueting i compravenda internacional
  • Massatge neurosedant
  • Mecanització en màquines de CNC
  • Mecanització i instal·lacions agràries
  • Mediació comunitària
  • Medicaments, alimentació i nutrició
  • Medidas de intervención: Iniciación a la mediación
  • Merchandising
  • Mètode globalitzat. Treball per projectes
  • Metodologia CLIL (AICLE)
  • Metodologia CLIL (AICLE) 90 hores
  • Metodologia d'infermeria
  • Metodologies i propostes educatives de Finlàndia i com aplicar-les a les escoles de Catalunya
  • Metrologia i assajos
  • Microsoft office I
  • Microsoft Office specialist
  • Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana
  • Mindfulness
  • Mitjans de pagament internacionals
  • Mobbing
  • Mobilitat sostenible als centres de treball
  • Mobilització de persones dependents
  • Mobilització i trasllat de pacients
  • Models organitzatius d'una empresa i la seva comptabilitat
  • Monitor de lleure
  • Moodle: creació d'unitats didàctiques
  • MOS: Microsoft Office Access (1 curs)
  • MOS: Microsoft Office Excel (1 curs)
  • MOS: Microsoft Office Excel II (1 curs)
  • MOS: Microsoft Office PowerPoint
  • MOS: Microsoft Office Word
  • MOS: Microsoft Office Word II
  • Motoserra
  • Multireflexos per estrès
  • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar línies elèctriques interiors i exteriors de baixa tensió
  • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar quadres i automatismes elèctrics i cablejat intern
  • Muntatge d'instal·lacions automatitzades
  • Muntatge elèctric d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Muntatge elèctric i electrònic en instal·lacions solars fotovoltàiques
  • Muntatge i manteniment de màquines elèctriques
  • Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial
  • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques aèries de baixa tensió
  • Muntatge i manteniment de xarxes elèctriques soterrades de baixa tensió
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • Muntatge i reparació d'automatismes elèctrics
  • Muntatge mecànic en instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Musicoteràpia
  • Nafres i escares
  • Negociació i contractació internacional
  • Nòmines i Seguretat Social I
  • Nòmines i seguretat social nivell avançat
  • Normativa i política interna de gestió ambiental de l'organització
  • Noves tecnologies aplicades a l'educació
  • Noves tecnologies en radiodiagnòstic
  • Noves tecnologies i educació. Aspectes legals i d'aplicació pràctica
  • Noves tecnologies i educació aspectes legals i d'aplicació pràctica
  • Nutrició i dietètica (2 cursos)
  • Obtenció de la llicència d'armes tipus C
  • Obtenció d'informació de transcendència tributària del contribuent
  • Ofertes gastronòmiques senzilles i sistemes d'aprovisionament
  • Ofimàtica
  • Operació de carretons
  • Operació de màquines eina
  • Operacions bàsiques de planta química
  • Operacions de manteniment de sistemes de línies automatitzades
  • Operacions de venda
  • Operador de grua pont
  • Operador de mini carregadores amb implements
  • Operador en central receptora d'alarmes
  • Optimització de la cadena logística
  • Organització comercial
  • Organització de magatzems
  • Organització de processos de mecanitzat per arrencament de ferritja
  • Organització de processos de venda
  • Organització del servei d'informació turística local
  • Organització del transport i la distribució
  • Organització del treball i gestió del temps
  • Organització d'un sistema d'informació de consum
  • Organització i control del pla de mitjans de comunicació
  • Organització i gestió de magatzems
  • Organización del aula de bebés
  • Orientació al canvi: gestió de l'èxit i el fracàs
  • Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
  • Orientación e inserción sociolaboral para personas con discapacidad
  • Orientacions per a la programació didàctica
  • Patotogia psiquiàtrica i discapacitat intelectual
  • Personal branding
  • Pissarra digital: com optimitzar-la
  • Pla de màrqueting empresarial
  • Pla general de Comptabilitat
  • Pla i informes de màrqueting internacional
  • Planificació de l'auditoria
  • Planificació dels sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d'automatització industrial, normes d'aplicació
  • Planificació d'instal·lacions elèctriques en edificis de vivendes, indústries, oficines i establiments de pública concurrència
  • Plans d'igualtat
  • Plans d'igualtat.
  • Plans d'igualtat..
