Preguntes freqüents

AlumnesAccions formativesEmpresesOrientacióAltres
Els cursos són gratuïts?

Gestionem una gran oferta de plans de formació 100% subvencionada i que no té cap cost per l’alumne/a. També disposem de cursos privats que requereixen el pagament d’un import un cop feta la inscripció. A la informació del curs s’indica clarament la modalitat.

On es fan els cursos?

Els cursos presencials es realitzen a les aules que disposen les delegacions territorials de la fundació, que pots consultar a la web. També fem servir aules conveniades a instituts públics i centres homologats. A la informació del curs s’informa de l’adreça concreta de realització.

Una vegada preinscrit, com sabré si tinc plaça al curs?

Quan fas una preinscripció tens dret a ser convocat a la prova de selecció de places. Quan et facilitem la citació de la convocatòria, fes la prova, envia la documentació i un cop totes siguin revisades, espera la resposta via email per saber si tens plaça o no ha estat possible.

Quina documentació s’ha de presentar?

En els cursos subvencionats s’ha de presentar la fitxa de participació, una còpia del DNI, una còpia de la capçalera de la nòmina o rebut d’autònom, i en cas d’estar aturat el DARDO . En alguns casos caldrà documentació afegida que especificarem (per exemple, permís de conduir en Renovació del Cap, o títols de formació acadèmica per a Certificats de professionalitat).

Com puc saber quins cursos fareu més endavant?

El nostre web està actualitzat permanentment i pots trobar la nostra oferta de cursos disponible en cada moment. Si ja has realitzat algun curs amb nosaltres, periòdicament rebràs una newsletter amb la formació prevista. Les previsions del que farem a llarg termini cal demanar-les a fppuerto@ccoo.cat

L’assistència als cursos és obligatòria?

L’assistència als cursos és obligatòria i cal fer el màxim aprofitament d’una plaça que és subvencionada amb fons públics. Si no s’assisteix com a mínim a un 75% de les hores del curs, es considera baixa automàtica i es perd el dret a ser avaluat i a obtenir cap certificació.

S’ha de comprar algun material per fer els cursos?

En els cursos subvencionats el material de l’alumne/a està inclós sense cap cost.
En els cursos privats, amb el pagament de la plaça s’inclou el material de suport i seguiment del curs, tret que s’especifiqui el contrari per despeses no contemplades.

Com s’avaluen els cursos?

Cada curs té previst un sistema d’avaluació que pot consistir en la realització de proves escrites, la resolució d’exercicis o la superació d’un test, entre d’altres.

Quin material es dona als cursos?

Cada alumne/a rep un set d’inici amb una bossa tèxtil, carpeta, llibreta i bolígraf. El material didàctic que complementa o amplia la formació rebuda, habitualment és en format llibre. Durant el curs també es poden lliurar exercicis o textos pel correcte desenvolupament de la sessió .

A partir de quina edat es poden fer cursos subvencionats?

Poden fer cursos subvencionats les persones treballadores ocupades o, les aturades degudament registrades al SOC en recerca activa de feina. La edat del participants serà a partir de 16 anys, que és la edat mínima legal per a treballar i mentre duri la vida laboral activa. Les persones pensionistes o jubilades no poden participar en cap cas.

Quan un curs online és de modalitat “Aula virtual”, el puc fer quan vulgui?

No. Els cursos organitzats en modalitat AULA VIRTUAL, s’imparteixen els dies i horaris establerts al calendari i l’assistència és obligatòria mitjançant la connexió en viu i en directe, igual com si fos presencial. Les classes es graven, això sí, per si vols veure-la de nou o has faltat a alguna sessió i vols tenir accés als continguts impartits però si no t’has connectat en directe, comptarà com una falta d’assistència pel còmput final.

Ja no faig servir l’email que tenia registrat. Com el puc modificar?

Si el canvi és per modificar el teu perfil d’usuari i fer una preinscripció amb un nou email de comunicació , ho has de fer des de la nostra web, a on trobaràs a la part inferior l’espai USUARIS REGISTRATS. Un cop t’identifiquis, podràs canviar el correu o qualsevol dada que calgui actualitzar al botó de LES MEVES DADES.
Si el canvi d’email el vols fer després d’haver fet una preinscripció i/o ja participes en un procés de selecció de places o ets alumne/a acceptat en un curs, cal que ho comuniquis a la delegació que el gestiona per a que corregeixen la dada que ens consta.

