Instal·lacions

A la Fundació Paco Puerto disposem de dos tallers d’oficis industrials, tres tallers d’electricitat, tres tallers sociosanitaris, onze aules teòriques, sis aules d’informàtica i set aules polivalents repartits en les nou delegacions de la Fundació a Catalunya. Aquestes instal·lacions ens permeten oferir un ampli ventall d’especialitats formatives. En la Fundación Paco Puerto disponemos de dos talleres de oficios industriales, tres talleres de electricidad, tres talleres sociosanitarios, once aulas teóricas, seis aulas de informática y siete aulas polivalentes repartidas entre las nueve delegaciones de la Fundación en Cataluña. Estas instalaciones nos permiten ofrecer un amplio abanico de especialidades formativas.