Ref.78879

La Pobla de Segur

Presencial

LLOC: INSTITUT DE LA POBLA DE SEGUR.
AV CATALUNYA 22

INICI: 10-11-2021
FINAL: 15-03-2022

DURADA: 490 hores

HORARI: dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 09:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 hores

Subvencionat

PREINSCRIPCIO

  • twitter
  • facebook
  • email

Persones formades

172
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.

AFDA0611_Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

afda0611_guia-per-itineraris-de-baixa-i-mitjana-muntanya-78879

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.

El personal al servei de les administracions públiques només pot participar en les accions formatives transversals (Ordre EMO/218/2015).

Determinar itineraris i guiar usuaris per terreny de baixa i mitja muntanya que no requereixin tècniques ni materials d'escalada, alpinisme o esquí, en condicions de seguretat i respecte al medi ambient, adaptant-se als usuaris, aconseguint la seva satisfacció, la qualitat del servei i en els límits de cost previst.

- Determinar i organitzar itineraris per baixa i mitja muntanya.
- Progressar amb eficàcia i seguretat per terreny nevat de tipus nòrdic.
- Guiar i dinamitzar persones per itineraris de baixa i mitja muntanya i terreny nevat de tipus nòrdic.
- Assistir com a primer intervinent en cas d'accident o situació de emergència.

mes...

MF0505_2 - Itineraris de baixa i mitja muntanya
UF2284 - Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació 80h
UF2285 - Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya 70h
UF2286 - Disseny i gestió d'itineraris per baixa i mitja muntanya 70h

MF0506_2 - Tècniques de progressió en baixa i mitja muntanya
UF2284 - Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació 80h
UF2287 - Material esportiu i entreteniment bàsic per a la progressió de baixa i mitja muntanya 60h
UF2288 - Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya 90h

MF0507_2 - Conducció de persones per itineraris de baixa i mitja muntanya
UF2284 - Entorn de baixa i mitja muntanya-cartografia-conservació-meteorologia i orientació 80h
UF2285 - Anàlisi diagnòstic i avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya 70h
UF2289 - Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya 80h

MF0272_2 - Primers auxilis

L'avaluació del curs es farà per a cadascuna de les unitats formatives que conformen els diferents mòduls formatius. Per tal d'aprovar cadascuna de les unitats formatives s'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts. Per realitzar aquesta avaluació s'utilitzaran les proves que s'entenguin com a necessàries i podran respondre a diferents modalitats (prova escrita, prova tipus test, exercicis pràctics, etc.).

Conduent Acreditació Certificat de professionalitat AFDA0611 Guia per itineraris de baixa i mitjana muntanya

RD/DECRET:611/2013 data:

Persones formades

172
Descarrega la informació del curs aqui.Descarrega mes informació del curs aqui.