Com puc saber quin és el meu nivell d’anglès i a quin curs m’he d’apuntar?

La Fundació Paco Puerto no disposa de cap eina que et permeti fer un test d’autoconeixement per saber el teu nivell d’anglès abans de fer la preinscripció. Si vols participar en algun dels nostres cursos d’idiomes, et pots guiar per la taula MECR (Marc Europeu Comú de Referència) que trobes a Internet i fer una preinscripció al nivell que creguis que tens. Dins del procés de selecció del curs demanat, sí et farem prova per garantir que el nivell demanat és l’encertat o cal proposar-te altre més adequat per a tu.
Mecr

Les persones immigrants poden fer cursos?

El requisit per a les persones immigrants és el mateix que per la resta de participants. Cal que estiguin registrades al SOC o treballant legalment. La inscripció al SOC requereix NIE i/o permís de treball o residència.
Nie

Cobro una pensió d’incapacitat i vull fer formació. Puc demanar plaça?

Les persones amb una incapacitat absoluta no poden tornar a treballar i per tant, no poden fer formació que es subvenciona amb una finalitat laboral. Les incapacitats parcials o totals sí poden participar en formació compatible amb el nou objectiu professional, ja que poden treballar en feines adaptades o adients al grau obtingut en la resolució.

El títol del meu país d’origen em serveix per accedir a un certificat de professionalitat?

Els títols obtinguts a l’estranger han d’estar homologats, és a dir, han d’obtenir el reconeixement oficial a Espanya. Web d’interés: homologació de títols.
Les persones que no disposen del requisits acadèmics, poden fer una prova de competències i un cop superada, poden accedir-hi a una plaça.

Quin tipus de formació es pot fer, a través de la concesió d’un PIF per part de l’empresa?

El PIF és un permís que es sol.licita a la empresa i que ha de ser autoritzat per la mateixa. Només es contempla en cas que un treballador/a vulgui realitzar estudis que siguin reconeguts mitjançant una acreditació professional o una titulació oficial i que es cursin de manera presencial, total o parcialment. El màxim d’hores que es contemplen és de 200 hores per any.

Si estic de baixa puc participar en un curs?

Si, sempre que el motiu de baixa sigui compatible amb la realització del curs i no comprometi la teva salut ni contravingui les indicacions mèdiques pròpies de la baixa.


Hi ha exàmens als cursos?

Els cursos que no fan avaluació final només poden expedir certificats d’assistència. Tots els nostres cursos disposen dels instruments d’avaluació que cal superar per a poder obtenir l’aprofitament. Aquest sistema afavoreix la qualitat i garanteix l’assoliment dels continguts.
En casos en que el curs tingui com a finalitat presentar-se i superar una prova oficial externa Idiomes, MOS, ACTIC, Fitosanitaris, etc..a més de la nostra, l’alumne/a serà avaluat per l’entitat autoritzada.

La formació ha d’estar relacionada amb l’activitat de l’empresa? I amb el teu lloc de treball?

No. Els plans formatius subvencionats que gestionem són anomenats plans d’OFERTA. Això vol dir que és una formació a la que pot accedir qualsevol persona treballadora o aturada en funció dels seus interessos individuals a l’àmbit laboral. El treballador/a decideix en quin àmbit vol formar-se per si vol un canvi de sector, promocionar-se en el que està o adquirir capacitació polivalent per optar a més oportunitats laborals.

La preinscripció em garanteix la plaça?

No. Fer una preinscripció et dona dret a participar del procés de selecció de places disponibles. Per a poder fer el curs has de rebre confirmació de que has estat acceptat, i això dependrà de l’aplicació dels criteris tècnics establerts, per part del coordinador/a del curs, un cop revisi totes les proves de selecció rebudes.

Els treballadors/res autònoms tenen dret a la realització d’aquesta formació?

Si, els treballadors/res autònoms poden realitzar la formació i són considerats treballadors en actiu a tots els efectes.

Cóm em puc preinscriure als cursos?

Accedint a la nostra pàgina web fundaciopacopuerto.cat. Un cop allà cerca el curs que t’interessi i podràs realitzar la preinscripció. Si no ets un usuari registrat, el primer cop t’hauràs de preinscriure al curs com a NOU USUARI i crear el teu perfil d’usuari. Si és un curs privat, hauràs de fer a més, el pagament corresponent. Sempre rebràs un mail amb la confirmació de la teva preinscripció.