  • Plans i fons de pensions
  • Plataformes e-learning
  • Pneumàtica
  • Polítiques de màrqueting
  • Polítiques de màrqueting internacional
  • Posada en servei i operació d'instal·lacions solars tèrmiques
  • Posicionament web SEO/SEM (1 curs)
  • Preelaboració i conservació de carns, aus i caça
  • Preelaboració i conservació de peixos, crustacis i mol·luscs
  • Preelaboració i conservació de vegetals i bolets
  • Preparació a treballadors socials, educadors socials, psicòlegs i metges avaluadors
  • Preparació accés a vigilant de seguretat
  • Preparació d'aperitius i canapès
  • Preparació de màquines CNC
  • Preparació de màquines, equips i eines en operacions de mecanització per arrencament de ferritja
  • Preparació de promoció Interna d'Auxiliars Administratius a Administratius
  • Preparació i programació de màquines i sistemes d'arrencament de ferritja
  • Preparació obtenció carnet instal·lador gas nivell A
  • Preparació obtenció carnet instal·lador gas nivell B
  • Preparació oposicions al cos de bombers. Ajuntament de Barcelona
  • Preparació oposicions ICS: Auxiliars administratius/ves
  • Preparació oposicions ICS: DUI
  • Preparació oposicions ICS: tècnic/a de grau mitjà sanitari en cures d'auxiliars d'infermeria
  • Preparació oposicions ICS: Zeladors/es
  • Preparació permis conducció C
  • Preparar i mecanitzar peces amb màquines convencionals CNC
  • Preparation for CAE (Cambridge English Advanced)
  • Preparation for FCE (Cambridge English First Certificate)
  • Presentació de buffets
  • Presentació de vins i begudes
  • Prevenció d'accidents en persones grans
  • Prevenció de conflictes
  • Prevenció de l'estrès
  • Prevenció de riscos ambientals
  • Prevenció de riscos laborals bàsic
  • Prevenció de riscos laborals en els centres educatius
  • Prevenció de riscos laborals en oficines
  • Prevenció de riscos laborals i ambientals en el muntatge i manteniment d'istal·lacions elèctriques
  • Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el manteniment de línies automatitzades
  • Prevenció de riscos laborals i mediambientals en el mecanitzat per arrencada de ferritja
  • Prevenció de riscos laborals i mediambientals en manteniment de vehicles
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) (2 cursos)
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) (1 curs)
  • Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola
  • Prevenció d'infeccions
  • Primers auxilis
  • Primers auxilis en l'atenció domiciliària
  • Procés de mecanització per arrencada de ferritja
  • Processador de textos, full de càlcul i iniciació a Internet
  • Processos auxiliars de fabricació en la mecanització per arrencament de ferritja
  • Processos de l'activitat laboral
  • Processos de mecanització
  • Processos de tall i preparació de vores
  • Processos per arrencament de ferritja
  • Productes culinaris
  • Profundització a l'estimulació basal
  • Programació d'aplicacions per a mòbil Android
  • Programació de màquines CNC
  • Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació
  • Programació didàctica LOE a la FP inicial
  • Programació i control del funcionament de línies automatitzades
  • Programació neurolingüística (1 curs)
  • Programacions culturals
  • Programes d'intervenció educativa
  • Projectes d'animació cultural
  • Projectes d'autonomia de centres
  • Promoció de la seguretat viària
  • Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals
  • Promoció turística local i informació al visitant
  • Promocions en espais comercials
  • Protecció social
  • Protecció social
  • Psicogeriatria
  • Psicomotricitat a l'educació infantil i primària
  • Publicació de pàgines web
  • Quadres elèctrics
  • Qualificacions professionals i acció sindical
  • Qualitat en la gestió telefònica
  • Qualitat i servei per a delegats i delegades
  • Quiromassatge terapèutic
  • Radioscòpia
  • Rams de núvia / Tendències florals
  • Realització de càlculs i elaboració de plànols dels sistemes de control per a processos seqüencials en sistemes d'automatització industrial
  • Rebosteria-pastisseria
  • Recerca de feina 2.0
  • Recuperació del TIP
  • Recursos de plàstica: estampació a l'aula
  • Recursos didàctics per facilitar la tasca docent. La cal·ligrafia a la Secundària
  • Recursos i metodologies per una educació 2.0
  • Recursos informàtics a l'aula de música
  • Recursos TAG per al professorat
  • Reflexologia
  • Registres comptables
  • Reparació d'instal·lacions automatitzades
  • Representació legal a l'empresa
  • Representació legal dels treballadors
  • Requeriments generals en el sector vitivinícola
  • Rescat d'accidentats en espais esquiables, en transports mecànics per cable i en allaus
  • Resolució de conflictes
  • Resolució de conflictes.