Passats uns anys, puc demanar una còpia del diploma?

Es pot demanar un certificat amb la mateixa validesa i amb tota la informació que conservem informatitzada dels últims 12 anys. Més enllà d’aquestes dates hauràs de fer la consulta ja que dependrà del cas i de l’antiguitat.

Per què he de fer prova de selecció?

En els cursos subvencionats, la normativa estableix que les persones participants han de fer una prova de selecció per comprovar que disposen dels requisits d’accés o de les competències bàsiques per realitzar l’acció formativa. És el sistema per valorar tots els perfils i decidir qui ocupa les places

Tinc dret a algún tipus de diploma o certificat?

Tots els participant que realitzin més del 75% de les classes tindràn dret al diploma d’assistència. Si a més, superen l’avaluació del curs, obtindràn el diploma amb aprofitament.

Puc fer formació si estic aturat?

A la nostra web trobaràs dins de tots els cursos, l’apartat informatiu de Requisits. Si el curs concret que veus, no exclou expresament el col.lectiu de persones aturades, podràs participar del procés de selecció de places. Els aturats disposen de prioritat en el pla formatiu FOAP i els treballadors del sector privat tenen prioritat en les plans de FORMACIÓ CONTÍNUA.

Quan em fareu arribar el diploma?

Com a màxim triguem 15 dies en tancar tot el procés documental i expedir els diplomes. La entrega es realitzarà per correu electrònic a través d’un sistema de descàrrega. Sempre es notifica als alumnes i es verifica el lliurament.

S’ha d’estar afiliat/da per fer un curs?

No s’ha d’estar afiliat/da per participar en un curs subvencionat. Poden participar totes les persones treballadores i/o desocupades en recerca activa de feina que acompleixin amb els perfils destinataris del pla formatiu. L’adjudicació de les places, la determinarà el Técnic responsable, en funció de la informació que li proporcionarà el procés de selecció. En cursos privats que tenen un cost econòmic sí podem donar prioritat o millors condicions a les persones afiliades a CC.OO

Si només tinc passaport puc fer cursos subvencionats?

No. Cal tenir el NIE i estar registrat al SOC o, en actiu amb contracte laboral o donat d’alta d’autònoms.

Sóc treballadora de l’administració pública, a quins cursos em puc apuntar ?

Els treballadors de l’administració pública disposeu d’un pla formatiu propi al que només teniu accés vosaltres. Per tant teniu limitat l’accés a d’altres plans formatius, destinats a d’altres col·lectius. Malgrat això sí podeu participar en un % limitat al pla transversal que ofertem i que es dissenya amb continguts d’abast general per a tots els sectors .El control d’aquestes places ho gestiona el coordinador/a del curs. No poden participar en cap cas en els cursos sectorials, dissenyats amb continguts específics de sectors concrets i d’aplicació en empreses privades. Quan no es permet la participació, s’avisarà a la informació del curs concret, a l’apartat de Requisits.

Sóc treballador/a. La meva empresa tindrà coneixement del curs que vull fer amb vosaltres?

No. La vostre participació en els nostres cursos no es comunica a ningú que no sigui la entitat subvencionadora. La formació es fa fora de l’horari laboral i la empresa no té cap coneixement per part nostre.

Puc obtenir una titulació oficial que em serveixi per a treballar?.

Tota la formació de curta durada la podràs afegir al curriculum i millorarà la teva capacitació laboral amb coneixements complementaris que amplien i consoliden el teu perfil professional. En cas que no tinguis la formació acadèmica adient i necessitis una certificació que t’habiliti la contractació, hauràs de fer Certificats de Professionalitat que són un tipus de formació regulada i que dona reconeixement a nivell laboral per desenvolupar la feina per a la qual s’ha dissenyat.
Recorda que pots consultar la nostra oferta de Certificats de professionalitat en el nostre web.

Tinc alguna obligació com alumne/a?

L’alumne té la responsabilitat d’aprofitar la plaça subvencionada amb interés i assistència.
Ha de posar els mitjans per a poder rebre les comunicacions i avisos que emeti el centre en referència al curs.
Ha de col.laborar en la bona convivència a l’aula i ha de seguir les pautes avaluadores dissenyades per a l’obtenció de la certificació d’aprofitament
Ha de llegir la informació publicada del curs i a on es descriu el marc d’actuacions i compromisos, abans de fer la preinscripció.

Vull apuntar-me a un curs i no recordo la contrassenya. Què faig?

Entra a la nostra web i busca la secció USUARIS REGISTRATS. Pica a on diu: Has oblidat la contrassenya?. Posa l’email que vas registrar i rebràs un correu amb les teves claus identificatives d’usuari i contrassenya. Revisa el correu brossa i l’spam. Si no te’n surts o has canviat d’email, escriu a fppuerto@ccoo.cat

Com puc contactar amb una delegació de la Fundació Paco Puerto?

Cada delegació té un telèfon i un email directe a on adreçar-vos per als cursos que gestionen des de cada territori:
Seu a Girona: fppuerto.nord@ccoo.cat
Seu a Lleida: fppuerto.ponent@ccoo.cat
Seu a Barcelona: fppuerto.barcelones@ccoo.cat
Seu a Tarragona: fppuerto.sud@ccoo.cat
Seu a Cornellà: fppuerto.baixllobregat@ccoo.cat
Seu a Granollers: fppuerto.voriental@ccoo.cat
Seu a Terrassa: fppuerto.voccidental@ccoo.cat

Amb qui he de parlar sobre el curs que m’interessa?

Amb la Delegació encarregada de la gestió. A cada delegació, la Fundació Paco Puerto compta amb 2 persones; un Tècnic responsable dels cursos assignats al territori, que vetlla pel bon funcionament en tot el procés organitzatiu, i un administratiu/va que dona suport. Junts formen l’equip de referència del cursos a l’àmbit comarcal que corresponguin. Tens les adreces, telèfons i emails a la nostra web.

Faig servir dos emails, a on rebré les vostres comunicacions?

Com a usuari nostre t’identifiquem amb 3 dades úniques i personals: NOM+DNI+EMAIL. El correu que decideixis posar a les dades del teu registre web, serà l’únic correu a on adreçarem els avisos i serà el que ens permeti identificar-te. Fes servir sempre el mateix. Si vols canviar-ho, ho has de fer des de la web, a USUARIS REGISTRATS. Un cop t’identifiquis, tindràs accés a LES TEVES DADES per a modificar tot el que calgui (situació laboral, adreça, email, etc…)

Cóm puc saber quins cursos fareu més endavant?

Els cursos disponibles en cada moment es veuen a la OFERTA FORMATIVA de la nostra web que s’actualitza permanentment. També pots fer una preinscripció a un curs concret que no estigui disponible en aquell moment, des del catàleg d’ESPECIALITATS i llavors rebràs email d’avís automàtic quan s’obrin preinscripcions. Si ja has realitzat algun curs amb nosaltres, periòdicament rebràs una newsletter amb la formació prevista a curt termini. Per saber la planificació a llarg termini pots fer la consulta a fppuerto@ccoo.cat

Quina és la diferència entre MOS (Microsoft Office Specialist) i Actic?

Els cursos de MOS (Microsoft Office Specialist) formen part de la programació subvencionada i estan orientats a l’aprenentatge d’algun dels programes del paquet Office de Microsoft (Excel, Word, Acces, Powerpoint). Es pot obtenir la certificació pròpia de Microsoft, en cas que s’aprovi l’examen final. Els cursos d’ACTIC preparen per a la superació dels exàmens d’ACTIC realitzats per la Generalitat de Catalunya a través de la xarxa de centres col.laboradors habilitats. Consulta la nostra web per obtenir més informació sobre els preparatoris de l’ACTIC (nivell bàsic, mitjà o superior) que oferim en formació privada.

En el cursos online, quina diferència hi ha entre teleformació i aula virtual?

Els cursos que es fan en modalitat ONLINE, poden ser en versió AULA VIRTUAL, quan les sessions es fan mitjançant connexió en directe a l’ horari i dies predeterminats al calendari o bé, en versió TELEFORMACIÓ, quan les sessions es poden fer a l’horari que et convingui dins de les dates del curs. Al web s’informa dins de cada curs, de la versió online en que s’impartiràn les classes, tant sigui AULA VIRTUAL, TELEFORMACIÓ o combinades.

Els cursos es fan en català o en castellà?