  • Responsabilitat ambiental i riscos ambientals
  • Responsabilitat social de les empreses
  • Responsable sindical d'igualtat
  • Riscos específics: contaminants risc químic
  • Riscos específics: llocs de treball
  • Riscos específics: musculoesquelètics
  • Riscos específics: psicosocials
  • Risoteràpia i dinàmiques del riure als centres educatius
  • Rus conversa
  • Rus nivell A0+: Certificat Pushkin
  • Rus nivell A1: Certificat Pushkin
  • Rus nivell A1.A
  • Rus nivell A1.B
  • Rus nivell A1.C
  • Rus nivell A2: Certificat Pushkin
  • Rus nivell A2.A
  • Rus nivell A2.B
  • Rus nivell A2.C
  • Rus nivell B1: Certificat Pushkin
  • Rus nivell B2: Certificat Pushkin
  • Rus professional per al turisme I
  • Salut del docent. Camins per al benestar
  • Salut del docent i primer auxilis
  • Salut emocional per a educadors i docents
  • Salut mental i toxicomanies
  • SEAG0211 Formació complementària
  • Seguretat hospitalària
  • Seguretat i higiene i protecció ambiental en hoteleria
  • Seguretat i prevenció de riscos en el magatzem
  • Selecció d'equips i materials en les instal·lacions elèctr. de baixa tensió a l'entorn d'edificis d'habitatges, indústries, oficines i locals públics
  • Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupaciót
  • Selecció i formació
  • Sensibilització i atenció al client
  • Serveis assistencials a persones amb dependència
  • Serveis assistencials a víctimes de maltractaments
  • Serveis assistencials en salut mental
  • Sindicalisme i medi ambient 2
  • Sindicalisme a l'àmbit d'ensenyament públic a Catalunya
  • Sindicalisme i medi ambient 1
  • Sindicalisme i medi ambient 2
  • Sistema operatiu, cerca de la informació: Internet/intranet i correu electrònic
  • Sistemas alternativos de comunicación
  • Sistemas alternativos de comunicación (lenguaje de signos, comunicación bimodal...): curso básico de lenguaje bimodal
  • Sistemes de gestió ambiental
  • Sistemes de seguretat i comoditat de vehicles
  • Sistemes mecànics i processos de fabricació
  • Sistemes mecànics, pneumàtics i hidràulics de línies automatitzades
  • Sistemes operatius i xarxes locals
  • Socorrisme i primers auxilis
  • Socorrisme i primers auxilis als centres docents
  • Soldadura amb arc elèctric sota gas protector i elèctrode consumible (MIG-MAG)
  • Soldadura amb arc sota gas protector i elèctrode no consumible (TIG)
  • Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG
  • Soldadura amb elèctrodes revestits de xapes i perfils
  • Soldadura amb electrodes revestits de xapes i perfils d'acer carboni amb electrodes bàsics
  • Soldadura amb electrodes revestits de xapes i perfils d'acer carboni amb electrodes rútil
  • Soldadura amb electrodes revestits d'estructures d'acer carboni, inoxidables i altres materia
  • Soldadura de prolipropilè
  • Soldadura: MIG-MAG
  • Soldadura: TIG (1 curs)
  • Soldadura TIG d'acer carboni
  • Soldadura TIG d'acer inoxidable
  • Soldadura TIG d'alumini i aliatges
  • Soldadura TIG, MIG/MAG i elèctrode revestit
  • Soldadura: Xapes i perfils
  • SQL Server
  • SSCB0110 Formació complementària
  • SSCS0208 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
  • Suport a la recepció i acollida en institucions de persones dependents
  • Suport en l'organització d'activitats per persones dependents en institucions
  • Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional (1 curs)
  • Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
  • T Introducció a la formació sindical
  • Taller de memòria
  • Talleres y rincones en EI
  • Tècniques culinàries
  • Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica
  • Tècniques d'autodefensa, immobilització i control
  • Tècniques de coaching
  • Tècniques de comunicació a clients/consumidors
  • Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions
  • Tècniques de comunicació en medis audiovisuals
  • Tècniques de comunicació 1
  • Tècniques de correció postural
  • Tècniques de defensa personal policial