La Fundació Paco Puerto promou i fa ús preferent del català, en consonància amb les entitats i administracions amb qui treballa i en el compromís de consolidar el patrimoni cultural i lingüístic que ens és propi. Els docents fan ús indistintament del Català i del Castellà, segons es trobin més còmodes per a la transmisió de coneixements. La divulgació i promoció del Català als espais educatius, facilita la ràpida integració i enriqueix la convivència respectuosa, augmentant les possibilitats laborals i socials. En cas que es manifestin discrepàncies o dificultats inel·ludibles sobre l’idioma a emprar, es pactarà l’ús de la llengua entre participants i docent el primer dia de classe mitjançant la intervenció del Tècnic responsable del curs.

Quins cursos donen punts per mèrits?

Gutentor Simple Text

Quins cursos tenen reconeixement del departament d’ensenyament?

La gestió per a demanar el reconeixement al Departament d’ensenyament, té un procediment específic que ha de ser tramitat i aprovat. Només un nombre petit d’activitats formatives, s’ajusten als requisits d’objectius, continguts i durada per a l’obtenció del reconeixement. Les accions formatives amb resolució positiva, s’informaràn a la web degudament.

Quins cursos activen els perfils per al departament d’ensenyament?

El Departament d’Educació porta a terme l’acreditació de perfils professionals per a personal docent funcionari o interí.
Els perfils professionals acreditables són:
.-Lingüístic en llengua estrangera (AICLE)
.-Competència digital docent
.-Atenció a la diversitat dels alumnes
.-Gestió de projectes i serveis de fp inicial
.-Lectura i biblioteca escolar
.-Immersió i suport lingüístic
.-Educació visual i plàstica
.-Metodologies amb enfocament globalitzat 

La formació vàlida per acreditar algun dels perfils que podem ofertar ha de d’ajustar-se als requeriments del Departament en quant a durada i continguts, i s’ha d’aprovar el reconeixement de l’acció formativa concreta. A la informació del curs es dirà, si aquesta, permet acreditar algun perfil.

La web no funciona: he oblidat la meva contrassenya i no me la envia al meu correu.

Si ets usuari de la Fundació Paco Puerto tens creades unes claus identificatives pròpies: USUARI i CONTRASSENYA. Per fer recuperació automàtica i rebre les teves claus, has d’anar a la pàgina d’inici de la nostra web i veuràs la secció USUARIS REGISTRATS. Important: NO HAS DE POSAR L’USUARI; només pitja a on diu: Has oblidat la teva contrassenya?.Posa el correu que vas registrar i la web t’enviarà un email amb les teves claus. Si no el veus, comprova també el correu brossa o l’spam. Si malgrat tot, no ho reps, escriu a fppuerto@ccoo.cat

Llogueu les vostres aules?

La Fundació Paco Puerto no lloga aules.

Puc ser formador/a de la fundació?

Accedeix a l’apartat “Formadors” de la pàgina web i omple el formulari que hi trobaràs. Guardarem el teu curriculum per si necessitem contactar en algun moment de la programació. No oblidis destacar la titulació que t’habilita per impartir, la experiència docent i l’àrea geogràfica a on podries desplaçar-te per a fer les classes.

Quines són les formes de pagament per cursos d’organització privada?

El pagament s’ha de fer amb targeta bancària de crèdit/dèbit.

s’ha de comprar algun material per als cursos?

No, en els cursos subvencionats el material de l’alumne/a està inclós sense cap cost. En els cursos privats amb la quota d’inscripció s’inclou el material del curs, tret que s’especifiqui alguna despesa especial que no es pugui asumir pel preu abonat.

Feu exàmens oficials de català?

No. La Fundació Paco Puerto oferta cursos preparatoris per a poder superar la prova oficial que es fa a través del Consorci de Normalització Lingüística.

Hi ha beca en el curs per transport o similar?

L’ajut més habitual és pel transport. Els alumnes en situació d’atur poden sol.licitar beca de transport (1,5€/dia assistit) en el cas que visquin a una localitat diferent a on es desenvolupa el curs i que hi hagi més de 15 km entre municipis.
D’altres beques més específiques pots consultar-les al teu tècnic de referència.

Si tinc una incidència durant el curs, amb qui he de parlar?

Cada curs té assignada una persona de referència de la Fundació. El coordinador territorial o el tècnic assignat, serà la persona que vetllarà perquè tot es desenvolupi correctament i t’atendrà en tot allò que necessitis relacionat amb el curs. És qui fa la selecció de places del curs i et farà la presentació amb la informació més important, el primer dia de classe.

Feu cursos a tota Catalunya?

La Fundació Paco Puerto s’organitza en Delegacions Territorials. Cada Delegació gestiona i impulsa la formació a una comarca o a un eix comarcal i té un Tècnic responsable de la gestió directa al territori. Hi ha moltes localitats a on fem formació per tota Catalunya però el volum més important de la nostra oferta es centra en localitats amb una demanda sòlida i instal.lacions adeqüades.

La Fundació Paco Puerto fa formació bonificada a les empreses?

Si, la Fundació Paco Puerto dissenya, realitza i gestiona els plans formatius per a les empreses que volen acollir-se a la formació bonificada, també anomenada formació Programada i s’encarrega de tota la gestió de la mateixa.

Cóm i quants diners, es pot bonificar per formació, la meva empresa?

La bonificació que pot aplicar-se una empresa mai podrà superar l’import menor dels següents:
el crèdit disponible, el total dels costos del curs o l’import màxim finançable (mòdul econòmic x hores curs x número d’alumnes).
Aquesta bonificació s’aplica en el butlletí de cotització de la seguretat social, a través del sistema de liquidació directa. Per a més informació http://www.fundae.es/atencionusuario/faq#2

Es pot acumular el crédit de formació si no l’he gastat durant l’any?

Si, però depèn del tamany de l’empresa. Les empreses de menys de 50 treballadors poden reservar el seu crèdit de formació i acumular- lo durant dos anys.

Feu cursos a mida per a empreses o entitats?

La Fundació Paco Puerto dissenya i imparteix plans de formació i/o accions formatives que donin resposta a les necessitats de les empreses, tenint en compte les fites de l’organització i les seves necessitats de millora i adaptabilitat.
Els plans formatius a mida beneficien tant a empreses com a treballadors i poden resoldre aspectes com l’adquisició d’una qualificació professional nova, l’actualització de coneixements i processos, la digitalització i l’acompliment normatiu en matèries com salut i benestar o plans d’igualtat. Les empreses poden bonificar-se el cost de la formació contractada, a través del sistema de bonificació de la formació

Feu formació programada per a les empreses (abans formació bonificada)?

Si, la Fundació Paco Puerto, amb més de 30 anys d’experiència a l’ambit formatiu, és entitat organitzadora i com a tal dissenya, imparteix i gestiona la bonificació a la teva empresa. Si vols planificar el teu pla formatiu anual amb nosaltres, escriu a fppuerto. consultoria@ccoo.cat

L’empresa està obligada a informar la RLT?

L’empresa, en els 15 dies naturals abans de l’inici d’un curs, ha d’informar a la Representació Legal dels Treballadors (RLT), dels següents punts de la mateixa:
1.- Denominació, descripció i objectiu de l’acció formativa.
2.- Col·lectiu destinatari i nombre de participants.
3.- Mitjans pedagògics.
4.- Criteri de selecció dels participants.
5.- Lloc previst d’ impartició.
6.- Balanç de les accions formatives de l’exercici precedent.
La Representació Legal dels Treballadors ha d’emetre un informe favorable o desfavorable al pla formatiu bonificat. Es busca així el consens desitjable de totes les part afectades per decidir les millores en qüestió de formació i qualificació

L’empresa ha de gestionar la bonificació de la formació?

No necessàriament. Es pot contractar a una entitat per a que faci la gestió. La Fundació Paco Puerto, tot i que està habilitada, gestiona la bonificació només en el cas que dissenyi també el pla formatiu.

Què és la formació programada per empreses?

Totes les empreses disposen d’un crèdit per a formar els seus treballadors. El crèdit anual assignat a cada empresa prové de les cotitzacions de l’any anterior. Moltes empreses ja estan utilitzant el crèdit per dissenyar un pla de formació programada, aconseguint millores contínues en el centre de treball.

Quan em bonificaré la formació realitzada com a empresa?

Es pot recuperar a partir del mes següent de finalitzar la formació. L’import a bonificar es descompta en els butlletins de cotització de la seguretat social.

Quina diferència hi ha entre formació programada i formació bonificada?