  • Tècniques de desplaçament amb esquís alpins, transportant materials de prevenció i rescat
  • Tècniques de gestió d'estocs i de mitjans materials
  • Tècniques de massatge (1 curs)
  • Tècniques de paqueteria
  • Tècniques de rehabilitació: fisioteràpia i psicomotricitat
  • Tècniques de relaxació (1 curs)
  • Tècniques de venda
  • Tècniques de venda i formació de venedors
  • Tècniques de venda (uf0031)
  • Tècniques d'emmagatzematge
  • Tècniques d'entrevista i enquesta
  • Tècniques d'observació del comportament gestual
  • Tècniques i recursos per a la gestió de l'estrès
  • Tecnologia elèctrica i electrònica en automoció
  • Tendències florals tardor-hivern
  • Teràpia del riure
  • Terapia miofuncional
  • Tipologia de delinqüents
  • TMVG0409 Formació complementària
  • Tractament de cervicalgies amb quiromassatge
  • Tractament de lumbalgies amb quiromassatge
  • Tractament i anàlisi de la informació de mercats
  • Treball en equip
  • Treball per projeces
  • Valoració, seguiment i difusió d'accions de mediació
  • Vehicles híbrids: diagnosi i funcionament
  • Venda online
  • Verificació del producte mecanitzat per arrencament de ferritja
  • Verificació dels sistemes de suspensió, direcció, frens i pneumàtics
  • Vetlladora escolar
  • Vetllador/a: Suport a la inclusió escolar
  • Vigilant d'explosius
  • Vigilant d'explosius.
  • Violència de gènere
  • Xarxes socials
  • Xarxes socials..
  • Atenció a la diversitat.
  • ADOBE Photoshop
  • Actualització i especialització per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats
  • Agents del procès comunitari
  • Alemany A.1.A.
  • Alemany A.1.B.
  • Anglès professional per a activitats comercials
  • Atenció a la diversitat: autisme (2 cursos)
  • Atenció infermera al pacient ostomitzat
  • Autocad 2D i 3D
  • Benestar animal durant el sacrifici: mòdul específic per al personal encarregat de benestar animal
  • Benestar animal: mòdul general + mòdul específic
  • Business English - Banking and Finances
  • Català. Certificat de nivell superior de català (C2)
  • Comptabilitat i fiscalitat
  • Conducció de reunions
  • Control de pànic col·lectiu
  • Cuina
  • Cuina japonesa (1 curs)
  • Cures d'auxiliar d'infermeria en pediatria
  • Cures de l'auxiliar d'infermera hospitalària al nou nat
  • Delegats de prevenció
  • Disseny assistit per ordinador Autocad 2D i 3D
  • Disseny gràfic
  • Disseny i mecanització per ordinador.CAD-CAM. NIVELL I
  • Eines per a la mediació
  • Estratègies de Màrqueting digital
  • Finances per a no financers
  • Foment i suport associatiu
  • Formació de formadors
  • M Formació programada per les empreses
  • Fotografia digital i tractament d'imatges (1 curs)
  • Francès A.1.A.
  • Francès A.1.B.
  • Gestió de conflictes entre agents comunitaris
  • Gestió del temps
  • Google analytics I google metatags (1 curs)
  • Habilitats directives
  • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes
  • Infermera i farmacologia avançada
  • Infermera i farmacologia bàsica (1 curs)
  • Intermediate English Conversation (4 cursos)
  • Introducció a Internet de les Coses
  • La comunicació entre el professional sanitari i el malalt i família
  • HOTR0108 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
  • SSCB0109 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
  • Metodologia de la dinamització comunitària
  • Negociació i tancament eficaç de vendes
  • Neurolideratge
  • Neuromàrqueting
  • Operacions bàsiques de cuina
  • Participació ciutadana
  • Preparació ACTIC nivell bàsic (1 curs)
  • Preparació ACTIC nivell mitjà (1 curs)
  • Robòtica
  • Salut i exercici físic per l'esquena
  • Seguretat a Internet i dispositius mòbils
  • Sistemes d'informació de mercats
  • Tapes, canapès i pinxos
  • Tècnic especialista en serveis penitenciaris
  • Tècniques i instruments d'informació i difusió a la dinamització
  • Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa (1 curs)
  • Preparació de l'oposició al cos d'Administratius a la Generalitat de Catalunya.
  • Preparació per a l'accés al cos d'Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya.
  • Preparació de l'oposició al cos d'Administratius a la Generalitat de Catalunya.
  • Preparació de l'oposició al cos d’Auxiliars Administratius a la Generalitat de Catalunya.
  • Preparació oposicions Cossos Especials_Educadors/es i Treballadors/es Socials Generalitat de Catalunya. Temari comú
  • Aprenentatge basat en projectes
  • Inclusió educativa i altes capacitats
  • Iniciació a la programació i robòtica com a eina d'aprenentatge a l'educació infantil i primària
  • Intel•ligències múltiples
  • Ioga per a educadors/es
  • Metodologies innovadores a l'aula
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària
  • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional
  • Preparació de l'oposició al cos superior d'administració de la Generalitat de Catalunya. Part general
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: grup C2
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grup C1
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A1
  • Preparació oposicions a la Diputació de Barcelona: temari general grups A2
  • Programar en competències
  • Resolució de conflictes i mediació escolar
  • Acompanyament a l'oposició al cos tècnic de gestors tributaris de la Generalitat de Catalunya
  • Preparació de l'oposició al cos tècnic especialista en serveis penitenciaris Generalitat de Catalunya
  • Transport de seguretat
  • ADOBE Ilustrator I (1 curs)
  • Alemany A.2.A. (1 curs)
  • Alemany A.2.B.
  • Anglès C2.A
  • Anglès C2.B (1 curs)
  • Atenció infermera en un servei d'urgències
  • Autocad 2D (1 curs)
  • Autocad 3D (1 curs)
  • CAD-CAM amb mastercam. 5 eixos i 3+2 eixos . Nivell II
  • Ciberbullying: intervenció socioeducativa (1 curs)
  • Com el·laborar un pla de màrqueting digital
  • Cuina de temporada
  • Cuinar i conservar al buit
  • Desenvolupament d'aplicacions web amb PHP i MYSQL
  • Disseny i mecanització 2D (MASTERCAM 2D)
  • Disseny i mecanització 3D (MASTERCAM 3D)
  • Disseny i mecanització per ordinador: Solidworks
  • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D (1 curs)
  • ENAE0108 Formació complementària
  • ENAE0108 Mòdul de pràctiques professionals no laborals
  • Eines de coaching nivell 1 (3 cursos)
  • Eines de comunicació per intervencions públiques
  • cultura
  • Fabricació additiva per impressió 3D
  • Formació en igualtat i prevenció de l'assetjament
  • Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d'explosius i escortes privats (Una especialitat ampliant el mínim de 10h normatiu)
  • HOTR0408 - Mòdul de pràctiques professionals no laborals
  • Introducció al Lean Manufacturing
  • La cuina dels arrossos
  • Llei de protecció de dades
  • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Especial
  • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Infantil
  • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Música
  • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària
  • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès
  • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge
  • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària
  • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional
  • Llista d'espera Orientacions per a la programació didàctica Primària Educació Física
  • Llista d'espera Preparació oposicions grup A1 Diputació de Barcelona
  • Llista d'espera Preparació oposicions grup A2 Diputació de Barcelona
  • Llista d'espera Preparació oposicions grup C1 Diputació de Barcelona
  • Llista d'espera Preparació oposicions grup C2 Diputació de Barcelona
  • M Mètode globalitzat. Treball per projectes (1 curs)
  • M Treball amb les intel·ligències múltiples (1 curs)
  • Mecanització per arrencament de ferritja
  • Mecanitzat per arrancada de ferritja
  • Mecanizado por arranque de viruta multinivel torno, fresadora convencional y CNC
  • Muntatge d'instal·acions solars fotovoltàiques
  • Muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Nòmines i Seguretat Social II
  • Operació de carretons Norma UNE 58451
  • Orientacions bàsiques per a la programació didàctica Educació Infantil
  • Orientacions bàsiques per a la programació didàctica Educació Primària
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Anglès
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Audició i Llenguatge