Cap, són el mateix. Actualment es denomina formació programada però informalment se li anomena formació bonificada, de Fundae, tripartita…

Quins avantatges comporta realitzar la formació programada?

Alguns dels avantatges que aporta són: augment de la productivitat, millora les competències professionals dels treballadors i treballadores, incrementa la motivació i el compromís, i facilita l’adaptació als canvis i a les noves tecnologies.

A un treballador de la meva empresa l’interessa un curs subvencionat que oferteu, el puc apuntar?

Sí. Quan la formació és per a poques persones i no està contemplada a través del pressupost que teniu de la formació programada, un o diversos treballadors/es poden sol.licitar plaça de manera individual als nostres cursos d’oferta i participar del procés de selecció de places.
Això sí, la preinscripció l’ha de fer el treballador/a interessat/da, ja que ha de facilitar dades personals i de contacte i ha de crear un perfil sota unes claus identificatives individuals que ens permetin la comunicació directa.

Què és el servei d’orientació?

És un servei d’assessorament que t’ajuda a establir un objectiu professional, a detectar les opcions de millorar les teves capacitats professionals, a informar-te de cóm pots acreditar competències adquirides a través de la experiència i a dissenyar un itinerari formatiu. Actualment la Fundació ofereix un servei d’orientació per trobar feina adreçat principalment a treballadors en actiu o que han passat per un ERTO. Pots consultar-ho i apuntar-te a www.ccoo.cat/orientacio

Teniu borsa de treball?

La Fundació no disposa de borsa de treball, però actualment ofereix un servei d’orientació per trobar feina. Pots consultar les condicions per a participar a www.ccoo.cat/orientacio

En què consisteix el programa d’Acreditació de Competències Professionals, ACREDITA’T?

L’acreditació de competències professionals és un procés fet a nivell individual en el que tindràs l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial mitjançant la demostració d’allò que saps fer i que has aprés mitjançant la teva experiència professional o la teva formació no reconeguda oficialment.

Com és el procés si vull participar de l’ACREDITAT

El procés requereix demostrar allò que som capaços de fer i haurem de passar per dues fases que es duran a terme, principalment, de manera telemàtica:
1. Assessorament: amb la presentació de la documentació justificativa (certificats d’empresa, contractes, IVL, nòmines, diplomes o certificats de formació relacionada, etc..), un/a assessor/a ens ajudarà a identificar les competències professionals que l’aspirant ha adquirit mitjançant l’experiència laboral o la formació no reconeguda oficialment i que es concretarà posant-li el nom de competències específiques d’un perfil professional. Aquestes competències les hem d’encabir en el titol concret que aspirem a aconseguir: un certificat de professionalitat o un grau de formació professional, ja sigui parcial o totalment.
2. Demostració: és la fase en la qual cal fer evident allò que sap fer ja sigui mitjançant entrevista o, si s’escau, observant-lo al lloc de treball o fent una simulació pràctica. Per dur a terme la demostració, no cal preparar-se, ni estudiar ni fer cap examen. Cal, simplement, demostrar allò que saps fer a nivell laboral.

Què puc obtenir amb l’ACREDITA’T?

Un cop superades les dues fases, s’emet un certificat oficial que acredita les competències professionals i que li permet a l’aspirant actualitzar el seu currículum, convalidar parcial o totalment, un certificat de professionalitat o un títol de formació professional. En el cas que quedin competències per acreditar per a l’obtenció d’un títol, aquestes es podran aconseguir mitjançant l’estudi de les parts que manquin.

Cóm saber a què et pots inscriure per a fer l’ACREDITA’T?

1. Cal escollir el sector professional de la nostra experiència laboral que volem sotmetre a acreditació. (la denominació serà família professional i n’hi ha 26 opcions diferents)
2. Dintre de la família professional escollida, cal triar l’àmbit que pertany a allò que vol demostrar (els àmbits van concretant les definicions professionals)
3. Cada àmbit conté una o diverses qualificacions professionals (QP). Una qualificació es pot entendre ja com el nom d’una ocupació, una feina concreta a on et sentiràs identificat.
4. Cada QP comprèn una o diverses Unitats de Competència (UC). Les unitats de competències són la descripció del que saps fer en infinitiu (un cuiner, posaria per exemple: DISSENYAR un menú diari per tota la setmana, COMPRAR els productes pel menú diari de la setmana)

Quin son els requisits d’accés per a l’ACREDITA’T?