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Primària Música
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària
  • Orientacions per a la programació didàctica Formació Professional FOL
  • Orientacions per a la programació didàctica Primària Educació Física
  • Preelaboració i conservació d'aliments
  • Preparació accés a l'administració local. Grup A
  • Preparació accés a l'administració local. Grup C
  • Preparació de l'oposició al cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya
  • Preparació oposicions a Subaltern/a de l'Ajuntament de Barcelona
  • Promoció i negoci a través de les xarxes socials
  • Rebosteria
  • Replantejament d'instal·lacions solars fotovoltàiques
  • Sistema smed i metodologia 5S
  • Soldadura per elèctrode revestit (SMAW)
  • Supòsits pràctics Primària
  • T Community manager
  • Tecnologia específica d'automoció: Software
  • Tècniques de negociació
  • Àmbit jurídic en relacions laborals

Cursos amb preinscripcions obertes


  • ADOBE Ilustrator I - ASSOCIACIÓ MIFAS del 18-09-2019 a 11-11-2019
  • Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1) - IES MONTILIVI del 23-09-2019 a 13-11-2019
  • Alemany A.2.A. - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 17-09-2019 a 14-11-2019
  • Anglès B1.A - CCOO Girona del 12-09-2019 a 21-11-2019
  • Anglès B2.D - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 17-09-2019 a 05-11-2019
  • Anglès C2.B - Fundació Paco Puerto del 16-09-2019 a 20-11-2019
  • Atenció a la diversitat: autisme - CCOO Cornellà del 21-09-2019 a 02-11-2019
  • Atenció a la diversitat: autisme - Fundació Paco Puerto del 21-09-2019 a 09-11-2019
  • Atenció a la diversitat: dislèxia - INSTITUT CARLES VALLBONA del 01-07-2019 a 12-07-2019
  • Atenció a la diversitat: TDA - INSTITUT CARLES VALLBONA del 15-07-2019 a 22-07-2019
  • Atenció al client, consumidor o usuari - + TALENT del 21-06-2019 a 31-07-2019
  • Atenció infermera al pacient oncològic - + TALENT del 26-06-2019 a 01-07-2019
  • Autocad 2D - INSTITUT EL PALAU del 24-09-2019 a 16-10-2019
  • Autocad 3D - INSTITUT EL PALAU del 22-10-2019 a 13-11-2019
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO Cornellà del 23-09-2019 a 03-10-2019
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - CCOO LLEIDA del 20-09-2019 a 26-10-2019
  • CAP. Formació contínua renovació. Mercaderies - Fundació Paco Puerto Terrassa del 15-07-2019 a 23-07-2019
  • Ciberbullying: intervenció socioeducativa - IES MONTILIVI del 25-06-2019 a 18-07-2019
  • Community manager - IES MONTILIVI del 16-09-2019 a 13-11-2019
  • Community manager - INSTITUT CARLES VALLBONA del 01-07-2019 a 18-07-2019
  • Comptabilitat informatitzada - INSTITUT CARLES VALLBONA del 01-07-2019 a 16-07-2019
  • Controlador d'accessos - CCOO LLEIDA del 16-09-2019 a 30-10-2019
  • Cuina japonesa - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 03-07-2019 a 22-07-2019
  • Cures auxiliars d'infermeria en geriatria - CCOO Cornellà del 16-09-2019 a 02-10-2019
  • Cures auxiliars d'infermeria hospitalària - + TALENT del 03-09-2019 a 19-09-2019
  • Disseny tridimensional orgànic per impressió 3D - INSTITUT EL PALAU del 16-09-2019 a 09-10-2019
  • Eines de coaching nivell 1 - ESCOLA MUNICIPAL DEL TREBALL - AJUNTAMENT DE GRANOLLERS del 09-09-2019 a 16-10-2019
  • Eines de coaching nivell 1 - Fundació Paco Puerto Terrassa del 08-07-2019 a 15-07-2019
  • Eines de coaching nivell 1 - EFOSI del 25-09-2019 a 23-10-2019
  • Eines de coaching nivell 2 - Fundació Paco Puerto del 25-06-2019 a 11-07-2019
  • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis - Fundació Paco Puerto del 07-10-2019 a 10-10-2019
  • Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis - Fundació Paco Puerto del 16-09-2019 a 19-09-2019
  • Fotografia digital i tractament d'imatges - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 25-06-2019 a 25-07-2019
  • Gestió de conflictes i procés de mediació - Fundació Paco Puerto Terrassa del 16-09-2019 a 09-10-2019
  • Gestió de conflictes i procés de mediació - CCOO LLEIDA del 15-07-2019 a 21-10-2019
  • Google analytics I google metatags - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 02-09-2019 a 02-10-2019
  • Habilitats de comunicació - + TALENT del 16-09-2019 a 16-10-2019
  • Impuls de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes - INSTITUT ESTEVE TERRADES I ILLA del 24-09-2019 a 07-11-2019
  • Infermera i farmacologia bàsica - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU del 16-09-2019 a 09-10-2019
  • Intermediate English Conversation - Fundació Paco Puerto del 17-09-2019 a 10-10-2019
  • Intermediate English Conversation - CCOO Igualada del 16-09-2019 a 07-10-2019
  • Intermediate English Conversation - CCOO Cornellà del 08-07-2019 a 12-07-2019
  • Intermediate English Conversation - IES MONTILIVI del 18-06-2019 a 18-07-2019
  • Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions - Fundació Paco Puerto del 05-07-2019 a 24-07-2019
  • Jornada sobre canvi de destinació de personal fix: Tècnica d'educació infantil - Fundació Paco Puerto del 06-07-2019 a 06-07-2019
  • Lideratge d'equips - ASSOCIACIÓ MIFAS del 03-07-2019 a 24-07-2019
  • M Mètode globalitzat. Treball per projectes - Fundació Paco Puerto del 29-06-2019 a 13-07-2019
  • M Treball amb les intel·ligències múltiples - Fundació Paco Puerto del 06-07-2019 a 20-07-2019
  • MOS: Microsoft Office Access - IES MONTILIVI del 10-09-2019 a 29-10-2019
  • MOS: Microsoft Office Excel - Fundació Paco Puerto del 25-09-2019 a 28-10-2019
  • MOS: Microsoft Office Excel II - Fundació Paco Puerto del 26-09-2019 a 29-10-2019
  • Nutrició i dietètica - HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU del 17-09-2019 a 10-10-2019
  • Nutrició i dietètica - + TALENT del 16-09-2019 a 16-10-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - Fundació Paco Puerto Terrassa del 03-07-2019 a 11-07-2019
  • Orientacions per a la programació didàctica Educació Secundària - IES MONTILIVI del 01-07-2019 a 10-07-2019
  • Posicionament web SEO/SEM - Fundació Paco Puerto Terrassa del 21-06-2019 a 31-07-2019
  • Preparació ACTIC nivell bàsic - del 01-06-2019 a 31-12-2019
  • Preparació ACTIC nivell mitjà - del 01-06-2019 a 31-12-2019
  • Preparació oposicions ICS: Auxiliar d'hoteleria - Fundació Paco Puerto del 01-07-2019 a 14-10-2019
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - CCOO Cornellà del 08-10-2019 a 07-11-2019
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 30h., segons normativa) - CENTRE D'ESTUDIS PLA D'URGELL, SCCL del 13-09-2019 a 18-10-2019
  • Prevenció de riscos laborals (mòdul bàsic 50h., segons normativa del sector) - Fundació Paco Puerto del 26-09-2019 a 14-11-2019
  • Programació neurolingüística - + TALENT del 16-09-2019 a 16-10-2019
  • Soldadura: TIG - INSTITUT EL PALAU del 25-09-2019 a 30-10-2019
  • Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional - + TALENT del 26-06-2019 a 23-07-2019
  • Tècniques de massatge - Fundació Paco Puerto del 30-09-2019 a 16-10-2019
  • Tècniques de relaxació - IES MONTILIVI del 19-06-2019 a 17-07-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - CCOO Granollers del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - CCOO Igualada del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - Fundació Paco Puerto Terrassa del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - CCOO Mataró del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - Fundació Paco Puerto Vic del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - CCOO Vilafranca del Penedès del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - CCOO Reus del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - Fundació Paco Puerto del 01-07-2019 a 12-07-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic bàsic) - CCOO LLEIDA del 01-07-2019 a 12-07-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - CCOO Granollers del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - CCOO Mataró del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - CCOO Reus del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - Fundació Paco Puerto Terrassa del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - Fundació Paco Puerto Vic del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - CCOO Igualada del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - CCOO Vilafranca del Penedès del 07-09-2019 a 23-11-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - Fundació Paco Puerto del 01-07-2019 a 12-07-2019
  • TEI_Pack preparació concurs oposició (Actic Mitjà) - + TALENT del 01-07-2019 a 12-07-2019
  • Violència masclista: eines d'intervenció socioeducativa - FOMENT DE TERRASSA, S.A. - ED. CAMPUS VALLPARADIS del 26-06-2019 a 22-07-2019