Consulta els requisits d’accés aquí: https://fp.gencat.cat/ca/acreditacio/em-vull-acreditar/#bloc2

Quin cost té la inscripció dels aspirants en ACREDITA’T?

La inscripció no té cap cost per a l’aspirant

La Fundació Paco Puerto fa l’Acreditació de competències de l’ACREDITA’T?

No. La Fundació Paco Puerto és només un punt d’atenció i informació de la xarxa de punts que col.labora perquè puguis tenir clars els conceptes del procés que encetaràs i t’acompanya fins a la inscripció. En definitiva et resoldrem dubtes i et facilitarem aclariments que t’ajudin a entendre i decidir sobre l’Acreditació de competències.

Quan puc fer la inscripció com aspirant a l’ACREDITA’T?

Els 365 dies de l’any. La convocatòria està oberta i quedarà disponible de manera permanent i continuada.

A on trobo informació oficial de l’Acreditació de competències?

Pots adreçar-te a l’Agència pública de formació i qualificació professionals de Catalunya:
https://fp.gencat.cat/ca/sistema-fpcat/

Vull informar-me amb vosaltres de l’ACREDITA’T. Què he de fer?

Escriu un email a servei.orientacio@ccoo.cat amb el títol ACREDITA’T + EL TEU NOM. A l’email has de plantejar-nos breument el que t’interessa aconseguir i donar-nos el teu nom complet i un telèfon de contacte. Derivarem la teva petició al Servei d’orientació i contactaran amb tu per iniciar el procés.

Els formadors són experts?

Les persones que imparteixen la formació són expertes en el seu àmbit i tenen experiència prèvia en la impartició de cursos. Els alumnes valoren a cada formador/a i així garantim que la satisfacció es manté en el nivell desitjat.

Quins cursos donen punts per mèrits i/o reconeixement per a oposicions

De manera general la nostra formació subvencionada, que és avalada per les entitats públiques competents , sí que es valora i puntua per a l’ICS. El Departament d’Ensenyament, en canvi, només accepta formació que s’ajusti a uns continguts i una tramitació específica prèvia i no tots els cursos s’ajusten.
Per la resta de consideracions generals, cal tenir present que la formació es reconeix per a mérits, en funció de les condicions establertes a les bases reguladores del propi sector (Local, Diputació, Generalitat) i de cada àmbit i convocatòria a on es descriuen els condicionants i la baremació.

Sou l’únic centre que té conveni amb l’Institut Pushkin per a les proves oficials de rus?

sóm l’únic centre al territori espanyol amb conveni amb l’institut Pushkin per a l’obtenció de la certificació de la llengua rusa. Per fer venir els examinadors des de Moscú, cal que hi hagi un grup mínim de 20 persones que vulguin fer la prova.

 

Treballo a sanitat i vull saber quins cursos tenen crèdits de CCASFC (Consell Català Activitats Sanitàries de Formació Contínua)

Els cursos que tenen aquest reconeixement son només els que acompleixen amb uns requisits de continguts i procediment pautats pel Consell. Cal fer un tràmit de sol.licitud i hem d’obtenir l’acceptació del CCASFC en cada cas. Si el curs concret que mires ho té, ho informarem degudament.

Quins cursos tenen reconeixement del departament d’ensenyament?

Els cursos de formació contínua que poden obtenir el reconeixement del Departament d’Ensenyament, han d’acomplir amb uns continguts determinats i cal informar i tramitar el reconeixement a la espera de l’aprovació del Departament.

Què valoreu per a contractar formadors?

Volem un perfil docent sòlid i compromés amb els nostres valors i que s’ajusti a la preparació desitjable en un expert impartidor. Valorem la formació reglada de l’àmbit a impartir, pedagogia i conducció de grups amb habilitats de lideratge i resolució de conflictes, experiència i autonomia en la gestió informàtica i documental. Actualització en plataformes i eines de docència digital i en el disseny d’eines d’avaluació dels continguts.

Per què no feu cursos a la meva localitat?

Cada any repartim territorialment els cursos atorgats buscant un cert equilibri però sempre tenint en compte que la demanda sigui prou important com per garantir l’èxit i la plena ocupació de places de l’acció formativa proposada. També hem de valorar els punts geogràfics a on disposem d’espais homologats i ben equipats amb els mitjans necessaris per impartir cada especialitat.